Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

Επιλογή Οργανισμού Ασφάλισης ασθένειας - Εξαίρεση από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ


Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 859/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

1. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα 1224746 και 3966263/14.1.2015 ειδικά έντυπα παραβόλου), ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 1712/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία, κατά παραδοχή της από 13.6.2008 προσφυγής του εφεσίβλητου Οργανισμού, ακυρώθηκε η 275/46/17.3.2008 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας του Ο.Α.Ε.Ε. που δέχθηκε ένσταση του εκκαλούντος κατά της 21415/11.12.2007 απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Α' Πατρών της παραπάνω Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. Με την τελευταία απόφαση είχε απορριφθεί η 21415/29.11.2007 αίτηση του εκκαλούντος να εξαιρεθεί από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. αναδρομικώς από 1.1.2005 και να του επιστραφούν οι αντίστοιχες εισφορές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
2. Επειδή, η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 4277/1962 «Περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του Ι.Κ.Α. και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων» (Α' 191), όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1469/1984 (Α' 111) και τη συμπλήρωση της με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1759/1988 (Α' 50), ορίζει ότι: «Από πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος μηνός, ουδείς δύναται να είναι ησφαλισμένος συγχρόνως εις πλείονας του ενός Οργανισμούς Ασφαλίσεως Ασθενείας. Ως οργανισμοί ασφάλισης ασθενείας νοούνται το δημόσιο, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον χορηγούν ίσες τουλάχιστον σε έκταση και ύψος παροχές ασθενείας και μητρότητας με τις προβλεπόμενες από τον Α.Ν. 1846/1951 Δικαίωμα επιλογής του οργανισμού ασφάλισης ασθένειας έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι από δικό τους δικαίωμα (άμεσοι ασφαλισμένοι) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου), που συγχρόνως υπάγονται σε δύο (2) ή περισσότερα ταμεία ή κλάδους ασθένειας. Η επιλογή του φορέα γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, μπορεί δε αυτή να μεταβάλλεται, αλλά πάντοτε ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1287/1982 (ΦΕΚ 123) παραμένουν σε ισχύ». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών αποκλείεται η υπαγωγή του ασφαλισμένου σε περισσότερους του ενός οργανισμούς ασφάλισης ασθένειας. Στον ασφαλισμένο όμως απόκειται να επιλέξει τον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας στον οποίο επιθυμεί να υπαχθεί, ως παρέχοντα σε αυτόν τη μεγαλύτερη ασφαλιστική προστασία, ενόψει των υποκειμενικών πραγματικών περιστατικών και των οικονομικών επιβαρύνσεων τις οποίες συνεπάγεται κάθε ασφάλιση. Εξάλλου, η επιλογή ασφαλιστικού οργανισμού, η οποία αποτελεί υποχρέωση και δικαίωμα του ασφαλισμένου, παράγει έννομες συνέπειες από την άσκησή της και, συνεπώς, για τον προ αυτής χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών και στους δύο ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΣτΕ 578/2013, 3992/2012, 1889/2011, 327/2010, 125/2007).


3. Επειδή, η 35/1385/29-9-1999 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Έγκριση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Β' 1814/1999), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 2676/1999 (Α' 1) και στις ρυθμίσεις της οποίας υπάγονται και οι ασφαλισμένοι στον κλάδο ασθενείας του Τ.Ε.Β.Ε. και νυν Ο.Α.Ε.Ε., ορίζει στο άρθρο 3 ότι: «Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν με αίτηση τους από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας, εφόσον είναι άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου για παροχές ασθένειας στο Δημόσιο ή άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς Κλάδου Υγείας. Η ως άνω απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν το δικαίωμα ασκηθεί κατά την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, οπότε η απαλλαγή χωρεί από της εγγραφής. Η επιλογή του φορέα γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, μπορεί δε αυτή να μεταβάλλεται, αλλά πάντοτε ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή».
