Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Προϋποθέσεις καταβολής δαπανών τοκετού άγαμης μητέρας


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.ρ. 1166/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία έχει δημοσιευτεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. "…Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1503 ΑΚ σε περίπτωση που ένα τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτησή της, να καταδικάσει τον πατέρα που αναγνωρίστηκε δικαστικώς, ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε νεκρό: 1. στην καταβολή των δαπανών του τοκετού. 2. σε διατροφή της μητέρας, εφόσον αυτή αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό της, επί δύο μήνες πριν τον τοκετό και τέσσερις ύστερα από αυτόν, ή, αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το πολύ επί ένα έτος. Παρόλο που κατά το γράμμα της ως άνω διάταξης για την εφαρμογή του άρθρου 1503 ΑΚ ο πατέρας πρέπει να έχει αναγνωρισθεί δικαστικά, χωρεί, κατά την κρατούσα άποψη, αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1503 ΑΚ, σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, καθότι η διάταξη του άρθρου 1503 ΑΚ αναφέρει μόνο την περίπτωση της δικαστικής αναγνώρισης, διότι συνήθως τότε ανακύπτουν προβλήματα στις σχέσεις της μητέρας και του πατέρα, ενώ, αντίθετα, στην εκούσια αναγνώριση συνήθως λαμβάνει χώρα οικειοθελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πατέρα προς την μητέρα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών τοκετού και της κάλυψης των αναγκών διατροφής της μητέρας λόγω της εγκυμοσύνης. Οι δύο αξιώσεις που προβλέπει η ως άνω διάταξη για την άγαμη μητέρα, ήτοι η αξίωση για της δαπάνες του τοκετού και η αξίωση διατροφής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποτελούν, κατά την ορθότερη και κρατούσα άποψη ex lege αξιώσεις και δη ειδικές περιπτώσεις διατροφής από το νόμο, στις οποίες χωρεί εφαρμογή όλων των προστατευτικών ρυθμίσεων για τη διατροφή. Πάντως, επειδή η υποχρέωση διατροφής του άρθρου 1503 ΑΚ είναι ειδική περίπτωση, οι ρυθμίσεις των άρθρων 1485, 1500 ΑΚ εφαρμόζονται μόνο εφόσον συμβάλουν στην ορθή ερμηνεία του άρθρου 1503 ΑΚ, σύμφωνα με τον προστατευτικό για την μητρότητα σκοπό του. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1503, με συνέπεια η μητέρα να έχει αξίωση για δαπάνες τοκετού πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 1. Η μητέρα πρέπει να είναι άγαμη. 2. Η μητέρα πρέπει να γεννήσει τέκνο, ζωντανό ή νεκρό, εκτός γάμου με τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα. 3. Ο πατέρας πρέπει να αναγνωρίσει το τέκνο δικαστικά ή εκούσια.  Δεν απαιτείται η μητέρα να είναι άπορη. Οι δαπάνες τοκετού δεν συσχετίζονται με την απορία και την οικονομική κατάσταση της μητέρας. Εάν όμως η μητέρα δεν είναι άπορη, οι δαπάνες τοκετού θα πρέπει να βαρύνουν κατά το λόγο των οικονομικών τους δυνατοτήτων τόσο την άγαμη μητέρα όσο και τον πατέρα αναλόγως, καθότι γενικά η διάταξη του άρθρου 1503 ΑΚ που επιρρίπτει όλο το οικονομικό βάρος των δαπανών του τοκετού στον πατέρα είναι αντίθετη στην αρχή της ισονομίας και της ισότητας των δύο φύλων και εκτός του πνεύματος της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου με τον ν.1329/1983. Δεν απαιτείται όχληση για την υπερημερία του υπόχρεου πατέρα για τις δαπάνες του τοκετού, δηλαδή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1498 ΑΚ. Η υπερημερία άρχεται, όπως και στην περίπτωση της αξίωσης διατροφής, δύο μήνες πριν τον τοκετό, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1503 ΑΚ. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1503 ΑΚ, με συνέπεια η μητέρα να έχει αξίωση διατροφής για το συγκεκριμένο οριζόμενο στο νόμο χρονικό διάστημα, πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Η μητέρα πρέπει να είναι άγαμη. 2. Η μητέρα πρέπει να γεννήσει τέκνο, ζωντανό ή νεκρό, εκτός γάμου με τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα. 3. Ο πατέρας πρέπει να αναγνωρίσει το τέκνο δικαστικά ή εκούσια. 4. Η μητέρα πρέπει να είναι άπορη, δηλαδή να αδυνατεί να αυτοδιατραφεί επειδή δεν έχει εισοδήματα ή περιουσία και δεν είναι σε θέση να εργαστεί. Η διατροφική αξίωση αυτή έχει το χαρακτήρα της διατροφής από το νόμο και το μέτρο της και περιεχόμενό της είναι αυτό του άρθρου 1493 ΑΚ, πρόκειται δηλαδή για ανάλογη διατροφή. Η υποχρέωση διατροφής βαρύνει τον πατέρα για δύο μήνες πριν τον τοκετό και τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό. Εάν όμως συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το δικαίωμα διατροφής μπορεί να επιμηκυνθεί το πολύ έως ένα έτος. Ειδικές περιστάσεις συντρέχουν, όταν για παράδειγμα υπήρξαν επιπλοκές κατά τον τοκετό ή εάν, λόγω ασθένειας του τέκνου, η μητέρα αδυνατεί να εργαστεί. Πάντως, ο χρόνος διατροφής δεν μπορεί να επιμηκυνθεί πέραν του ενός έτους. Για την υπερημερία του πατέρα δεν απαιτείται όχληση, γιατί ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένα χρονικά σημεία έναρξης και λήξης της. Η αξίωση διατροφής άρχεται δύο μήνες πριν τον τοκετό. Τέλος, είναι δυνατό τόσο η αξίωση για έξοδα τοκετού, όσο και η αξίωση για διατροφή να ζητηθεί προσωρινά. Στη πράξη συνήθως το αίτημα για προσωρινή επιδίκαση διατροφής του τέκνου, κατ' άρθρο 1502 ΑΚ, σωρεύεται με το αίτημα για δαπάνες τοκετού της μητέρας και ασκούνται με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΘεσ 9088/2014 Δημοσίευση ΤΝΠΔΣΑ)..."
