Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Αποκλειστική επιμέλεια στον πατέρα (Νομολογία)

Με την υπ.αρ. 1066/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (Ισοκράτης, ΔΣΑ – Επίκαιρη Νομολογία) ανατέθηκε η επιμέλεια στον αιτούντα – πατέρα, διατάχθηκε η μετοίκηση της μητέρας από την συζυγική οικία και επιδικάσθηκε διατροφή για τα ανήλικα τέκνα.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης:  

«… Σύμφωνα με την μαρτυρική κατάθεση, η καθ' ης εμφάνιζε ανησυχία και ξεσπάσματα νεύρων διαρκούσης της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, διέβαλλε τον καθ' ου στα μάτια των παιδιών καθώς του καταλόγιζε ερωτικές σχέσεις και με άνδρες, παρεμπόδιζε την επικοινωνία και ίσως ο καθ' ου να έχει δεχτεί επίθεση και σωματικές βλάβες. Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι αυτά τα ξεσπάσματα ήταν «στα όρια του ελέγχου». Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι ο μεγάλος γιός τους ... έχει αρχίσει να εκφράζει θυμό και βία. Από το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων πραγματικών περιστατικών πιθανολογείται ότι το συμφέρον των ως άνω ανηλίκων, όχι μόνο το ψυχικό αλλά και το συναισθηματικό, προσέτι δε και το σύνολο της διαμορφώσεως της προσωπικότητας τους, υπαγορεύει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την αιτούσα μητέρα τους και να ανατεθεί προσωρινά στον πατέρα τους, βοηθούμενου και από την μητέρα του. Η καθ' ης με το σημείωμα της ισχυρίζεται ότι ο αιτών όχι μόνο δεν δικαιούται από αυτήν διατροφή, αλλά αντίθετα ενόψει των εισοδημάτων του και του γεγονότος ότι δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση, ευχερέστατα μπορεί να καταβάλει το ποσό των 275 ευρώ το μήνα για καθένα από τα ανήλικα τέκνα τους. Όμως το Δικαστήριο κρίνει ότι τα δύο αυτά ανήλικα τέκνα δεν θα πρέπει να αντιληφθούν τη μεταβολή της επιμέλειας από τον περιορισμό των παροχών που μέχρι σήμερα απολάμβαναν πλουσιοπάροχα και ότι η ζωή τους θα πρέπει να είναι από υλικής απόψεως εξίσου ευτυχισμένη όπως και πρότερον. Ενόψει τούτων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καθ' ης είναι σε κάθε περίπτωση οικονομικά ισχυρότερη το δικαστήριο κρίνει ότι το αρμόζον για την περίπτωση ασφαλιστικό μέτρο είναι η επιδίκαση στον αιτούντα για τη διατροφή καθενός από τα δύο ανήλικα τέκνα του, του ποσού των 200 ευρώ και συνολικά του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα ως …. είναι σε θέση να καταβάλει το ως άνω ποσό της διατροφής χωρίς να διακινδυνεύσει η δική της διατροφή. Κατ' ακολουθία αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του ... και να απορριφθεί η υπό κρίση αίτησή της ...


Τα δικαστικά έξοδα των συνεκδικαζομένων αιτήσεων, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, γιατί πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας αιτήσεις.

Απορρίπτει την από 16-11-2017 αίτηση.

Δέχεται την από 16-11-2017 αίτηση.

Διατάσσει την μετοίκηση της καθ' ης από τη συζυγική οικία εντός πέντε (5) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στον αιτούντα.

Υποχρεώνει την καθ' ης να προκαταβάλλει μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα στον αιτούντα προσωρινή διατροφή τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ανήλικα τέκνα τους, των οποίων έχει την επιμέλεια για το μετά την επίδοση της αίτησης διάστημα.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων..."

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια       
http://www.stefaniasouli.gr/

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Πότε δικαιούται διατροφή το ενήλικο τέκνο που σπουδάζει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της υπ.αρ. 18454/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ισοκράτης ΔΣΑ) η οποία απέρριψε αγωγή φοιτητή καθώς έκρινε ότι δεν δικαιούται διατροφής καθώς αποδείχτηκε ότι επί μακρό διάστημα αυτός δεν επέδειξε επιμέλεια και δεν κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες και ενδιαφέρον για την εκμάθηση κάποιας επιστήμης, αφού δεν επέδειξε καμία πρόοδο στις σπουδές του, γεγονός που κατέδειξε ότι δεν επιδείκνυε έφεση για μάθηση και επιμονή για την πραγματοποίηση του στόχου του, λήψη πτυχίου και τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα προσόντα για την μετέπειτα επαγγελματική του αποκατάσταση.


