Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Πράξη επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Μέτρα και Πρόστιμα Covid -19- Αίτηση αναστολής

 


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 52/2020 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, (Σε Συμβούλιο) δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. 

  

«…1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής . ηλεκτρονικό παράβολο σε συνδυασμό με την από 3-8-2020 απόδειξη ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης), ο αιτών παραδεκτώς ζητεί την αναστολή εκτέλεσης: α) της ./27-7-2020 πράξης επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία επιβλήθηκε σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ουζερί - σνακ μπαρ - μεζεδοπωλείο), που διατηρεί, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, κατ' επίκληση των διατάξεων της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π, ΦΕΚ Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104) και β) της ./28-7-2020 απόφασης του Δημάρχου Θηβαίων, με την οποία αποφασίστηκε η σφράγιση του ως άνω καταστήματος για το χρονικό διάστημα από 3-8-2020 έως τις 17-8-2020. Η αναστολή εκτέλεσης ζητείται μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της με αρ. πράξης καταχώρισης ΠΡ./3-8-2020 προσφυγής του αιτούντος, κατά των παραπάνω αποφάσεων, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

 

2. Επειδή, στην από 1-5-2020 Π.Ν.Π. [«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90/1-5-2020)], που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104/30-5-2020), ορίστηκε στο ΜΕΡΟΣ ΙΑ, με τίτλο «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» και στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο ότι: « 1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού: α) υποχρεωτική χρήση μάσκας, β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας. 2. ... Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. 3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της Ιπαρ. 2 είναι (...) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α1 133). 4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 

3. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο πρώτο της από 25-02-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76), ορίζεται ότι: «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. 2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α) ... (ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, (η) ... (θ) ... . Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. 3. ... 4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης: α) ... ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή των μέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η), στ) ... . Κάθε μία εκ των ανωτέρω αποφάσεων, εκτός από το επιβαλλόμενο μέτρο, πρέπει να αναφέρει ρητά τη συγκεκριμένη ανάγκη δημόσιας υγείας που επιβάλλει τη λήψη του ml να ορίζει τη διάρκεια ισχύος του, τα όργανα επιβολής του, τυχόν χώρους και καταστήματα υλοποίησης, τον τρόπο γνωστοποίησης της, καθώς και κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της. Στις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη και ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων διαχείρισης υποχρεώσεων των φορέων ή και φυσικών προσώπων που τίθενται, αντιστοίχως, σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινού περιορισμού, όπως ρυθμίσεις για την αναστολή προθεσμιών υπόχρεων, για τυχόν μερική ή πλήρη αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων έναντι τρίτων και κάθε συναφές ζήτημα. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να αποφασίζεται παράταση της ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων. ... 5. ...».

 

4. Επειδή, στη συνέχεια, κατ' επίκληση, μεταξύ άλλων, και των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. εκδόθηκε η ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο Δ1α/ΓΠ.οικ.44076/11-7-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών- Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 2798/11-7-2020). Στην εν λόγω Κ.Υ.Α. και, ειδικότερα, στο άρθρο 1 παρ. 1 αυτής («Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων») ορίζονται, οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, στο ως άνω άρθρο ορίζεται ότι: «1. Επιχειρήσεις / Κ.Α.Δ ... Υπηρεσίες παροχής ποτών / 56.30: Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τυχερών παιχνιδιών σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο ... -Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ). -Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος. -ΣΩΕΕΛ=ΥΕ+ΗΕ. Η υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (HE) είναι το εμβαδόν εντός του καταστήματος όπου δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα ... Ειδικές διατάξεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής: α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μ. (Παράρτημα 4). β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μ. (Παράρτημα 5). γ, Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μ. (Παράρτημα 6). Εξάλλου, στο άρθρο 3 («Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων-Κυρώσεις») της ίδιας Κ.Υ.Α., ορίζεται, στην παρ. 1, ότι: «Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Παράβαση. Μη τήρηση της αναλογίας ατόμων/τ.μ. - διάταξη τραπεζοκαθισμάτων - κάλυψη επιφάνειας - χρήση μπαρ. ...Πα επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.: 1η παράβαση -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ... Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες... ». Περαιτέρω, στο άρθρο 22 ορίστηκαν οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων, στο δε άρθρο 23 της ως άνω Κ.Υ.Α. ορίστηκαν τα εξής: «1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται). 2. ... 3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση,    συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας... εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 3 .... Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.....Με εξαίρεση τις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές...».

