Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης. Σύμβαση Ελλάδας Αλβανίας
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 188/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

«…Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 2311/1995, με τον οποίο κυρώθηκε η «Σύμβαση δικαστικής αρωγής Ελλάδας-Αλβανίας», ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με αστική και οικογενειακή υπόθεση αναγνωρίζεται και εκτελείται στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Αν κατά τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, η τελευταία απέκτησε ισχύ δεδικασμένου και είναι εκτελεστή 2) Αν κατά τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου ζητείται η εκτέλεση, το Δικαστήριο του Μέρους αυτού δεν είναι αποκλειστικά αρμόδιο να δικάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση 3) Αν ο διάδικος που ερημοδίκησε και που δεν μετείχε στη διαδικασία είχε κληθεί εμπρόθεσμα και με τον προσήκοντα τρόπο ή αν ο διάδικος που δεν εμφανίστηκε και δεν είχε τη δυνατότητα να παρίσταται σε δικαστήριο μπόρεσε να αντιπροσωπευθεί νόμιμα. Η κλήση με θυροκόλληση δεν θα λαμβάνεται υπόψη 4) Αν η απόφαση δεν είναι αντίθετη με προηγούμενη απόφαση που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου μεταξύ των ίδιων μερών, σχετικά με το ίδιο αντικείμενο και επί της ίδιας ουσίας και που εκδόθηκε από δικαστήριο του συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του οποίου η απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί ή εκτελεστεί ή αν καμιά αγωγή δεν έχει εγερθεί προηγούμενα ενώπιον του Δικαστηρίου του συμβαλλόμενου αυτού μέρους για την ίδια υπόθεση 5) Αν η αναγνώριση και η εκτέλεση της αποφάσεως δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή προς τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να λάβουν χώρα η αναγνώριση και εκτέλεση της αποφάσεως. Η ανωτέρω δε Σύμβαση, λόγω της διεθνούς συμβατικής προέλευσής της, αναπτύσσει στην ελληνική έννομη τάξη αυξημένη τυπική ισχύ με βάση το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, κατισχύοντας κάθε αντίθετης διάταξης νόμου καθώς και των διατάξεων του εσωτερικού δικονομικού δικαίου, που αφορούν την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης, δηλαδή των άρθρων 323, 780 και 905 ΚΠολΔ, τα οποία, άλλωστε, επιφυλάσσονται ρητά υπέρ των διεθνών συνθηκών.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα ζητά να αναγνωρισθεί ότι έχει αποκτήσει και στην Ελληνική Επικράτεια την ισχύ του δεδικασμένου η υπ. αριθ…  και με ημερομηνία …. απόφαση του Δικαστηρίου της Δικαστικής Περιφέρειας Τιράνων της Αλβανίας ως προς τις διατάξεις της, με τις οποίες λύθηκε ο μεταξύ αυτής και του …, γάμος και διατάχθηκε η αλλαγή του επωνύμου της αιτούσας σε εκείνο που είχε πριν τον ανωτέρω γάμο της, ήτοι στο επώνυμο … Με το εν λόγω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί η αιτούσα, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740, 905 παρ. 4 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 28 του Συντάγματος και 23, 24, 26, και 27 του ν. 2311/1995 με τον οποίο κυρώθηκε η «Σύμβαση δικαστικής αρωγής Ελλάδας-Αλβανίας». Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζει και επικαλείται νόμιμα η αιτούσα αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Στις …  η αιτούσα και ο … συνήλθαν σε νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο των Τιράνων στην Αλβανία. Από το γάμο αυτό απέκτησαν τρία τέκνα, τον…, την …., και τον …, τα οποία γεννήθηκαν αντίστοιχα την…., την …. και την ….. Στη συνέχεια, όμως, ο γάμος τους λύθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. ….  απόφασης του Δικαστηρίου της Δικαστικής Περιφέρειας Τιράνων που εκδόθηκε επί της αγωγής του …, αντίγραφο δε της εν λόγω απόφασης στην αλβανική γλώσσα και επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα. Με την ανωτέρω απόφαση διατάχθηκε επίσης η ανάκτηση από την αιτούσα του επωνύμου που έφερε πριν τον ανωτέρω γάμο της, ώστε πλέον να φέρει το επώνυμο... Η απόφαση αυτή κατέστη αμετάκλητη την ….  για τον …., και την … για την αιτούσα, γεγονός το οποίο προκύπτει από την από ….. σημείωση στο σώμα της απόφασης, παράγει δε δεδικασμένο κατά το αλβανικό δίκαιο.  Περαιτέρω, από καμία διάταξη του ελληνικού δικαίου δεν καθιερώνεται αποκλειστική αρμοδιότητα των ημεδαπών δικαστηρίων για την εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης, καθώς και οι δυο σύζυγοι φέρουν αλβανική υπηκοότητα και κατά τον χρόνο κατάθεσης και συζήτησης της αγωγής τους ήταν αμφότεροι κάτοικοι Κορυτσάς Αλβανίας. Εξάλλου, από το κείμενο της επίδικης απόφασης προκύπτει ότι κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής παραστάθηκε ο ενάγων σύζυγος, … ενώ η αιτούσα δεν παραστάθηκε και δικάσθηκε ερήμην, πλην όμως η κλήση σε αυτήν για τη συζήτηση της αγωγής, επιδόθηκε νόμιμα, επομένως και οι δύο (πρώην σύζυγοι) διάδικοι δεν στερήθηκαν του δικαιώματος υπεράσπισής τους και συμμετοχής τους στη δίκη. Τέλος, η υπό αναγνώριση απόφαση αφενός μεν δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ημεδαπή δημόσια τάξη, τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας και τα χρηστά εν γένει ήθη της ελληνικής κοινωνίας, αφετέρου δε δεν αντίκειται σε οριστική ή τελεσίδικη απόφαση ημεδαπού Δικαστηρίου (του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης), που εκδόθηκε για την ίδια υπόθεση, καθώς από το 1990 μέχρι και την ημέρα της συζήτησης της κρινόμενης αίτησης δεν είχε κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή περί λύσης ή ακύρωσης του γάμου των ως άνω (πρώην) συζύγων έναντι αλλήλων, πλην της υπ’ αριθ. κατάθεσης …. /2010 αγωγής λύσης γάμου που είχε ασκηθεί από την αιτούσα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε νομότυπα η αιτούσα κατά την ημέρα συζήτησή της την …. (βλ. το προσκομιζόμενο υπ' αρ. …, πιστοποιητικό του γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Επομένως, αφού δεν υπάρχει λόγος, ο οποίος να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι υφίσταται δεδικασμένο και στην Ελληνική Επικράτεια, που απορρέει από την υπ' αριθ. …./2010 απόφαση του Δικαστηρίου της Δικαστικής Περιφέρειας Τιράνων Αλβανίας, δυνάμει της οποίας λύθηκε ο γάμος μεταξύ της …., και του …, που τελέστηκε στα Τίρανα Αλβανίας την …..  και διατάχθηκε η ανάκτηση από την αιτούσα του επωνύμου που έφερε πριν τον ως άνω γάμο της, ώστε πλέον να φέρει το επώνυμο …
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 7-1-2014».

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.