Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση τέκνου.

 

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 658/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

 

«…Σύμφωνα με το άρθρο 1682 ΑΚ "σε κάθε περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης έχουν, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων". Κατά δε το άρθρο 1594 ΑΚ "Το δικαστήριο διορίζει για τον ανήλικο έναν επίτροπο, εκτός αν ιδιαίτεροι λόγοι που αναφέρονται στο συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλουν τον διορισμό περισσοτέρων (συνεπίτροποι)". Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι, είναι δυνατός ο διορισμός συνεπιτρόπων και προκειμένου περί δικαστικών συμπαραστατών περισσότεροι του ενός δικαστικοί συμπαραστάτες, αν το επιβάλλουν ιδιαίτεροι λόγοι, ιδίως αν υφίσταται μεγάλη περιουσία του συμπαραστάτουμένου ή ανάγκη της διαχειρίσεως της περιουσίας και επιμέλειας (βλ. σχετικά Ρ. Παντελίδου σε Α. Γεωργιάδη-Μ. Σταθόπουλο, "Ερμηνεία Αστικού Κώδικα-Οικογενειακό Δίκαιο", υπό άρθρο 1594, αρ. 17, σελ. 423). Ο κανόνας όμως, είναι ο διορισμός ενός προσώπου, ο δε διορισμός περισσοτέρων του ενός προσώπου, γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι απλώς προς διευκόλυνση των προσώπων που προτείνονται στην αίτηση ως κατάλληλοι δικαστικοί συμπαραστάτες, διότι το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη είναι προσωποπαγές, δεδομένου ότι ανατίθενται σε αυτόν προσωπικά η επιμέλεια του προσώπου και των υποθέσεων του συμπαραστατούμενου υπό την εποπτεία του διοριζόμενου από το δικαστήριο (εποπτικού) συμβουλίου, των κοινωνικών υπηρεσιών και του Δικαστηρίου. Εξ' αυτού του λόγου, άλλωστε, σε περίπτωση "διορισμού περισσοτέρων του ενός δικαστικού συμπαραστάτη, θα πρέπει να καθοριστεί ταυτόχρονα και ο τομέας δράσης εκάστου (λ.χ. επιμέλεια-διαχείριση περιουσίας ή διαχείριση' συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων) καθώς ο δικαστικός συμπαραστάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε στον συμπαραστατούμενο από υπαιτιότητα του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρα 1604,1632 και 1682 AK).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες ζητούν να τεθεί η καθ' ης η αίτηση θυγατέρα τους … σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι πάσχει από ψυχωτική διαταραχή σε έδαφος νοητικής υστέρησης, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να φροντίζει η ίδια τον εαυτό της και τις υποθέσεις της και να διοριστούν οι αιτούντες γονείς της, προσωρινοί δικαστικοί συμπαραστάτες και, μετά την τελεσιδικία της παρούσας, οριστικοί δικαστικοί «συμπαραστάτες, και να οριστεί εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τα αναφερόμενα στην κρινόμενη αίτηση πρόσωπα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτά και αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπο, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασίαν της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ., 740 παρ.1, 801 παρ.1 ΚΠολΔ, 121 ΕισΝΑΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1666, 1667, 1669, 1672 έως 1676, 1678, 1680, 1681,1682, 1684 παρ. 1α ΑΚ και 802, 804 και 805, όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του ν. 12447/1996, πλην του αιτήματος περί διορισμού δύο δικαστικών συμπαραστατών, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο καθόσον οι αιτούντες, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δεν επικαλούνται κάποιον, εξαιρετικό λόγο που κατά το, συμφέρον της συμπαραστατούμενης να επιβάλλει, τον διορισμό περισσοτέρων του ενός προσώπου, ως δικαστικών συμπαραστατών. Σημειώνεται ότι τηρήθηκε η, προδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 748 §§ 1, 2 και 5 ΚΠολΔ για το παραδεκτό της συζήτησης, αφού αντίγραφα της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκαν νομότυπα α), στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ' αρ. …/13-1-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, …, β) στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Π. Φ. που εδρεύει στο Π. Φ. Αττικής επί της οδού … (βλ. την υπ' αρ. …/14-1-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής, επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών …) και γ) στην …, κατ' άρθρον 802 § 2 ΚΠολΔ, (βλ. την υπ' αρ. …/14-1-2020 έκθεση επίδοσης της ως άνω δικαστικής επιμελήτριας), με αποτέλεσμα η απουσία των υπό στοιχεία (α) και (β) κληθέντων να μην επιδρά στην πρόοδο της διαδικασίας, η οποία θα προχωρήσει σαν να είχαν αυτοί εμφανιστεί (άρθρα 741, 750, 754 εδ. α' σε συνδ. με 271 του ΚΠολΔ). Κατόπιν τούτων, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας …, που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δικαστηρίου και από όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της αρχής της ελεύθερης απόδειξης και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΑΠ 228/1999 ΕλλΔνη ,40. 1309, ΕφΠατρ, 149/2006 ΔΕΕ 2006.53), μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, καθώς και από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με την καθ' ης η αίτηση, όπως αυτή περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:1. Η … πάσχει από επιπωματική ψύχωση, ήτοι ψυχωτική διαταραχή σε έδαφος νοητικής υστέρησης. Ειδικότερα, από το ιστορικό και από την κλινική εξέταση, σύμφωνα με την από 17-12-2019 ιατρική γνωμάτευση της Διευθύντριας της Ψυχιατρικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Ψυχίατρου …, προέκυψε ότι η 1 καθ' ης εμφανίζει ψυχωσικές εκδηλώσεις (παραληρητικές ιδέες δίωξης, παρακολούθησης, συσχετίσεις) και επομένως σοβαρή διαταραχή αντίληψης της πραγματικότητας σε έδαφος ήδη διαταραγμένης κριτικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να χρήζει συστηματικής ψυχιατρικής παρακολούθησης και λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Εξαιτίας αυτής της μόνιμης διαταραχής της βούλησης και της κριτικής της ικανότητας δεν είναι σε θέση να κρίνει για το συμφέρον της, να διαχειρίζεται τα οικονομικά της και τις εν γένει υποθέσεις της. Σύμφωνα δε με την από 4-2-2020 ιατρική γνωμάτευση του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής … της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ή καθ' ης διαπιστώθηκε να εμφανίζει μανιακόμορφη συμπεριφορά με ψυχωτικά στοιχεία σε έδαφος ήπιας νοητικής υστέρησης, εκδηλούμενη κυρίως με ακραίες και επικίνδυνες συμπεριφορές σεξουαλικού τύπου. Εξαιτίας της ανωτέρω ψυχοπαθολογίας η καθ' ης εμφανίζει έντονη και ουσιαστική υποβολιμότητα από τρίτους σε θέματα τα οποία αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις κάνοντας την ιδιαίτερα ευάλωτη σε χειρισμούς άλλων προσώπων. Τα παραπάνω επιρρωνύονται από το γεγονός ότι η καθ’ ης στις 22-10-2017 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω εσκεμμένης λήψης 10 tabs Buscopan plus και νοσηλεύθηκε στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Γενικό «Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ». Η κατάσταση αυτή της υγείας της είναι μη αναστρέψιμη και επιβάλλει τη συνεχή φροντίδα και προστασία της από άλλο άτομο για τις καθημερινές και στοιχειώδεις ανάγκες της αφού εξαιτίας της πιο πάνω πάθησης της αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί τα του εαυτού της και της περιουσίας της. Επομένως, η … πρέπει να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, για το χρόνο από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1672 εδ. γ', 1673 ΑΚ και 805 §5 ΚΠολΔ, και οριστικός, για το μετέπειτα χρονικό διάστημα.