 

5. Επειδή, από την επισκόπηση του πλέγματος των ανωτέρω εξαιρετικού και έκτακτου χαρακτήρα διατάξεων, συνάγεται ότι σκοπός θεσμοθέτησης τους ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 49, 60/2020), αφού ελήφθησαν υπ' όψιν, κατά τα κοινώς γνωστά, αφ’ ενός μεν ο χρόνος εμφάνισης του εν λόγω ιού το Δεκέμβριο του 2019, η μετέπειτα ραγδαία εξάπλωση του παγκοσμίως, ο γεωμετρικά αυξανόμενος αριθμός των νοσούντων αλλά και των θανάτων, η μεγάλη μεταδοτικότητα του, η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του καθώς και η έλλειψη ειδικής θεραπείας ή εμβολίου, σε συνάρτηση πάντοτε με τα κρατούντα στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα, αφ’ ετέρου δε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μολυσματική νόσος αξιολογήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, με κριτήριο την απειλή επιβάρυνσης των εθνικών συστημάτων υγείας των κρατών ανά την υφήλιο σε βαθμό εξουθένωσής τους κατά το χρόνο έξαρσης της.

 

6. Επειδή, στο άρθρο 69 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α' 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) ορίζεται ότι: «Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 2. ... 3. Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205». Εξάλλου, στο άρθρο 200 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής», στο άρθρο 202 ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. ... 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, γ) ...» και, τέλος, στο άρθρο 205 ότι: «1. Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αντίστοιχη προσφυγή πράξης. Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διαταχθεί και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς δέσμευση από τις προτάσεις των διαδίκων. 2. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει ως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης για την προσφυγή. 3. Με την απόφαση, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο μέτρο, το Δικαστήριο, ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα, λαμβάνει και κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος όπως: α) την κατάθεση στο καθ' ου η αίτηση, μέσα σε τακτή προθεσμία εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό που καθορίζεται με την απόφαση αυτή ή β) την εγγραφή από το καθ' ου προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος, για ποσό που καθορίζεται με την ίδια απόφαση ή γ) την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου ήθελε κρίνει αναγκαίο το ίδιο για την προστασία των συμφερόντων του καθ' ου από την αναστολή. ...».

 

7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε στις 25-7-2020 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος («ουζερί - σνακ μπαρ -μεζεδοπωλείο» με Κ.Α.Δ. 56.30), που διατηρεί ο αιτών στη Θήβα (οδός ...), εκδόθηκε η .../27-7-2020 πράξη επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την πράξη αυτή επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 εργάσιμες ημέρες, κατ' επίκληση των διατάξεων της από 1-5-2020 Π.Ν.Π., λόγω της αποδιδόμενης σ' αυτόν μη τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών στον υπαίθριο χώρο (απόσταση 1,28 εκ. και 1,25 εκ. αντί της προβλεπόμενης 1,70 εκ.). Ακολούθως, με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις του ελέγχου εκδόθηκε η .../28-7-2020 απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων, με την οποία αποφασίστηκε να λάβει χώρα η σφράγιση του ως άνω καταστήματος κατά το χρονικό διάστημα από 3-8-2020 έως τις 17-8-2020. Κατά των ανωτέρω πράξεων, ο αιτών υπέβαλε τις .../31-7-2020 αντιρρήσεις του, οι οποίες εξετάσθηκαν και απορρίφθηκαν με το από 3-8-2020 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων ως προς την τήρηση των υγειονομικών μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού (covid-19) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εν συνεχεία, ο αιτών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου τη με αρ. καταχώρησης ΠΡ./3-8-2020 προσφυγή του, προβάλλοντας ως λόγους: α) την αναρμοδιότητα του Δημάρχου Θηβαίων για την έκδοση της δεύτερης προσβαλλόμενης απόφασης, β) την παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, γ) την έλλειψη πλήρους αιτιολογίας και δ) τη μη τήρηση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

8. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής εκκρεμούς προσφυγής κατ' αυτών. Ειδικότερα, προβάλλεται, κατ' αρχάς, ως λόγος αναστολής, η πρόδηλη βασιμότητα των λόγων που περιέχονται στην οικεία προσφυγή. Ακολούθως, ο αιτών υποστηρίζει ότι από την άμεση εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου και εφόσον το κατάστημα του σφραγισθεί, αυτός θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Τούτο δε, διότι θα επέλθει στην επιχείρηση του οικονομικός κλονισμός, λόγω της αποστέρησης σχετικών εσόδων και της αδυναμίας εκπλήρωσης των ανειλημμένων οικονομικών του υποχρεώσεων, που συνίστανται στη δαπάνες μισθίου και μισθοδοσίας προσωπικού και στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής έγγραφα σε φωτοτυπικά αντίγραφα: α) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2019, από τα οποία προκύπτουν, σύνολο ακαθαρίστων εσόδων ύψους 99.253,95 ευρώ, ζημία χρήσης ύψους 16.526,65 ευρώ και σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν ύψους 8.090,02 ευρώ, β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2018, από την οποία προκύπτουν, σύνολο ακαθαρίστων εσόδων ύψους 55.932,88 ευρώ, ζημία χρήσης ύψους 34.508,48 ευρώ και σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν ύψους 8.090,02 ευρώ, γ) πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), κατατεθειμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 15-7-2020, από τον οποίο προκύπτει ότι στην επιχείρηση του αιτούντος απασχολούνταν κατά τον κρίσιμο χρόνο πέντε εργαζόμενοι, δ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την οποία, ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα ακινήτου, επιφάνειας 109,25 τ.μ., επί οικοπέδου επιφάνειας 133,30 τ.μ. κειμένου εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων, ε) εκτύπωση από την ιστοσελίδα taxisnet, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση των φορολογικών του οφειλών και ότι έχει υπόλοιπο ποσό οφειλής ύψους 1.587,02 ευρώ και στ) την ./18-6-2020 πράξη συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνων της Συμβολαιογράφου Θήβας …, από την οποία προκύπτει η υποχρέωση του αιτούντος να προκαταβάλλει στην πρώην σύζυγο του, κάθε μήνα, το ποσό των 500,00 ευρώ για τις ανάγκες διατροφής των δύο ανήλικων τέκνων τους. Εξάλλου, το πρώτο καθ' ου ν.π.δ.δ., με την από 5-8-2020 έκθεση απόψεων του, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναστολής, υπεραμυνόμενο της νομιμότητας των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

9. Επειδή, κατ' αρχάς, οι προβαλλόμενοι με τη σχετική προσφυγή λόγοι, δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου (σε Συμβούλιο), προδήλως βάσιμοι, διότι απαιτούν ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης, ενώ, εξάλλου, δεν ερείδονται σε σχετική παγιωμένη νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 496/2011), με αποτέλεσμα να μην καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης, ο σχετικός δε ισχυρισμός του αιτούντος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα προσκομιζόμενα στοιχεία του αιτούντος, προκύπτει ότι αυτός εμφάνισε σημαντική ζημία κατά τα δύο τελευταία έτη λειτουργίας της επιχείρησης του και ότι έχει τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, ιδίως, δαπάνες μισθοδοσίας, καταβολής μισθώματος και διατροφής των δύο ανήλικων τέκνων του. Επιπροσθέτως, η προαναφερθείσα δραστηριότητα του με Κ.Α.Δ. 56.30 ανήκει στις πληττόμενες από τη λήψη των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) δραστηριότητες, για την οποία του επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος του για χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κ.Υ.Α. Εξάλλου, το ποσό του επιβληθέντος με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση προστίμου (3.000,00 ευρώ) κρίνεται υψηλό εν όψει των προεκτεθέντων οικονομικών δεδομένων του. Κατόπιν των ανωτέρω, η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων και η, συνεπεία αυτών, σφράγιση του καταστήματος του για 15 ημερολογιακές ημέρες ή η άμεση καταβολή του ανωτέρω ποσού του προστίμου, θα προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής του, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση του. Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας, επιπλέον, υπ' όψιν την αποδιδόμενη στον αιτούντα παράβαση, όπως περιγράφεται στην προαναφερθείσα πράξη επιβολής προστίμου, στην οποία δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη αριθμού θαμώνων καθ' υπέρβαση της επιτρεπόμενης αναλογίας ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά μόνο το γεγονός ότι, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε μικρότερη της επιτρεπόμενης απόσταση μεταξύ των τραπεζιών 0,28 εκ. και 1,25 εκ. αντί της προβλεπόμενης 1,70 εκ.), και κατόπιν στάθμισης της ανωτέρω βλάβης του αιτούντος με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνίσταται στην προστασία της δημόσιας υγείας με τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο του αιτούντος, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της προαναφερθείσας προσφυγής του, η οποία, άλλωστε, δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη. Η αναστολή χορηγείται υπό τον όρο ότι το κατάστημα του αιτούντος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη γνωστοποίηση της ίδρυσης του καταστήματος του και την κατεχόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και τηρώντας τα εκάστοτε θεσπιζόμενα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).

 

10. Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων, υπό τον ανωτέρω όρο, και να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον αιτούντα (άρθρο 277 παράγραφος 9 του Κ.Δ.Δ.). Τέλος, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγούν τα καθ' ων από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος (άρθρο 275 παράγραφος 1 του Κ.Δ.Δ.)…»

 

 

Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.