Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Δικαστική πραγματογνωμοσύνη για χρόνια σωματική και ψυχολογική εξάρτηση από το αλκοόλ και ανάθεση γονικής μέριμνας αποκλειστικά στην μητέρα.Σύμφωνα με το άρθρο 254 του ΚΠολΔ παρ. 1 εδ. α' ως ορίζει ... Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση ... Στην ένδικη υπόθεση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ.αρ. 8190/2009 απόφασή του, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης και έταξε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ενάγουσα - εναγομένη ... παρουσιάζει χρόνια  ψυχολογική ή και σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ, η οποία συνεπάγεται τον περιορισμό της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στα γονεϊκά της καθήκοντα.
 Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 24393/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία Διατροφών), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  


".... Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση πραγματογνωμοσύνης ο χρόνιος αλκοολισμός είναι πάθηση, η οποία με την πάροδο του χρόνου προκαλεί διαταραχές τόσο από την ψυχική σφαίρα όσο και σωματικές από τα διάφορα συστήματα, η δε σωματική και ψυχική συμπτωματολογία του χρόνιου αλκοολισμού είναι: 1) λεπτός τρόμος των χειρών κυρίως το πρωί, 2) διαταραχές  λειτουργίας ήπατος (αλκοολική κίρρωση), 3) φαινόμενα πολυνευροπάθειας (πόνοι κατά την πίεση των νευρικών κορμών και μυϊκών μαζών-συσπάσεις επώδυνες γαστροκνημιών-κράμπες), 4) διαταραχές της συμπεριφοράς, συγκρούσεις με την οικογένεια, το περιβάλλον, την κοινωνία, πνευματική έκπτωση, παραμέληση εργασίας, ευφορική διάθεση ή εριστική κατάσταση, ιδέες ζηλοτυπίας, 5) αλκοολικές ψυχώσεις, οι οποίες για να εκδηλωθούν απαιτείται μακρά κατάχρηση πέντε έως επτά ετών και είναι οξύ τρεμώδες παραλήρημα, ψευδαισθήτωση αλκοολικών, αμνησιακό ψυχοσύνδρομο KORSAKOFF, χρόνιο παραλήρημα ζηλοτυπίας και αλκοολική επιληψία. Ο ως άνω πραγματογνώμονας νευρολόγος-ψυχίατρος κατά τη νευρολογική και ψυχιατρική εξέταση της εναγομένης-ενάγουσας σε 5 ωριαίες συνεδρίες δε διαπίστωσε στοιχεία ενεργού αλκοολισμού και συγκεκριμένα κατά τη νευρολογική εξέταση δε διαπιστώθηκαν στοιχεία πολυνευροπάθειας, τρόμος άνω άκρων, διαταραχές τενοντίων αντανακλάσεων, κατά την ψυχιατρική εξέταση δε διαπιστώθηκαν διαταραχές από την ψυχική σφαίρα ούτε στοιχεία αλκοολικής ψύχωσης ενώ κατά ο αιματολογικός έλεγχος, στον οποίο υποβλήθηκε η ενάγουσα-εναγομένη, δεν έδειξε ηπατική δυσλειτουργία. Με τα δεδομένα αυτά ο ως άνω πραγματογνώμονας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εναγομένη-ενάγουσα δεν παρουσιάζει στοιχεία χρόνιου αλκοολισμού. Σημειώνεται ότι η σύσταση του διενεργήσαντος την πραγματογνωμοσύνη περί εισαγωγής της εναγομένης-ενάγουσας για συστηματική παρακολούθηση στο τμήμα αλκοολισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου σε καθημερινή βάση θα παρακολουθείται από ομάδα ψυχιάτρων- ψυχολόγων - κοινωνικών λειτουργών και αφού υποβληθεί σε ειδικά ψυχομετρικά τεστ ουδόλως αναιρεί το ανωτέρω συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης.

Άλλωστε αν η εναγομένη-ενάγουσα κατανάλωνε σε ημερήσια βάση μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, όπως ισχυρίζεται ο εν διαστάσει σύζυγος της και ανέφερε η μάρτυρας, η οποία εξετάστηκε με επιμέλειά του, στην ένορκη κατάθεση της και για χρονικό διάστημα άνω των δέκα ετών (από την τέλεση του γάμου τουλάχιστον μέχρι την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης) ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για χρόνια ψυχολογική και σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ, ασφαλώς θα είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα υγείας σχετιζόμενο με τη συστηματική χρήση αλκοόλ. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται από τα αποτελέσματα αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε το μήνα Ιούλιο του έτους 2008 η εναγομένη-ενάγουσα, που δεν κατέδειξαν πρόβλημα αλκοολισμού, επιπροσθέτως δε η τελευταία το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους προέβη σε αιμοδοσία, κάτι που δεν θα ήταν δυνατόν αν ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ καθώς της αιμοδοσίας προηγείται ιολογικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος αιμοδότης είναι απολύτως υγιής…»