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης: 

«…Ενόψει δε της μη ενασχόλησης του με σπουδές και παρακολούθηση μαθημάτων, ο ενάγων δεν εμποδίζεται να εξεύρει εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, τη μόρφωση του και τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις και κατά συνέπεια να αυτοδιατραφεί, όπως άλλωστε έκανε μετά την ενηλικίωσή του, εργαζόμενος ως υπάλληλος σε .... (βλ. κατάθεση μάρτυρος ανταπόδειξης). Σημειωτέον ότι, παρά το ότι ο ενάγων διατείνεται ότι επιθυμεί να φοιτήσει στην εν λόγω σχολή στην Κοζάνη και υπολογίζει τα έξοδά διαβίωσής του με βάση τη διαμονή του εκεί, έχει εγγραφεί στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης «..» και παρακολουθεί μαθήματα κατά το σχολικό έτος 2011-2012 (βλ. την από 10-10-2011 βεβαίωση του άνω φροντιστηρίου), γεγονός όμως που του στερεί τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας του στην Κοζάνη και της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων του εκεί.  

Ως εκ τούτου η ανικανότητα του προς εργασία οφείλεται σε υπαιτιότητά του και όχι στην ανάγκη παρακολούθησης των σπουδών του στην άνω σχολή. Συνεπώς, εφόσον ο ενάγων, ενήλικο τέκνο του εναγομένου, είναι ικανός να μετέλθει κάποια εργασία κατάλληλη για να αυτοδιατραφεί, χωρίς να υφίσταται ανασταλτικός παράγοντας προς εργασία οι ανάγκες της εκπαίδευσης του, δεν έχει δικαίωμα διατροφής για το επίδικο χρονικό διάστημα έναντι του εναγομένου πατέρα του

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη, ενώ παρέλκει η εξέταση της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας των ενστάσεων που πρότεινε ο εναγόμενος. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, ενόψει της συγγενικής σχέσεως τους…»


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια       
http://www.stefaniasouli.gr/

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟ STALKING (Επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθηση θύματος)

Στο βιβλίο Αθέατη Βία – Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει που εκδόθηκε το 2010 από τις  εκδόσεις Ψυχογιός υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΦΥΛΑΞΗ (STALKING) το οποίο εμπεριέχει την αληθινή ιστορία μίας γυναίκας καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης της επικίνδυνης αυτής συμπεριφοράς.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγραψα αρκετά άρθρα σχετικά με αυτό το φαινόμενο τα οποία δημοσιεύτηκαν στο blog και έχουν αναδημοσιευτεί και σε άλλα blog συναδέλφων και μη. Επίσης πραγματοποίησα μαζί με την ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια κ. Μαρία Πιρουνάκη – Λιωνή μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τίτλο «Έρωτας , αγάπη η εμμονή;» Η ψυχολογική οπτική του Stalking).

Την 5/3/2018 , κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο  για την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης  την 7/4/2011 και άνοιξε προς υπογραφή την 11/5/2011 κατά την 121η συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών στην Κωνσταντινούπολη. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου του 2014 με την επικύρωσή της από την Ανδόρα.


ü   Σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του κατατεθέντος νομοσχεδίου και σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΤΑΙ το STALKING. Ως εκ τούτου στην παράγραφο 333 ΠΚ προστίθεται δεύτερο εδάφιο. Το νέο αδίκημα που τυποποιείται σε αντίθεση με αυτό της απειλής, δεν τελείται με απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης αλλά με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθηση του θύματος, η οποία πραγματοποιείται είτε με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικού μέσου (π.χ αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα κ.λ.π), είτε με διαρκείς επισκέψεις στο περιβάλλον του θύματος, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του, προκαλώντας στο θύμα τρόμο ή ανησυχία.    
Στεφανία Σουλή 

Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια       

http://www.stefaniasouli.gr/