 

Σημειώνεται δε ότι δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, καθόσον από τα προαναφερθέντα δημόσια έγγραφα, προκύπτει με σαφήνεια, η μορφή και ο βαθμός της πνευματικής νόσου, από την οποία πάσχει, ενώ έλαβε χώρα η προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με τη συμπαραστατούμενη (άρθρο 804 ΚΠολΔ). Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη κρίνεται, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της συμπαραστατουμένης, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες της, η μητέρα της (δεύτερη των αιτούντων), … με Α.Δ.Τ. ΑΕ … (Τ.Α. Ε), η οποία παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα, που της ανατίθεται, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της θυγατέρας της δεδομένου ότι την φροντίζει και την περιποιείται, περιβάλλοντας την με αισθήματα αγάπης και στοργής.

Περαιτέρω, πρέπει να διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1682 εδ. β’ ΑΚ, συμβούλιο, το οποίο θα ασκεί το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης για το χρονικό διάστημα μετά την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης και θα απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα: (1) …, κάτοικο Ε, οδός …, με ΑΔΤ: …, πατέρα της συμπαραστατούμενης, ως Πρόεδρο, (2) …, κάτοικο Ε, οδός …, με ΑΔΤ: …, AT Ε, αδελφό της συμπαραστατούμενης, ως Μέλος, , και (3) … κάτοικο Β, οδός …, ΑΔΤ ΑΙ …, Τ.Α.. Μ Η, φίλη της συμπαραστατουμένης, ως Μέλος. Τα πρόσωπα αυτά, που κρίνοντας κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό, συνδέονται με την πάσχουσα με στενούς οικογενειακούς, συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς, μπορούν να βοηθήσουν το έργο της, ανωτέρω δικαστικής  συμπαραστάτριας, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της συμπαράστασης. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Δικαστήριο προβαίνει στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του, άρθρου 1674 ΑΚ, καθόσον στο άρθρο 19 §4 του Ν. 2125/1997 ορίζεται ότι αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη της προσκόμισης της να μην δημιουργεί εμπόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης (ΑΠ 1953/2006 ΝοΒ 2007.938). Συνεπώς, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Περαιτέρω, πρέπει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1675 ΑΚ, 802 §4 και 805 §4 ΚΠολΔ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, και να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας απόφασης στα «πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό…»

 

Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.