Επίσης ο ισχυρισμός του ενάγοντος-εναγομένου περί ακαταλληλότητας της εν διαστάσει συζύγου του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της ως μητέρα λόγω σύναψης από αυτή εξωσυζυγικής σχέσης κρίνεται απορριπτέος ως κατ' ουσία αβάσιμος. Τούτο διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν αποδείχθηκε η σύναψη τέτοιας σχέσης αφού η μάρτυρας, η οποία εξετάστηκε με επιμέλεια του, δεν ανέφερε τίποτα σχετικό στην ένορκη κατάθεση της (βλ. τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου), μόνη η σύναψη εξωσυζυγικού δεσμού από γονέα ούτε αναιρεί την αγάπη του για τα τέκνα του ούτε στοιχειοθετεί άνευ ετέρου χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστατικών αδιαφορία και ακαταλληλότητα του για την ανατροφή, επίβλεψη και διαπαιδαγώγηση του (ΑΠ 561/2003 ΝοΒ 2004 23). Με τα δεδομένα αυτά το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, στο οποίο και μόνο αποβλέπει το Δικαστήριο και όχι στην ικανοποίηση των επιθυμιών των διαδίκων, επιβάλλει την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου τους αποκλειστικά στην εναγομένη-ενάγουσα μητέρα τους, η οποία αναμφισβήτητα τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής γι' αυτά και είναι σε θέση να φροντίσει για την ορθή διαπαιδαγώγηση τους έχοντας προς τούτο τη συνδρομή των γονέων της, στην ιδιόκτητη οικία των οποίων φιλοξενείται. Και ναι μεν δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ενάγων-εναγόμενος πατέρας των ανηλίκων τέκνων τρέφει αισθήματα αγάπης γι' αυτά, εν τούτοις το γεγονός ότι απομάκρυνε την ανήλικη …… από τη μητέρα της και τα αδέλφια της με σκοπό να αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα της η αδελφή του, στην οικία της οποίας εξακολουθεί να διαμένει η ανήλικη ακόμη και μετά τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. …../2008 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία του ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια και των τριών ανηλίκων τέκνων, μη σταθμίζοντας τις συνέπειες της πράξης του αυτής για την ψυχική ισορροπία της ανήλικης ….. λόγω της στέρησης της παρουσίας της μητέρας της στη ζωή της, δεν μπορεί να αγνοηθεί από το παρόν Δικαστήριο.

Περαιτέρω η αλλαγή περιβάλλοντος των ανηλίκων τέκνων λόγω ανάθεσης της επιμέλειας του προσώπου τους στη μητέρα τους εκτιμάται ότι μόνο πρόσκαιρες συνέπειες θα έχει ενώ η αρνητική διάθεση των ανηλίκων τέκνων σε σχέση με τη μητέρα τους, όπως ευχερώς διαγνώστηκε κατά την επικοινωνία της Δικαστή, που συγκροτεί το παρόν Δικαστήριο, με αυτά είναι αποτέλεσμα επηρεασμού και υποβολής του ενάγοντος-εναγομένου πατέρα τους και προσώπων του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος, στις οποίες ευχερώς υπόκεινται λόγω της ατελούς ψυχοπνευματικής τους ανάπτυξης και της υπό διαμόρφωση προσωπικότητας τους. Κατά συνέπεια δε μπορεί να γίνει λόγος για ιδιαίτερο δεσμό των ανηλίκων τέκνων με τον πατέρα τους, που έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση και είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής τους (ΑΠ 1910/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου ως προς τις λοιπές λειτουργίες της γονικής μέριμνας ήτοι της διαχείρισης της περιουσίας των ανηλίκων τέκνων και της εκπροσώπησης τους σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία τους, πρέπει και αυτές να ανατεθούν στην εναγομένη-ενάγουσα μητέρα τους. Τούτο διότι εν όψει της οξύτητας στις σχέσεις των διαδίκων γονέων, που εκδηλώνεται με συνεχείς έριδες, σφοδρή αντιπαλότητα και δικαστικές αντιπαραθέσεις καθίσταται αδύνατη η ψύχραιμη με συμφωνία τους αντιμετώπιση των ζητημάτων, που θα επέβαλε η από κοινού άσκηση των λειτουργιών αυτών. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η συνεπεία της ανωτέρω αναφερθείσης καταστάσεως εκατέρωθεν κακοπιστία θα οδηγούσε σε περίπτωση τεμαχισμού της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων σε συνεχείς αντιπαραθέσεις των διαδίκων γονέων αφού θα παρέχονταν πεδίο διαρκούς αμφισβήτησης περί του αν ένα θέμα, ακόμη και το πιο ασήμαντο, αποτελεί αντικείμενο της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων ή των λοιπών λειτουργιών της γονικής μέριμνας με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η ταχεία και ορθή αντιμετώπιση των ζητημάτων, που αφορούν τα ανήλικα και να επηρεάζεται αρνητικά η ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους…."


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.