4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο εκκαλών εγγράφηκε στις 10.1.2005, κατόπιν αιτήσεως του, στα μητρώα ασφαλισμένων του Τ.Ε.Β.Ε., με ημερομηνία έναρξης ασφάλισης την 1.1.2005, για το επάγγελμα του …… με έδρα την Πάτρα. Με την αίτηση εγγραφής του υπέβαλε, μεταξύ άλλων: α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δήλωσε ότι θα ασκήσει το επάγγελμα του …. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου του επί της οδού ..., ότι η επιχείρηση είναι ατομική και εγγράφεται για πρώτη φορά στο Τ.Ε.Β.Ε., ότι ήταν ασφαλισμένος στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Ν.Π.Δ.Δ.) και βρίσκεται σε εξέλιξη η συνταξιοδότηση του και ότι καλύπτεται για νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «όπου θα συνεχίσει η ασφάλιση του από το Δημόσιο» β) φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του Δημοσίου θεωρημένου για το έτος 2005, γ) αντίγραφο εγγράφου υποβολής  δικαιολογητικών συνταξιοδότησης από το Πανεπιστήμιο Πατρών και δ) βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ακολούθως, με την .../29.11.2007 αίτηση του προς το Τμήμα Πατρών του Ο.Α.Ε.Ε. προέβαλε ότι κατά το χρόνο εγγραφής του στον εν λόγω Οργανισμό είχε καταθέσει και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής εισφορών του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., αφού καλυπτόταν ως προς την υγειονομική του περίθαλψη από τον Ο.Π.Α.Δ. και ζήτησε τον υπολογισμό εκ νέου των αναλογουσών εισφορών, αφαιρουμένων  αυτών του Κλάδου Υγείας, καθώς και την επιστροφή εντόκως των εισφορών του Κλάδου Υγείας που είχε ήδη καταβάλει εν αγνοία του από το χρόνο ασφάλισης του, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών. Με την 21415/11.12.2007 απόφαση της  Προϊσταμένης του Α' Τμήματος Πατρών της Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, του Ο.Α.Ε.Ε. απορρίφθηκε η αίτηση του με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις 12/2005 και 42/2000 εγκυκλίους του Ο.Α.Ε.Ε., για να εξαιρεθεί, ως συνταξιούχος του Δημοσίου, από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού θα πρέπει να προσκομίσει: 1) αίτηση εξαίρεσης, 2) συνταξιοδοτική απόφαση και 3) βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα του και η διάρκεια της και ότι η εξαίρεση του θα αρχίσει από τον επόμενο μήνα από την υποβολή των ως άνω στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού. Στη συνέχεια, ο εκκαλών με την …/20.12.2007 αίτηση του ζήτησε να εξαιρεθεί, ως συνταξιούχος του Δημοσίου, από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι είχε ζητήσει τούτο και με την από 10.1.2005 αίτηση εγγραφής του και συνυποβάλλοντας: 1) την …5/31.1.2005 συνταξιοδοτική  πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 2) το από 30.11.2007 ενημερωτικό σημείωμα για την καταβολή συντάξεων από 1.10.2007 έως 31.12.2007 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο υπήρχε βεβαίωση (ισχύουσα για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας) ότι γίνονται κρατήσεις για  υγειονομική περίθαλψη στο Δημόσιο, 3) την…/19.12.2007 βεβαίωση της Διεύθυνσης Υ.Π.Α.Δ. Αχαΐας ότι ο εκκαλών είναι ασφαλισμένος στο Ελληνικό Δημόσιο για πλήρη υγειονομική περίθαλψη και ότι έχει εκδοθεί στο όνομα του στις 9.3.2005 βιβλιάριο ασθενείας και 4) αντίγραφα σελίδων του από 9.3.2005 βιβλιαρίου ασθενείας συνταξιούχου του Δημοσίου. Η αίτηση του αυτή έγινε δεκτή και εξαιρέθηκε από τον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.1.2008 και επ' αόριστον με σχετική σφραγίδα επί της αίτησης. Εξάλλου, ο εκκαλών, κατά την ίδια παραπάνω ημερομηνία (20.12.2007), άσκησε κατά της 21415/11.12.2007 απόφασης την με αριθ. Πρωτ… ένσταση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας του Ο.Α.Ε.Ε., προβάλλοντας ότι είχε καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά απαλλαγής του ήδη από 10.1.2005 και προσκομίζοντας συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά που υπέβαλε με την …/20.12.2007 αίτηση εξαίρεσης του. Η ένσταση του έγινε δεκτή με την 275/46/17.3.2008 απόφαση της Τ.Δ.Ε., με την αιτιολογία ότι κατά την εγγραφή του στο Τ.Ε.Β.Ε. κατέθεσε φωτοτυπία βιβλιαρίου περίθαλψης του από το Δημόσιο. Σε εκτέλεση της παραπάνω  απόφασης, εκδόθηκε η 9382/6.6.2008 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Δυτικής Ελλάδας του Ο.Α.