Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Ανάθεση προσωρινής άσκησης επιμέλειας ανήλικων τέκνων στη μητέρα λόγω ανάρμοστης, βίαιης και σεξιστικής συμπεριφοράς του πατέρα.


 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 8982/2014 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.   

 
«…Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, ............... και ................... αντίστοιχα, ενώπιον του ακροατηρίου, τις υπʼαριθμ… και …/… ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου …, κατόπιν νομότυπης κλήτευσης του αντιδίκου και τις υπʼαριθμ…,  ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου …, κατόπιν νομότυπης κλήτευσης της αντιδίκου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων μεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις, που δόθηκαν στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και της ποινικής διαδικασίας, τους ισχυρισμούς, που ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αλλά και με τα έγγραφα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, καθώς και από την όλη τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την … στον Ιερό Ναό … Αττικής. Από το γάμο αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, την ........... και την ...................., που γεννήθηκαν στις … και …. αντίστοιχα. Οι διάδικοι μέχρι την μετοίκηση του καθʼου, σε εκτέλεση της από …. προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου, διαβιούσαν σε διαμέρισμα …. της αιτούσας επί της οδού ............ αρ.............. στο ............... Αττικής. Οι σχέσεις των συζύγων και εν γένει της οικογένειας έχουν κλονιστεί ιδιαίτερα σοβαρά, από υπαιτιότητα του καθʼου, που επιδεικνύει αυταρχική, βίαιη, απειλητική, προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στην σύζυγο του, ακόμη και ενώπιον των τέκνων τους, αλλά και τρίτων προσώπων, συχνά εξοργίζεται χωρίς λόγο και βιαιοπραγεί σε βάρος της, σπρώχνοντας την με ένταση και δύναμη και χτυπώντας την με τα χέρια του στον αυχένα και την πλάτη, είτε με βέργα συνήθως στα χέρια και στα πόδια, για να την συνετίσει. Την ίδια απαράδεκτη μέθοδο χρησιμοποιεί και στις θυγατέρες του, προκειμένου να τις διαπαιδαγωγήσει, αντιμετωπίζοντας με εκνευρισμό, εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς και βιαιοπραγίες τα παιδικά φερσίματα, καθόσον παρουσιάζει έλλειψη αυτοελέγχου, υπομονής και ανοχής σαν πατέρας στην δικαιολογημένη συμπεριφορά τους, λόγω της νηπιακής και πρώιμης σχολικής ηλικίας τους αντίστοιχα, αλλά ενοχλείται αδικαιολόγητα από τις φωνές και τα παιχνίδια τους και έχει έντονες και συχνές εξάρσεις θυμού και βίαιες εκδηλώσεις, που δημιουργούν σοβαρό φόβο και ταραχή στην οικογένεια, ενώ χρησιμοποιεί ανεπίτρεπτα την σωματική τιμωρία σαν μέσο πειθαρχίας τους. Πέραν τούτων, τα εκθέτει σε ανάρμοστες για την ηλικία και το φύλο τους συμπεριφορές χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις και λεξιλόγιο με σεξιστικά στοιχεία, ενώ «παίζει» μαζί τους φιλώντας τες και γλείφοντας τες στα αυτιά και σε άλλα μέρη του σώματος τους ασταμάτητα και σε υπερβολικό βαθμό, επιμένει δε να τις πλένει ο ίδιος με εμμονή στην καθαριότητα των γεννητικών οργάνων τους. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν έχει την ικανότητα να ελέγξει και να οριοθετήσει την συμπεριφορά του, που δεν συνάδει με εκείνη του σωστού πατέρα, αδυνατώντας συνάμα να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί στις συναισθηματικές τους ανάγκες απέναντι του και να αποτελέσει ένα ορθό πρότυπο συμπεριφοράς για τις θυγατέρες του. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, που ασχολείται με …., παρουσιάζει αλαζονική συμπεριφορά και ενδιαφέρεται μόνο για την .. του άνοδο και τις δημόσιες σχέσεις, που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό, αδιαφορώντας για την σύζυγο του, από την οποία έχει αποξενωθεί, ενώ συνάμα υστερεί στον γονεϊκό του ρόλο και την ουσιαστική επικοινωνία με τα τέκνα του. Η εκτιθέμενη αντισυζυγική, ανάρμοστη και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά του καθʼου, καθιστά αφόρητη την συμβίωση για την αιτούσα, καθόσον απαξιώνει και εξευτελίζει την προσωπικότητα της ίδιας και επιδρά αρνητικά στην διαμόρφωση εκείνης των τέκνων τους, διαταράσσει δε την οικογενειακή ηρεμία και γαλήνη, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την σωματική και κυρίως την ψυχική τους υγεία, με όλες τις αρνητικές τούτου συνέπειες στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Ενόψει των προεκτεθέντων, το δικαστήριο κρίνει ότι έχει επέλθει διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, από υπαιτιότητα του καθʼου, τα δε αντίθετα υποστηριζόμενα απʼαυτόν κρίνονται απορριπτέα, ως ουσιαστικά αβάσιμα. Παρέπεται ότι δεν είναι δυνατή η συνοίκηση τους υπό την ίδια στέγη, καθόσον, πιθανολογείται, ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω όξυνση των ήδη ιδιαίτερα τεταμένων οικογενειακών σχέσεων και την δημιουργία δυσάρεστων επεισοδίων με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, που εγκυμονεί τον κίνδυνο ακραίων αντιδράσεων και ανεξέλεγκτων καταστάσεων, με δυσμενέστερες αλλά και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τους ίδιους και τα τέκνα τους. Συνεπώς, συντρέχει προδήλως κατεπείγουσα περίπτωση προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη ρύθμιση της χρήσης της ανωτέρω οικογενειακής στέγης, πρόσφορο δε ασφαλιστικό μέτρο κρίνεται, η μετοίκηση του καθʼου από τη συζυγική οικία, που επιβάλλεται υπό τις εκτιθέμενες περιστάσεις, καθόσον είναι ο υπαίτιος του σοβαρού κλονισμού των σχέσεων και καθιστά με την συμπεριφορά του μη ανεκτή την έγγαμη συμβίωση, έχει δε την δυνατότητα στέγασης σε άλλο ακίνητο και ήδη διαμένει σε ακίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας του. Περαιτέρω, το αληθές συμφέρον των ανηλίκων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου τούτων στην αιτούσα μητέρα, την οποία ήδη αυτή ασκεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στοργή και αφοσίωση στην ανατροφή τους, παρέχει δε τα εχέγγυα για την εκπλήρωση του εν λόγω καθήκοντος και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη τους, δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος της, ως ουσιαστικά βασίμου…...Τέλος, με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον των τέκνων, λαμβανομένων υπόψη της παιδικής ηλικίας τους και της ανάγκης δημιουργίας του απαραίτητου δεσμού με τον αιτούντα πατέρα του, πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής, το δικαίωμα επικοινωνίας τούτου με τις ανήλικες θυγατέρες του, κατά τις ημέρες και ώρες, που ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό, υποχρεωμένου να τα παραλαμβάνει ο ίδιος από την οικία της καθʼης και να τα επιστρέφει σʼαυτήν, χωρίς διανυκτέρευση στην οικία του, καθόσον ο καθʼου δεν διαθέτει κατάλληλο ξεχωριστό προς τούτο υπνοδωμάτιο και περιβάλλον διαβίωσης τους, ούτε μπορεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους, ενόψει του φύλου και της ηλικίας τους, λαμβανομένης υπόψη και της ανάρμοστης και ακατάλληλης, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, συμπεριφοράς του και μεθόδου διαπαιδαγώγησης τους, με απειλή εναντίον της καθʼης χρηματικής ποινής 1.000 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός μηνός για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της αυτής….

 

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.