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Ανάθεσης οριστικά της άσκησης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου στον πατέρα τουΣύμφωνα με την υπ.αρ. 52/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως ορίζει, το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 του Α.Κ. και μετά στάθμιση του συμφέροντος του ανηλίκου, προς το οποίο πρωτίστως, κατά τα προεκτεθέντα, ενεργεί, να αναθέσει τη γονική του μέριμνα σε ένα μόνο των γονέων του ή και σε αμφοτέρους από κοινού, εάν οι ίδιοι συμφωνούν στη λύση αυτή και συγχρόνως καθορίζει τον τόπο διαμονής του ανηλίκου ή και να την κατανείμει μεταξύ των γονέων του (βλ. Α.Π. 634/1996 ΕλλΔνη 37, σελ. 1549, Γεωργιάδη Σταθόπουλου Α.Κ., κάτω από τα άρθρα 1513,1514, αριθ. 43 επ., 65 επ., 77 επ.)(ΕφΛαρ 575/2003, ΤρΝΠλ ΝΟΜΟΣ). Το Δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο, όταν υπάρχει κακή άσκηση, δηλαδή αν παραβαίνει τα καθήκοντα, που του επιβάλει το λειτούργημά του για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή ασκεί το λειτούργημα του καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό (άρθρο 1532 ΑΚ). Το θέμα αυτό καλείται να λύσει το Δικαστήριο, έχων προ αυτού, ως αποκλειστικό γνώμονα το αληθές συμφέρον του ανηλίκου. Ως συμφέρον του παιδιού νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και γενικότερα κάθε είδους συμφέρον. Για την ανάθεση της γονικής μέριμνας σε κάποιον γονέα λαμβάνεται επίσης υπόψη η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξής του ( Βλ. ΑΠ 425/1990 ΕλλΔνη 31,997, ΕφΑθ 9281/1986 ΕλλΔνη 28,1276,ΕφΑθ 1151/1986 ΕλλΔνη 27,153) και οι δεσμοί του με τρίτα πρόσωπα (και πέρα από τους συγγενείς του) ή πράγματα.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Για τον λόγο αυτό κρίνεται ως ακατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της, ενώ και η ίδια δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό και αποποιείται κάθε ευθύνης για την επιμέλεια και την ανατροφή του. Συνεπώς αποδείχθηκε ότι το συμφέρον του ανηλίκου, και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό αλλά και το σύνολο της διαμορφώσεως της παιδικής του προσωπικότητας, υπαγορεύει την ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειάς του στον πατέρα του, ο οποίος είναι και ο μόνος άξιος και ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα της επιμέλειας, ενώ η μητέρα του έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και ακατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της. Επομένως, πρέπει, με βάση και με όσα σχετικώς ανωτέρω αναφέρονται, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή, που αποδείχθηκε ουσιαστικά βάσιμη και να ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων , που γεννήθηκε στις …. -2012 από τις εκτός γάμου σχέσεις τους, στον ενάγοντα πατέρα του…». Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Μεταβολή συνθηκών επιμέλειας – Απόρριψη αιτήματος μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρωνΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ.αρ. 36/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, απορρίφθηκε αίτημα πατέρα να ανατεθεί σε αυτόν η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου (λόγω μεταβολής συνθηκών), επειδή η μητέρα ανέθεσε προσωρινά τη φροντίδα του, στη μητέρα της τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να εργαστεί σε επικερδέστερη εργασία (πλοιοσυνοδός), εξαιτίας του ότι ο πατέρας δεν κατέβαλλε την διατροφή η οποία είχε οριστεί με δικαστική απόφαση.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«...Με βάση τα ανωτέρω ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι έλαβαν χώρα τα ουσιώδη και επικαλούμενα από τον αιτούντα πραγματικά περιστατικά μετά την έκδοση της υπό μεταρρύθμιση απόφασης και δη ότι η καθής επιδείκνυε αδιαφορία για το τέκνο της, ώστε να χρήζει μεταρρύθμισης η υπαριθμ. …./2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού κατά το σκέλος της περί της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην μητέρα τουκαθής, χωρίς η κρίση αυτή να αναιρείται από τη μη συχνή τηλεφωνική επικοινωνία της καθής με το τέκνο της, ενόσω απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους κατά τα προαναφερόμενα, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό μεμονωμένα δεν συνιστά κακή άσκηση της επιμέλειας, ώστε να τίθεται εν αμφιβολία η καταλληλότητα της καθής  για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου της, όπως τούτο κρίθηκε με την απόφαση της οποίας ζητείται η μεταρρύθμιση.
Συνακόλουθα, πρέπει η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να απορριφθεί ως ουσιαστικά βάσιμη και να καταδικαστεί ο αιτών, ως ηττηθείς διάδικος στα δικαστικά έξοδα της καθής (176 και 191 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά το διατακτικό αναφερόμενα…»  Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/