Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση προδικαστικής απόφασης σε δίκη Οικογενειακού Δικαίου προκειμένου να πρσκομιστεί γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού ΔικαίουΠαρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 369/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«…Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΚΠολΔ, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Αρμοδιότητα νοείται η τοπική. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 18 ΑΚ, οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνου (στις οποίες υπάγονται και αυτές που αφορούν στην γονική μέριμνα, επιμέλεια και διατροφή των τέκνων) ρυθμίζονται κατά σειρά 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου.
Με την ένδικη αγωγή, όπως το δικόγραφο εκτιμάται από το Δικαστήριο, η ενάγουσα (αλβανή υπήκοος) ζητεί να ανατεθεί σε αυτήν η γονική μέριμνα (ιδίως δε η επιμέλεια) των ανηλίκων τέκνων της, τα οποία έχει αποκτήσει με τον εναγόμενο (επίσης αλβανό υπήκοο) με τον οποίον τέλεσε γάμο στην Αλβανία στις …. , να της επιδικαστεί μηνιαία διατροφή για λογαριασμό αυτών, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή σε βάρος του για την περίπτωση παραβίασης της παρούσας και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β και 666 επ. ΚΠολΔ, το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκασή της λόγω της κατοικίας των διαδίκων. Όμως, από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι τόσο οι διάδικοι όσο και τα ανήλικα τέκνα τους έχουν την αλβανική υπηκοότητα. Συνεπώς εφαρμοστέο δίκαιο είναι το  δίκαιο της κοινής ιθαγένειας των διαδίκων, ήτοι το αλβανικό, το οποίο δεν γνωρίζει το Δικαστήριο. Πρέπει συνεπώς να διαταχθεί επανάληψη της υπό κρίση υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 254 ΚΠολΔ, προκειμένου να προσκομισθεί επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων γνωμοδότηση από το Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού δικαίου, από την οποία να προκύπτουν, κατά το αλβανικό δίκαιο, οι προϋποθέσεις ανάθεσης της γονικής μέριμνας (και ιδίως επιμελείας) των ανηλίκων τέκνων στον ένα γονέα αφενός, ως και οι προϋποθέσεις επιδίκασης διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων αφετέρου. Το Δικαστήριο επιφυλάσσεται στην επόμενη συζήτηση να εκτιμήσει τα λοιπά έγγραφα που προσκομίζονται, εφόσον επαναπροσκομισθούν νομίμως. Πρέπει, τέλος, να ορισθεί παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501 επ ΚΠολΔ) κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην του εναγόμενου.
Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε διακόσια (200) ευρώ.
Αναβάλλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως.
Διατάσσει την επανάληψη της συζητήσεως προκειμένου να προσκομισθεί επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων γνωμοδότηση από το Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού δικαίου, από την οποία να προκύπτουν, κατά το αλβανικό δίκαιο, οι προϋποθέσεις ανάθεσης της γονικής μέριμνας (και ιδίως επιμελείας) των ανηλίκων τέκνων στον ένα γονέα αφενός, ως και οι προϋποθέσεις επιδίκασης διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων αφετέρου.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις ... χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους…»
 
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.