Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Απόρριψη συνεκδικαζόμενων αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων λόγω έλλειψης κατεπείγοντος και ουσίας αβασιμότητας




Με την υπ.αρ. 10711/2013 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απέρριψε τις συνεκδικαζόμενες αντίθετες αιτήσεις των διαδίκων – συζύγων, καθώς έκρινε ότι οι σχέσεις τους, αν και το επίδικο χρονικό διάστημα βρίσκονταν σε ένταση θα μπορούσαν να ομαλοποιηθούν.    

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ:

 

« … Στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα με την κρινόμενη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης … 2013 κρινόμενη αίτηση της, κατ' εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου και του αιτήματος της, ισχυριζόμενη ότι ασκεί προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου των τριών ανήλικων τέκνων τους, που απέκτησε από το νόμιμο γάμο που τέλεσε με τον καθ' ου η αίτηση, ότι οι περιστάσεις κατά τη συμβίωση της με τον αντίδικο της υπαγορεύουν τη μετοίκηση του από την οικογενειακή στέγη, ενώ ο τελευταίος δε συμμετέχει στις δαπάνες διατροφής των παραπάνω ανηλίκων τέκνων τους, περαιτέρω δε επικαλούμενη τη συνδρομή κατεπείγουσας περίπτωσης, ζητεί ν' ανατεθεί, προσωρινά, σ' αυτήν η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, ισχυριζόμενη δε ότι τα τελευταία στερούνται ιδίων πόρων και αδυνατούν να διατρέφουν τον εαυτό τους, ζητεί, υπό την ιδιότητα της ως αποκλειστικά ασκούσας, προσωρινά, την επιμέλεια του προσώπου τους, να υποχρεωθεί ο καθ' ου η αίτηση να της καταβάλλει, ως συνεισφορά για την προσωρινή διατροφή τους και για λογαριασμό τους, το ποσό των ….. μηνιαίως από την επίδοση της (κρινόμενης αίτησης), να διαταχθεί η μετοίκηση του από την οικογενειακή τους στέγη και να καταδικασθεί ο αντίδικος της στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η ως άνω κρινόμενη αίτηση, για το παραδεκτό της συζήτησης του καταψηφιστικού αιτήματος της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, καθόσον η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται μόνο κατά τη συζήτηση της αγωγής για την επίδικη απαίτηση, όχι δε κατά την προσωρινή επιδίκαση της με τη μορφή ασφαλιστικού μέτρου (πρβλ. άρθρ. 1 του Ν. ΓϋΟΗ/1912, βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. τρίτη (1980), σελ. 245), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22, 682 και επ. του ΚΠολΔ), είναι δε αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που αναλυτικά έχουν εκτεθεί στην προηγηθείσα νομική σκέψη, στηριζόμενη στις εκεί αναφερόμενες διατάξεις, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 340, 341 του Α.Κ., 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι νομίμως εκπροσωπούνται τα αναφερόμενα στην ως άνω κρινόμενη αίτηση ανήλικα τέκνα από την αιτούσα, εφόσον η τελευταία ισχυρίζεται ότι ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου τους, παραδεκτά δε ζητείται η επιδίκαση προσωρινής διατροφής για λογαριασμό τους (ανήλικων τέκνων), καθόσον από το σύνολο του περιεχομένου και του αιτήματος της παραπάνω κρινόμενης αίτησης με σαφήνεια συνάγεται ότι η αιτούσα έχει ασκήσει αυτήν και παρίσταται στην παρούσα δίκη και για λογαριασμό των προαναφερόμενων ανήλικων τέκνων της, χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε δικονομικό πρόβλημα εκπροσώπησης τους από το γεγονός ότι αυτό δεν αναγράφεται πανηγυρικά στο εισαγωγικό τμήμα του παραπάνω δικογράφου, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στο τέλος της προηγηθείσας νομικής σκέψης. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών ... με την κρινόμενη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….2012 κρινόμενη αίτησή του, κατ' εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου και του αιτήματος της, επικαλούμενος και αυτός τη συνδρομή κατεπείγουσας περίπτωσης, ζητεί να διαταχθεί η μετοίκηση της καθ' ης, συζύγου του, από την οικογενειακή τους στέγη, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς της προς αυτόν, που καθιστά αδύνατη τη συγκατοίκηση, καθώς και να ανατεθεί σ' αυτόν προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και να καταδικαστεί η καθ' ης στα δικαστικά του έξοδα. Η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [αρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ], είναι νόμιμη [αρθρ. 735, 176 ΚΠολΔ]. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, παράλληλα με την έρευνα της συνεκδικαζόμενης προαναφερθείσας αντίθετης αίτησης.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων, οι οποίες εκτιμώνται καθ' εαυτές, σε συνδυασμό μεταξύ τους και κατά το λόγο της γνώσης και της αξιοπιστίας του κάθε μάρτυρα, σε συνδυασμό και με τα έγγραφα, που νομότυπα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από όλα όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, και με τα έγγραφα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, καθώς και από όλη γενικά τη διαδικασία, και αφού προηγήθηκε επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων,  ..., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681 Γ παρ. 3 και 4 ΚΠολΔ πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο … γάμο …. στην Αθήνα, στις …., από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, ηλικίας … ετών, …. ετών και …ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων, αντιμετωπίζει προβλήματα, χωρίς, ωστόσο, να συνάγεται η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στα δικόγραφα των συνεκδικαζόμενων αιτήσεων. Οι διάδικοι διαμένουν σε κατοικία στη ….  Αττικής, ιδιοκτησίας του ..., το οποίο χρησιμοποιούν ως οικογενειακή στέγη από το έτος …. Ο τελευταίος λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων διέμεινε στη …. , απουσιάζοντας ανά διαστήματα από την οικογενειακή στέγη. Όπως πιθανολογήθηκε από την επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ως άνω τέκνο, τα ανήλικα τέκνα τρέφουν συναισθήματα αγάπης προς αμφότερους τους γονείς τους. Εξάλλου, λόγω της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης τους, ασκούν, εν τοις πράγμασι, από κοινού την επιμέλεια του προσώπου των τέκνων τους, με επάρκεια, τρέφουν δε προς αυτά αισθήματα αγάπης και τα φροντίζουν με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας αμέριστο ενδιαφέρον.  Το γεγονός της απουσίας του αιτούντος πατέρα από την οικογενειακή στέγη ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν δικαιολογεί την αποκλειστική ενάσκηση της επιμέλειας από την μητέρα τους. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι είναι ικανοί και άξιοι να διαπαιδαγωγήσουν τα ως άνω ανήλικα τέκνα τους με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην κοινωνική τους καταξίωση, τα οποία (ανήλικα τέκνα) επίσης είναι έντονα δεμένα συναισθηματικά μαζί τους, γεγονός το οποίο ισχύει και για τους αιτούντες. Με βάση τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, λαμβανομένου δε υπόψη ότι το Δικαστήριο θεωρεί πως είναι αναμφισβήτητο ότι, ιδίως για τέκνα μικρής ηλικίας, όπως στην κρινόμενη υπόθεση, το συμφέρον τους και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό, για τη διαμόρφωση της παιδικής τους προσωπικότητας, υπαγορεύει, στο παρόν χρονικό σημείο, τη μη απόσπαση τους από αμφότερους του διαδίκους, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος ιδιαιτέρως σοβαρός, για αντίθετη ρύθμιση, λόγος, που δεν πιθανολογήθηκε στην κρινόμενη υπόθεση, περαιτέρω δε λαμβανομένης υπόψη αφενός μεν της παιδικής ηλικίας των ως άνω ανήλικων τέκνων των διαδίκων συζύγων και ως εκ τούτου της ιδιαιτέρας ανάγκης τους για τη πατρική και μητρική στοργή και φροντίδα, αφετέρου δε όχι έχει δημιουργηθεί άρρηκτος ψυχικός δεσμός μεταξύ αυτών (ανήλικων τέκνων) και των γονέων τους, οι ένδικες αιτήσεις, κατά το σκέλος που αφορούν την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμες. Περαιτέρω, από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι η συμβίωση των διαδίκων στην οικογενειακή στέγη, όταν επιστρέφει ο αιτών καθ' ου η αίτηση από τους τόπους όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά, δημιουργεί έριδες και διαπληκτισμούς μεταξύ αυτών, οι οποίες, ωστόσο, δεν φθάνουν μέχρι το σημείο της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, απορριπτόμενων ως μη πιθανολογούμενων των όσων εκτίθενται στα δικόγραφα των αιτήσεων. Από την επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, διαμόρφωσε την εικόνα ότι οι έριδες δεν λαμβάνουν χώρα ενώπιον των τέκνων τους, με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των τελευταίων.

