Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Προσβολή προσωπικότητας ανήλικου τέκνου

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της με αριθμό 1780/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Η προσωπικότητα συνιστά το πλέγμα των αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση ενός προσώπου, με το οποίο αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Δηλαδή περιλαμβάνεται σε αυτήν κάθε στοιχείο που αποτελεί τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. 2012, υπό άρθρα 731 - 732, παρ. 39). Τέτοια προστατευόμενα αγαθά είναι η ζωή, υγεία, ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα, όπως και η τιμή κάθε ανθρώπου (βλ. ΑΠ 1116/2019, ΑΠ 97/2018, ΜΠΘεσσαλ 1847/2012 Αρμ 2014. 57, ΜΠΡοδ 1842/2004 Τ.Ν.Π.ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, το δικαστήριο έχει εξουσία στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης να διατάξει την προσωρινή παράλειψη ή την προσωρινή επιχείρηση πράξεων, προκειμένου να προστατευθεί απόλυτο δικαίωμα, όπως είναι το δικαίωμα προσωπικότητας, χωρίς με αυτό να θίγεται η διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ. Και τούτο διότι η διάταξη αυτή δεν απαγορεύει να ληφθούν τέτοιου είδους ασφαλιστικά μέτρα, όταν υπάρχει μία διαρκής έννομη σχέση. Η αξίωση προς παράλειψη μελλοντικών προσβολών του απολύτου δικαιώματος έχει από τη φύση τόση διάρκεια όση είναι η διάρκεια της ισχύος του δικαιώματος από το οποίο απορρέει. Συνεπώς, η αξίωση αυτή είναι μία διαρκής έννομη σχέση, η οποία -όταν υπάρχει ανάγκη- μπορεί να τεθεί προσωρινά σε λειτουργία, χωρίς με αυτό να κινδυνεύει να ματαιωθεί ο σκοπός της κύριας δίκης (να ικανοποιείται οριστικά και αμετάκλητα το ασφαλιστέο δικαίωμα), μιας και η παροχή του «οφειλέτη» δηλαδή η υποχρέωση του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα απόλυτα δικαιώματα τρίτων, δεν εκπληρώνεται εφάπαξ, αλλά ισχύει στο διηνεκές (βλ. ΜΠΑ 9198/2003 ΕΕμπΔ 2004. 423, ΜΠΑ 41435/1999 ΕλλΔνη 2001. 249, ΜΠΑ 15611/1989 ΔΙΚΗ 1990. 874 και Τ.Ν.Π.ΝΟΜΟΣ).

 

II. Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση τους, οι αιτούντες ως γονείς του ανηλίκου τέκνου τους … η … του οποίου ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού, εκθέτουν ότι οι καθ' ων η αίτηση, γείτονες τους στην ίδια πολυκατοικία, έχουν προβεί επανειλημμένως σε εξυβρίσεις σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί φόβος και ανησυχία στο ανήλικο τέκνο τους. Επικαλούμενοι δε επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο ως προς το δικαίωμα στην προσωπικότητα του ανηλίκου τέκνου τους, ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η δημιουργηθείσα κατάσταση, με τρόπο ώστε να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ' ων η αίτηση να απέχουν από τις ανωτέρω ενέργειες, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτηση. Επίσης, ζητούν να απειληθεί κατά των καθ' ων η αίτηση χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 22, 35, 683 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 επ., 914 ΑΚ, 361 ΠΚ, 64 παρ. 1, 682 παρ. 1, 731, 732 και 947 ΚΠολΔ, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην παραπάνω μείζονα σκέψη. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

III. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων … και της χωρίς όρκο εξέτασης του δεύτερου των καθ' ων η αίτηση αντίστοιχα, που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με επιμέλεια των τελευταίων, καθώς και των εγγράφων, που προσκομίζουν οι διάδικοι, ορισμένα από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, λαμβάνονται δε υπόψη στο σύνολο τους, χωρίς να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, πιθανολογούνται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι αιτούντες αποτελούν έγγαμο ζεύγος και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει ένα (1) ανήλικο τέκνο, τον … ηλικίας 16,5 ετών, του οποίου ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια από κοινού. Οι αιτούντες κατοικούν σε πολυώροφη οικοδομή στο … Αττικής επί των οδών … και … Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου ορόφου της οικοδομής ανήκουν κατά κυριότητα στον πρώτο των αιτούντων και στο … και στο ... ενήλικα τέκνα του πρώτου των αιτούντων από τον πρώτο γάμο του. Ο δε ισόγειος όροφος αποτελείται από ένα κατάστημα και ένα διαμέρισμα, καθώς και από τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής (πιλοτή και πρασιά). Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του ισογείου ορόφου ανήκουν κατά κυριότητα στο ...  του ..., σύζυγο της πρώτης των καθ' ων η αίτηση, με τον οποίο υπάρχει μακρά αντιδικία σχετικά με ιδιοκτησιακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τον κοινόχρηστο χώρο της πρασιάς της οικοδομής. Ειδικότερα, δυνάμει της με αριθμό ...2019 ήδη τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών - Μισθωτικών Διαφορών), αναγνωρίστηκε ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της πρασιάς έμπροσθεν του καταστήματος του ισογείου και έγινε δικαστικός καθορισμός του κανονισμού της εν λόγω οικοδομής (βλ. την απόφαση αυτή). Περαιτέρω, το ισόγειο κατάστημα έχει εκμισθωθεί στην πρώτη των καθ' ων η αίτηση, η οποία λειτουργεί σε αυτό αναψυκτήριο με την επωνυμία ... και με είσοδο από την οδό … Στην εν λόγω επιχείρηση εργάζεται και ο δεύτερος των καθ' ων η αίτηση. Μεταξύ των διαδίκων οι σχέσεις έχουν διαταραχθεί και συχνά ξεσπούν επεισόδια και διαξιφισμοί και εκκρεμούν εκατέρωθεν εγκλήσεις για τα αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής, της σωματικής βλάβης και της διατάραξης οικιακής ειρήνης (βλ. ενδεικτικά το με αριθμό πρωτ. …1-2021 αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων - συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος … της … Νοεμβρίου 2020). Έτι περαιτέρω, πιθανολογείται ότι την ...11-2020 και περί ώρα 18.30 μ.μ., κατά την επιστροφή του ... στην οικία του και διερχόμενος έξωθεν του αναψυκτηρίου, ο δεύτερος των καθ' ων εξήλθε του καταστήματος και προσκάλεσε το ανήλικο τέκνο των αιτούντων, φωνάζοντας το όνομα του, με ειρωνικό και περιπαικτικό ύφος ... Ο τελευταίος δεν απάντησε και έσπευσε να εισέλθει στην πολυκατοικία. Το περιστατικό επαναλήφθηκε την 12-2020 και περί ώρα 11.00 π.μ., οπότε ο δεύτερος των καθ' ων η αίτηση, βλέποντας το ανήλικο τέκνο, φώναξε και πάλι το όνομα του τελευταίου, μία και μοναδική φορά …. με το ίδιο απαξιωτικό ύφος, πλην όμως, δεν το επανέλαβε και άλλη φορά, διότι ενημερώθηκε από πελάτη του καταστήματος ότι ο πρώτος των αιτούντων παρακολουθεί το συμβάν από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Εξάλλου, η πρώτη των καθ' ων η αίτηση, αν και γνωρίζει την έκρυθμη κατάσταση, που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ τους, δεν αποτρέπει τον υπάλληλο της από τις πιο πάνω προσβλητικές συμπεριφορές του, αντίθετα μάλιστα, και εκείνη συχνά κινείται προς το μέρος του ανηλίκου τέκνου των αιτούντων, υποστηρίζοντας και συνδράμοντας ψυχικά την υποτιμητική και κοροϊδευτική στάση του δεύτερου των καθ' ων η αίτηση, χωρίς όμως, εκείνη να εκστομίζει κάποια προσβλητική φράση προς το τέκνο. Έκτοτε και ιδίως κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα περιστατικά αυτά, που εμπεριέχουν ειρωνεία, χλευασμό και εν γένει λεκτικό εκφοβισμό σε βάρος του ανηλίκου τέκνου των αιτούντων, επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση, με αποτέλεσμα ο έφηβος να διακατέχεται από αίσθημα φόβου, ανασφάλειας, εσωστρέφειας και μειονεξίας και δεν είναι λίγες οι φορές που ζητά τη συνδρομή των γονέων του για να εξέλθει της κατοικίας του. Οι αιτούντες έχουν ασκήσει κατά των καθ' ων η αίτηση τη με ΑΒΜ : … έγκληση τους ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά (βλ. την έγκληση αυτή). Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, πιθανολογείται ότι με τη συμπεριφορά τους αυτή οι καθ' ων η αίτηση προσβάλλουν παρανόμως και υπαιτίως την προσωπικότητα του ανηλίκου τέκνου των αιτούντων, στις ειδικότερες εκφάνσεις της ψυχικής υγείας, της τιμής και της προσωπικής ελευθερίας, πιθανολογείται δε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να επαναληφθεί η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του τελευταίου και στο εγγύς μέλλον. Συντρέχει επομένως, επείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των καθ' ων, ειδικότερα δε να διαταχθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και τα οποία κατά την κρίση του Δικαστηρίου αρμόζουν στην προκείμενη περίπτωση (άρθρο 692 παρ. 1 ΚΠολΔ). Πρέπει επίσης, να απειληθεί κατά των καθ' ων χρηματική ποινή υπέρ των αιτούντων με την ιδιότητα τους ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Ακόμα, πρέπει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, να οριστεί προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, κατ' άρθρο 693 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, κατά παραδοχή του σχετικού νόμιμου αιτήματος τους, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των καθ' ων η αίτηση λόγω της ήττας τους (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, 84 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

 Δέχεται την αίτηση.

 

Υποχρεώνει προσωρινά τους καθ' ων η αίτηση να απέχουν από κάθε προσβολή της προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου των αιτούντων … και της … και ειδικότερα από την εκτόξευση ύβρεων, με λόγια και έργα και απειλών κατά του τελευταίου, καθώς και από οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τελευταίο, τόσο δια ζώσης, λεκτική ή με χειρονομίες και νοήματα, όσο και μέσω τηλεφώνου, προφορικά ή με γραπτά μηνύματα ή μέσω διαδικτύου ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 Υποχρεώνει προσωρινά τους καθ' ων η αίτηση να μην προσεγγίζουν το ανήλικο τέκνο των αιτούντων … και της … είτε στην κατοικία του στον … Αττικής, οδός … ή είτε σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, σε απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων.

 Απειλεί σε βάρος των καθ' ων η αίτηση χρηματική ποινή ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ υπέρ των αιτούντων με την ιδιότητα τους ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους … και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των παραπάνω διατάξεων της απόφασης.

 Ορίζει προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση.

 Επιβάλλει σε βάρος των καθ' ων η αίτηση τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ…»

 


Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.