Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Εκούσια απαγωγή ανήλικης και προσωρινή δικαστική προστασία με αίτηση των γονέων


                           

                                 Άρθρο 328 ΠΚ.  

Εκούσια απαγωγή: 1. Όποιος απάγει ή κατακρατεί, με σκοπό το γάμο ή την ακολασία άγαμη και ανήλικη γυναίκα με τη θέλησή της, χωρίς όμως τη συγκατάθεση των προσώπων που την έχουν στην εξουσία τους ή που έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα να φροντίζουν για το πρόσωπό της τιμωρείται, αν τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν με σκοπό την ακολασία, με φυλάκιση. 2. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 2/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.


«… Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης τους, ηλικίας 16 ετών, εκθέτουν ότι η τελευταία διατηρούσε εν αγνοία τους ερωτικό δεσμό με τον κατά πολλά έτη μεγαλύτερό της καθού, ο οποίος πρίν από δύο μήνες τέλεσε σε βάρος της την άδικη πράξη της εκούσιας απαγωγής. Ότι μετά την επιστροφή της στην οικογένεια τους και στην παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου της, ο καθού εξακολουθεί να την πιέζει να έρχονται σε επαφή, με αποτέλεσμα αυτή να αποπροσανατολίζεται από το στόχο της να αποφοιτήσει από το Λύκειο και να υπάρχει κίνδυνος τέλεσης και πάλι από τον καθού της πράξης της εκούσιας απαγωγής της. Με βάση δε το ιστορικό αυτό και επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση αλλά και επικείμενο κίνδυνο, ζητούν ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση που έχει προκύψει από τις ενέργειες του καθού. Ειδικότερα δε ζητούν να υποχρεωθεί ο καθού, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησής του, να μην πλησιάζει την ανήλικη θυγατέρα τους και τα λοιπά άτομα οικογένειάς τους, να μην την προσεγγίζει στην οικία της ή στο σχολείο της και να μην επικοινωνεί μαζί της, είτε ο ίδιος είτε μέσω οικείων του προσώπων, με οποιοδήποτε τρόπο. Τέλος, ζητούν να καταδικασθεί ο καθού στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων.

Η αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου αυτού Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ σε συνδ. με άρθ 328 ΠΚ, 731, 732, 945, 947 ΚΑΙ 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν....
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων, …., τη χωρίς όρκο εξέταση των αιτούντων και των εγγράφων, που οι αιτούντες προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες κατοικούν με την ως άνω ανήλικη κόρη τους, ηλικίας 16 ετών, και τ..ν  ανήλικο  ....  τους , ηλικίας …ετών, στο  …… . Αυτοί ασχολούνται με την …. και τα ανήλικα τέκνα τους είναι μαθητές Λυκείου. Κατά τις βραδινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2014 η ως άνω ανήλικη κόρη τους, μαθήτρια Λυκείου, η οποία τότε φοιτούσε στο Γενικό Λύκειο …., εγκατέλειψε απροειδοποίητα την οικία τους. Όπως δε αυτοί πληροφορήθηκαν λίγες ώρες μετά, η ανήλικη κόρη τους είχε φύγει από την περιοχή μαζί με τον καθού, με τον οποίο, αυτή, όπως επίσης έμαθαν, διατηρούσε από τριετίας ερωτικό δεσμό. Ακολούθως αυτοί υπέβαλαν κατά του καθού, ο οποίος, σημειωτέον, είναι …., κάτοικος ....... και κατά 17 έτη μεγαλύτερος της, την από …. 2014 μήνυση τους για την τέλεση σε βάρος της ως άνω ανήλικης κόρης τους του αδικήματος της εκούσιας απαγωγής. Η τελευταία, η οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα απουσίαζε και από το σχολείο της, εμφανίστηκε σ' αυτό το πρωινό της 18ης Νοεμβρίου 2014, οπότε οι αιτούντες ειδοποιήθηκαν από το Διευθυντή του σχολείου και μετά τη λήξη των μαθημάτων την παρέλαβαν και επέτρεψαν στην οικία τους. Η ως άνω ανήλικη κόρη τους, η οποία ήδη από τις …./2014 είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων αίτηση με αντικείμενο την παροχή άδειας τέλεσης γάμου με τον καθού, τους δήλωσε ότι εμμένει στην απόφαση της να παντρευτεί τον καθού. Μάλιστα οι αιτούντες γονείς, οι οποίοι δεν συναινούν στην τέλεση του ως άνω γάμου, διαπίστωσαν μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά της αφού αυτή ήταν επιθετική, φερόταν προσβλητικά σ' αυτούς και δεν ασχολείτο πλέον με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω γεγονότων και με τη συμβουλή του διευθυντή του σχολείου, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη της ίδιας της ανήλικης, η τελευταία μετεγράφη στο ….. Λύκειο Αθηνών, προκειμένου να συνεχίσει τη φοίτηση της εκεί, φιλοξενούμενη στην κατοικία στενού συγγενικού της προσώπου. Στο μεταξύ, με την με αριθμό 4/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων (διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση της ανήλικης με το σκεπτικό ότι η τέλεση του γάμου αυτού δεν είναι προς το συμφέρον της. Πράγματι, η ανήλικη είναι ανώριμη στην παρούσα φάση για τη λήψη τόσο κρίσιμων αποφάσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον της. Ο δε καθού, ο οποίος έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας με την ανήλικη, εκμεταλλεύθηκε το νεαρό της ηλικίας της και την ανωριμότητα της και την έπεισε να συνάψει ερωτική σχέση μαζί του από την ηλικία των 13 μόλις ετών, πιέζοντας τη να έρχεται σε επαφή μαζί του είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, με αποτέλεσμα να την αποπροσανατολίζει από το βασικό της στόχο να αποφοιτήσει από το Λύκειο και να συνεχίσει τις σπουδές της. Τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι αυτός την έπεισε να αποχωρήσει για δύο εβδομάδες από την οικία της, εγκαταλείποντας συγχρόνως και το σχολείο της, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καθού, παρά την ηλικία του, αδυνατεί να ενεργήσει με σύνεση και ασκεί κακή επιρροή στην ανήλικη και στην εξέλιξη της. Αυτός δε, όπως πιθανολογείται, παρά την απομάκρυνσή της από την περιοχή των …., εξακολουθεί να την πιέζει να συνεχίσουν τη σχέση τους και να προσπαθεί να την αποπροσανατολίσει από τους στόχους της, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται πλέον μακριά από την οικογένειά της. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να εγκαταλείψει και πάλι η ανήλικη το σχολείο της καθώς και κίνδυνος επανάληψης της πράξης της εκούσιας απαγωγής της ανήλικης από τον καθού. Συνακόλουθα και ενόψει της εντάσεως στις σχέσεις των διαδίκων, συντρέχει επείγουσα περίπτωση, κατά παραδοχή της ένδικης αίτησης, να διαταχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, τα εκεί διαλαμβανόμενα ασφαλιστικά μέτρα, που κρίνονται ικανά να διασφαλίσουν την προσωρινή προστασία που οι αιτούντες, κατά τα ανωτέρω δικαιούνται. Εξάλλου, κατά παραδοχή και του παρεπόμενου ενδίκου αιτήματος, πρέπει ν' απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του καθού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, για κάθε περίπτωση που αυτός ήθελε παραβιάσει την εκδοθησομένη απόφαση. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του καθού, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας….».  

 

 

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.