Ε.Ε., με την οποία διατάχθηκε η επιστροφή στον εκκαλούντα εισφορών του Κλάδου Υγείας, ύψους 2.262,00 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.10.2007. Κατά της απόφασης, όμως, της Τ.Δ.Ε. ο εφεσίβλητος Οργανισμός άσκησε στις 13.6.2008 προσφυγή, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι ο εκκαλών, κατά την εγγραφή του στο Τ.Ε.Β.Ε., δεν άσκησε το δικαίωμα επιλογής οργανισμού ασφάλισης ασθένειας και ως εκ τούτου εσφαλμένως εξαιρέθηκε αναδρομικά από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. αντί να εξαιρεθεί από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης εξαίρεσης του, δηλαδή από 1.1.2008. Με την εκκαλούμενη απόφαση έγινε δεκτή η προσφυγή και ακυρώθηκε η 275/46/17.3.2008 απόφαση της Τ.Δ.Ε. αφού κρίθηκαν τα εξής: «α) σε περίπτωση ασφαλισμένου σε περισσότερους του ενός οργανισμούς ασφαλίσεως ασθενείας χορηγείται σε αυτόν το δικαίωμα επιλογής του φορέα ασθενείας στον οποίο επιθυμεί να υπαχθεί, το δικαίωμα δε τούτο ασκείται με την υποβολή εκ μέρους του σχετικής αίτησης, με την οποία γίνεται πλέον σαφής η βούληση του και από την  ημερομηνία υποβολής της οποίας επέρχεται και η εξαίρεση του από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα για τον κλάδο ασθενείας, β) ο καθού η προσφυγή, υπέβαλε την 10.1.2005 αίτηση ασφάλισης του στον προσφεύγοντα Οργανισμό συνυποβάλλοντας μια σειρά δικαιολογητικών εκ των οποίων προέκυπτε μεν η ασφάλιση του, ως προς τον Κλάδο Υγείας, στο Δημόσιο πλην δεν δηλώθηκε ρητώς, με σχετική προς τούτο ξεχωριστή αίτηση, η βούληση του περί επιλογής φορέα ασθενείας ενώ από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που συνυπέβαλε δεν προκύπτει σαφώς τέτοιου είδους βούληση και γ) ο προσφεύγων, συνταξιούχος του Δημοσίου και κάτοχος βιβλιαρίου ασθενείας, υπέβαλε το πρώτον ρητή αίτηση περί επιλογής ως ασφαλιστικού φορέα, για τον Κλάδο Υγείας, το Δημόσιο την 20.12.2007 (σχ. η υπ' αριθμ. πρωτ. …/20.12.2007), οπότε η εξαίρεση του από τον Κλάδο Υγείας του προσφεύγοντος Οργανισμού άρχισε από την 1.1.2008 και εντεύθεν μη δυναμένης της εν λόγω εξαίρεσης να ανατρέξει αναδρομικά και δη στο χρόνο εγγραφής του καθ’ ού στα Μητρώα του Οργανισμού».
5. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ο εκκαλών προβάλλει ότι: α) εσφαλμένως το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι κατά την εγγραφή του στο Τ.Ε.Β.Ε. δεν επέλεξε φορέα ασφάλισης ασθένειας διότι: α) με την υπεύθυνη δήλωση του εξέφρασε με σαφήνεια την βούληση του για την επιλογή του Δημοσίου, β) υπέβαλε αντίγραφο εγγράφου υποβολής δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση του από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και βεβαίωση του Πανεπιστημίου Πατρών περί των υπηρεσιακών του μεταβολών, δηλαδή έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνταν, με σκοπό προφανώς την εξαίρεση του από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., γ) σε έντυπο του Ο.Α.Ε.Ε. για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφών (προσκομισθέν πρωτοδίκως) δεν αναφερόταν τίποτα περί δήλωσης επιλογής φορέα ασφάλισης ασθένειας, αλλά αναφερόταν μόνο βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από άλλο ταμείο, εάν υπήρχε, προκειμένου να υπάρξει μείωση στη μηνιαία ασφάλιση για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος καλύπτεται από άλλο φορέα, δ) δεν ζήτησε ο ίδιος να ασφαλισθεί στον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. και ε) ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Ε. που παρέλαβε την αίτηση εγγραφής του και τα δικαιολογητικά όχι μόνο δεν τον ενημέρωσε για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα ασφάλισης, αλλά τον διαβεβαίωσε ότι για να απαλλαγεί από τις εισφορές του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. αρκούσε η υπεύθυνη δήλωση του 2) έπρεπε να εξαιρεθεί από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. από το έτος 2005 έως το έτος 2007 διότι η ελλιπής και εσφαλμένη ενημέρωση του από τον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά και η διπλή καταβολή εισφορών για παροχές ασθένειας αντίκεινται στην αρχή της χρηστής διοίκησης και 3) δεν είχε βιβλιάριο ασθενείας του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τα έτη 2005-2007 και ως εκ τούτου ουδέποτε έκανε χρήση του κλάδου ασθένειας του Οργανισμού αυτού.
