Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Υπόδειγμα αίτησης στον Εισαγγελέα για χορήγηση ιατρικών εγγράφων


 

           ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ   

                                                  ΑΙΤΗΣΗ
  

Της  Κ.Κ., η οποία ενεργεί για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της …… που γεννήθηκε την ……, σήμερα ηλικίας …. ετών, και ως ασκούσα την γονική μέριμνα αυτού.   

                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

 1) Στο Νοσοκομείο ….. , με έδρα την  …. οδός ..., Τ.Κ… , όπως νόμιμα εκπροσωπείται .      
  2) Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με έδρα την Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα ,
Την …..  κατέθεσα  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ...,  την από ….. αγωγή μου, η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου …../2015 και ορίστηκε δικάσιμος η ……  2015. Κύριο αίτημα της ως άνω αγωγής μου κατά του εν διαστάσει συζύγου μου, ……. , είναι η ανάληψη εξ’ ολοκλήρου της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου μας, λόγω της χρονίας εξάρτησής του από ουσίες και της άσχημης ψυχοσωματικής κατάστασης αυτού (σχετικό 1.) 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

(Παραθέτουμε το ιστορικό και προσάγουμε σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν)

Επειδή  ο αντίδικος είναι εξαρτημένος από ουσίες και συνεπεία της εξάρτησής του αυτής, προβαίνει σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική ακεραιότητα του τέκνου μας.
Επειδή ο αντίδικος το έτος ….  νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο …..  ένεκα ……

Επειδή έχω έννομο συμφέρον, ως ασκούσα de facto την γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μας, να ζητήσω αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου ή αντίγραφα του πλήρους ιατρικού ιστορικού του αντιδίκου ή αντίγραφα φακέλου νοσηλείας του αντιδίκου από το Νοσοκομείο …. όπου είχε νοσηλευτεί το έτος …. για 10 μέρες.   

Επειδή έχω έννομο συμφέρον ως ασκούσα de facto την γονική μέριμνα και επιμέλεια του τέκνου μας να προσκομίσω ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….. τα ανωτέρα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου προς απόδειξη της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του αντιδίκου και της ακαταλληλότητας αυτού να ασκεί την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου μας.
Επειδή οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ.(β’), 4 παρ.1 και 7 παρ.2 στοιχ. (γ’) του Ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την νόμιμη  επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. (β’) του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου.

Επειδή όταν ζητείται με αίτηση που κατατίθεται στον εισαγγελέα, η χορήγηση, σε αιτούντα τρίτο, ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος εισαγγελέας διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση, με τη σημείωση ότι αυτή πρέπει να λάβει την άδεια της Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2472/1997 ( βλ. σχετικά Γνωμ. Αρχής 3/2003 και 3/2009 και πολλές άλλες πράξεις της Αρχής βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Αρχής 78/2011, 111/2011, 115/2011, 116/2011, 117/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011 και 158/2011, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής: www.dpa.gr )
Επειδή ο σκοπός της επεξεργασίας τον οποίο προβάλλω για την διαβίβαση σε εμένα των προαναφερομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής/συναισθηματικής/σωματικής υγείας του αντιδίκου - εν διαστάσει συζύγου και πατέρα του ανήλικου τέκνου μου, συνίσταται στην ανάγκη αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προκειμένου να το προστατεύσω.   

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα, «Συνέπειες κακής άσκησης» ως ορίζει: Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμη, και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο…» 

Επειδή υφίσταται επείγουσα περίπτωση προκειμένου να προστατευθεί το ανήλικο τέκνο μου και να αποφασίσει το Δικαστήριο σύμφωνα με τα αληθή πραγματικά περιστατικά και αληθή ιατρικά έγγραφα. 
Επειδή η προστασία του ανήλικου αποτελεί το πρώτιστο μέλημα μίας Πολιτείας και προς το σκοπό επίτευξης αυτής, αίρεται παν απόρρητο προκειμένου να προστατευθεί η σωματική και ψυχική υγεία παιδιού. 

Επειδή έχω έννομο συμφέρον και το αποδεικνύω να αρθεί το ιατρικό απόρρητο και να μου χορηγηθούν αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου - εν διαστάσει συζύγου μου σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία αυτού, την αιτία της νοσηλείας του και το χρονικό διάστημα παραμονής του στο Νοσοκομείο …..   
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου και δικαιώματος του ανήλικου τέκνου μου                         

                                                          ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου όπως δώσετε εντολή στο  Νοσοκομείο …..  να χορηγήσει σε εμένα, ως μητέρα και ασκούσα την γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου …… , αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου- συζύγου και πατέρα του … σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία αυτού, την αιτία της νοσηλείας του και το χρονικό διάστημα παραμονής του στο Νοσοκομείο ….                                             

                                                                        Αθήνα .../2/2015
                                                                            Η ΑΙΤΟΥΣΑ
                                                                                  Κ.Κ.  

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.