Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Λύση γάμου. Κοινή φορολογική δήλωση
Απόρριψη έφεσης για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων κατά αποφάσεως που έκανε δεκτή αγωγή λύσης του γάμου εξαιτίας ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης των διαδίκων και δη λόγω της υπερδιετούς μεταξύ τους διάστασης. Η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων αποτελεί περιστατικό το οποίο από μόνο του δεν αναιρεί το γεγονός της διάστασης των διαδίκων.

Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 239/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  

«… Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, από τις υπ' αριθ. ./19-9-2017, ./19-9-2017, ./19-9-2017 και ./19-9-2017 ένορκες βεβαιώσεις των ..., αντίστοιχα, που δόθηκαν ενώπιον των συμβολαιογράφων, Αργοστολίου Κεφαλληνίας ... (οι δύο πρώτες) και Σάμης Κεφαλληνίας ... (οι λοιπές δύο), μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης-ήδη εκκαλούσας (βλ. υπ' αριθ. ./14-9-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πατρών ...), μη λαμβανομένης υπόψη της με ημερομηνία 19-9-2017 υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ..., ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον αυτή έγινε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στην ένδικη διαφορά (ΑΠ 524/2018, ΑΠ 1427/2017 ΤΝΠ Νόμος) και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που προσκομίζει νομότυπα με επίκληση ο εφεσίβλητος, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, στις 28-11-1998, κατά τον θρησκευτικό τύπο, στον Καραβόμυλο Σάμης Κεφαλληνίας και από τον γάμο τους απέκτησαν δύο τέκνα, τον ... και τον .... Η έγγαμη συμβίωση τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2014. Ειδικότερα, κατά τον πιο πάνω χρόνο, ο εφεσίβλητος εγκατέλειψε οριστικά την ευρισκόμενη στη Σάμη συζυγική οικία, με την πρόθεση να μην έχει κοινωνία βίου με την εκκαλούσα. Έκτοτε, εγκαταστάθηκε στο Αργοστόλι, αρχικά φιλοξενούμενος από φιλικό του πρόσωπο σε οικία επί της ... και στη συνέχεια, από τον Μάιο του έτους 2017, σε οικία που μίσθωσε, επί της οδού ... όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθά τις προσκομισθείσες αποδείξεις, καθόσον οι ενόρκως βεβαιώσαντες μάρτυρες του εφεσίβλητου δεν έχουν ιδία αντίληψη περί των όσων βεβαίωσαν, σε αντίθεση με την εξετασθείσα επιμέλεια της στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μάρτυρα-μητέρα της, ενώ εξάλλου, αρνείται ότι ο σύζυγος της αποχώρησε από την οικογενειακή στέγη, κατά τον ανωτέρω χρόνο, επικαλούμενη ότι υπέβαλλαν από κοινού δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έως και το φορολογικό έτος 2015. Πλην όμως, η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων αποτελεί περιστατικό, το οποίο από μόνο του δεν αναιρεί το γεγονός της διάστασης των διαδίκων (ΕφΠειρ 73/2007 ΤΝΠ Νόμος), ενώ, όσον αφορά τους ενόρκως βεβαιώσαντες, ιδίως δε, τους ..., σημειώνεται ότι, οι τελευταίοι ανέφεραν ρητά ότι επισκέπτονταν τον εφεσίβλητο, μετά την αποχώρηση του από την συζυγική οικία και την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης του με την εκκαλούσα, στο σπίτι που αρχικά διέμενε στο Αργοστόλι, επί της λεωφόρου …., η πρώτη εξ αυτών από τον Οκτώβριο του έτους 2015 και ο δεύτερος από τον Νοέμβριο του έτους 2014. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το πρωτόδικο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε τους παραπάνω ισχυρισμούς της εκκαλούσας και έκανε δεκτή την αγωγή του εφεσίβλητου ως ουσιαστικά βάσιμη, ορθά εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις και επομένως, οι περί του αντιθέτου σχετικοί λόγοι της έφεσης πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, καθώς και η έφεση στο σύνολο της. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί, κατ' άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ, η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου που κατατέθηκε από την εκκαλούσα κατά την άσκηση της έφεσης της, ενώ διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί, ελλείψει σχετικού προς τούτο αιτήματος του νικήσαντος εφεσίβλητου (ΚΠολΔ 106 και 191 παρ. 2)…»
Στεφανία Σουλή 

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.