6. Επειδή, το Δικαστήριο λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τα εξής: α) η υπεύθυνη  δήλωση του εκκαλούντος περί του ότι  μετά τη συνταξιοδότηση του από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «θα συνεχίσει η ασφάλιση του από το Δημόσιο» αναφέρεται σε κάτι αυτονόητο και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως δήλωση επιλογής του Δημοσίου για την ασφάλιση ασθένειας β) το επιχείρημα του εκκαλούντος ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση είχε την έννοια επιλογής  φορέα ασφάλισης ασθένειας διότι υπέβαλε κατά την εγγραφή του στο Τ.Ε.Β.Ε. (στις 10.1.2005) μη απαιτούμενα δικαιολογητικά (έγγραφα σχετικά με την επικείμενη συνταξιοδότηση του) δεν ευσταθεί. Τούτο διότι τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνταν πράγματι για την εξαίρεση του από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., αλλά απαιτούνταν, πέραν της σαφούς σχετικής αίτησης του, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του ως συνταξιούχου του Δημοσίου και η ασφαλιστική ικανότητα του (δικαίωμα στις παροχές ασθένειας) και η διάρκεια της. Τέτοια όμως στοιχεία δεν υπήρχαν κατά την ημερομηνία εγγραφής του εκκαλούντος στο Τ.Ε.Β.Ε., αλλά εκδόθηκαν μεταγενεστέρως και συγκεκριμένη η συνταξιοδοτική πράξη στις 31.1.2005, το βιβλιάριο ασθένειας συνταξιούχου στις 9.3.2005 και η βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί συνέχισης κρατήσεων για υγειονομική στο Τ.Ε.Β.Ε. (προδήλως ως ασφαλισμένος υπάλληλος και όχι ως συνταξιούχος) και το οποίο έλαβε υπόψη της η Τ.Δ.Ε., αποδείκνυε την ασφαλιστική ικανότητα του μόνο για το έτος 2005 γ) ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι δεν ενημερώθηκε για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα ασφάλισης ούτε με το έντυπο του Ο.Α.Ε.Ε. για τα δικαιολογητικά εγγραφής, ούτε από τον αρμόδιο υπάλληλο που παρέλαβε τα δικαιολογητικά εγγραφής, πέραν του ότι αντιφάσκει προς τον ισχυρισμό του ότι υπέβαλε τέτοια δήλωση επιλογής, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι η εν λόγω υποχρέωση προβλέπεται ρητά στο νόμο και ως εκ τούτου δεν όφειλαν τα όργανα του Ο.Α.Ε.Ε. να προβούν σε σχετική ενημέρωση του (πρβλ. ΣτΕ 232/2005). Αναπόδεικτα δε προβάλλει ο εκκαλών ότι παραπλανήθηκε από τον παραλαβόντα τα δικαιολογητικά υπάλληλο, το όνομα του οποίου και δεν αναφέρει, αναφορικά με την επάρκεια της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης του για την εξαίρεση του από τον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. δ) με την εγγραφή του εκκαλούντος στο Τ.Ε.Β.Ε. γεννήθηκε και η υποχρέωση του για την καταβολή εισφορών του Κλάδου Υγείας, οι οποίες και συνεισπράττονται με τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της 35/1385/1999 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, συνεπώς, αβάσιμα υποστηρίζει ο εκκαλών ότι δεν υπέβαλε αίτηση για την ασφάλιση του στον κλάδο αυτόν ε) εφόσον ο εκκαλών υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις 30.12.2007, ορθώς η εξαίρεση του άρχισε από 1.1.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν στη σκέψη 3, ενώ κατά τα έτη 2005-2007 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών τόσο στον Ο.Α.Ε.Ε. όσο και στο Δημόσιο, σύμφωνα  με  όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 2, χωρίς να συντρέχει παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης. Εξάλλου, εφόσον κατά τα προαναφερόμενα τα όργανα του Ο.Α.Ε.Ε. δεν είχαν υποχρέωση ενημέρωσης το εκκαλούντος για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης,  ούτε αποδείχθηκε οποιαδήποτε εκ μέρους τους παραπλάνηση του εκκαλούντος, δεν συντρέχει, επίσης παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και στ) είναι αδιάφορο γεγονός ότι ο εκκαλών δεν είχε βιβλιάριο ασθένειας του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τα έτη 2005-2007 και ότι συνεπώς δεν έκανε χρήση του κλάδου ασθένειας του Ο.Α.Ε.Ε. (ΣτΕ 578/2013, 3992/2012, 1889/2011 327/2010, 125/2007). Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εκκαλών δεν είχε δικαίωμα εξαίρεσης από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. αναδρομικώς από 1.1.2005 και συνακόλουθα δικαίωμα επιστροφής των αντίστοιχων εισφορών, όπως ορθώς αποφάνθηκε η εκκαλούμενη απόφαση και η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Το παράβολο που καταβλήθηκε πρέπει να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α' του Κ. Διοικ. Δικ.), ενώ δεν διαλαμβάνεται διάταξη για τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου Οργανισμού ελλείψει σχετικού αιτήματος του (άρθρο 275 παρ. 7 του Κ. Διοικ. Δικ.)…»


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- ΔιαμεσολαβήτριαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.