Με βάση τις ως άνω περιστάσεις, λαμβανομένου δε υπόψη ότι οι διάδικοι διαμένουν ουσιαστικά στην οικογενειακή στέγη χωρίς να έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, το αντίθετα αιτήματα για μετοίκηση των διαδίκων από την οικογενειακή στέγη πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα κατ' ουσίαν, καθόσον δεν πιθανολογήθηκε ότι αποτελεί πρόσφορο μέτρο για τη ρύθμιση των σχέσεων των διαδίκων, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα αν και βρίσκονται σε ένταση, κρίνεται από το Δικαστήριο ότι μπορούν να ομαλοποιηθούν, δεδομένου ότι οι διάδικοι, μετά τη συζήτηση των ένδικων αιτήσεων, είχαν προγραμματίσει να αποχωρήσουν για διακοπές ως οικογένεια, γεγονός που ουσιαστικά αναιρεί την έλλειψη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της προσωρινής μετοίκησης. Περαιτέρω δεδομένου ότι οι αμφότεροι οι διάδικοι ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους, τα οποία διαμένουν μαζί τους, και εφόσον απορρίφθηκαν τα αιτήματα μετοίκησης, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη και η αξίωση διατροφής, καθόσον διατρέφονται από αμφότερους τους γονείς τους, χωρίς να στερούνται την κάλυψη των ψυχοσωματικών τους αναγκών σε χρήμα. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων πρέπει να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση των με ένδικων αιτήσεων, που αναφέρονται στο προεισαγωγικό μέρος της απόφασης και να απορριφθούν ως αβάσιμες από ουσιαστική άποψη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν, στο σύνολο τους, μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης τους (άρθρ. 178 παρ. 1, 179 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της αποφάσεως…»

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.