Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

 

 

Τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:
«Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Χαράλαμπος Αθανασίου
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=5384
 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Άδεια γάμου και γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου

                                    

Σύμφωνα με το άρθρο 1368 ΑΚ,  για να τελεστεί ο γάμος, είτε ως πολιτικός είτε με ιερολογία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, απαιτείται άδεια του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας της τελευταίας κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος για την έκδοση της άδειας αρνείται να τη χορηγήσει, αποφασίζει αμετάκλητα το ειρηνοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 1369 ΑΚ, πριν από την τέλεση του γάμου, με όποιο τύπο και αν αυτός πρόκειται να τελεστεί, πρέπει να γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση σχετικής αγγελίας στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος που γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεστεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξι μήνες από τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί. Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας.

Η άδεια γάμου δίνεται υποχρεωτικά, αφού ερευνηθεί αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι για το γάμο που πρόκειται να τελεσθεί και αν έγινε η γνωστοποίηση. Αν υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, η γνωστοποίηση μπορεί να παραλειφθεί.   

 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
    

Διατροφή μετά το διαζύγιο


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1442 του Α.Κ.: «Εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο: 1. αν κατά την έκδοση διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ’ αυτό τη διατροφή του 2. αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και για αυτόν το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος 3. αν δε βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου 4. σε κάθε περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας».

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1487, εδ. α΄ του Α.Κ.: «Δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος που, ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή».

Γενική προϋπόθεση για τη γένεση αξιώσεως διατροφής του δικαιούχου είναι η απορία του, και η ευπορία του υποχρέου, επιπλέον δε από την πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συντρέχει και μία από τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 Α.Κ.

Έχει κριθεί ότι όταν η ενάγουσα (δικαιούχος) μετά την έκδοση του διαζυγίου δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της από τα εισοδήματά της ή από την περιουσία της και δεν μπορεί να ασκήσει κατάλληλο επάγγελμα, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της και της κακής κατάστασης της υγείας της, ο δε εναγόμενος είναι εύπορος, δηλαδή έχει την οικονομική δυνατότητα από τα εισοδήματά του να παράσχει στην ενάγουσα τακτική, μηνιαία, σε χρήμα διατροφή, η τελευταία έχει δικαίωμα να αξιώσει διατροφή, το δε δικαίωμά της αυτό δικαιολογείται από κοινωνικούς λόγους, ώστε αυτή να μη μείνει αβοήθητη (Α.Π. 2142 /2007, Νομικό Βήμα, Τόμος 56, σελ. 981, 1.209).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1444 του Α.Κ.: «Η διατροφή μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί, αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του.

»Το δικαίωμα διατροφής παύει, αν ο δικαιούχος ξαναπαντρευτεί ή αν συζεί μόνιμα με κάποιον άλλο σε ελεύθερη ένωση. Το δικαίωμα διατροφής δεν παύει με το θάνατο του υποχρέου, παύει όμως με το θάνατο του δικαιούχου, εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά το χρόνο του θανάτου».

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Κατανοώντας την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση


Το παρακάτω όμορφο και ευρηματικό βίντεο, με τίτλο «Κατανοώντας την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση», δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αγγλίας για να εξηγήσει στους πολίτες, τι είναι η οικογενειακή διαμεσολάβηση και ποια οφέλη αποφέρει σε αυτόν/ήν που θα αποφασίσει να την χρησιμοποιήσει και να δουλέψει πολύ και καλή τη πίστει. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο, για να προσφύγει κάποιος στο Οικογενειακό Δικαστήριο θα πρέπει να αποδείξει στον δικαστή ότι έχει εξετάσει την περίπτωση της διαμεσολάβησης πρώτα. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, επειδή η διαμεσολάβηση δεν ταιριάζει σε όλους, μπορεί κάποιος να προσφύγει στο Οικογενειακό Δικαστήριο αλλά θα πρέπει να αποδείξει στον δικαστή ότι είχε μια ενημερωτική συνάντηση διαμεσολάβησης και αξιολόγησης, με οικογενειακό διαμεσολαβητή, και ότι η διαμεσολάβηση δεν ήταν τελικά κατάλληλη για αυτόν/ήν και τον/την σύντροφό του. 


                                                     
Επιγραμματικά να αναφέρω τα κύρια σημεία του βίντεο:

·         Τα μέρη θα μιλήσουν με την βοήθεια ενός εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή.

·        Οι ανάγκες των παιδιών τίθενται κατά προτεραιότητα.

·        Η διαδικασία είναι λιγότερο στρεσογόνα από ότι το δικαστήριο, τόσο για τα μέρη όσο και για τα παιδιά τους.  

·      Μακροπρόθεσμα η διαδικασία είναι φθηνότερη -πιο οικονομική- από ότι το δικαστήριο.

·       Είναι απόρρητη και εμπιστευτική και ο διαμεσολαβητής δεν παίρνει το μέρος κάποιας πλευράς. 
 
·        Η διαμεσολάβηση δεν είναι συμβουλευτική ζεύγους και δεν έχει σκοπό να βοηθήσει το ζευγάρι να τα ξαναβρεί.
 
·        Η διαμεσολάβηση βοηθάει τα μέρη να αντιμετωπίσουν τα θέματα που προκύπτουν, όταν αποφασίσουν να χωρίσουν.

·        Η διαμεσολάβηση εστιάζει στο μέλλον και βοηθάει να διευθετηθούν θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά και τα παιδιά.

·        Ο διαμεσολαβητής δεν βγάζει διαζύγιο. Το δικαστήριο είναι αρμόδιο να κηρύξει επίσημα τη λήξη του γάμου.

·        Νομική βοήθεια και διαμεσολάβηση (ελπίζουμε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα). 

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Δεν θέλω να αναγνωρίσει το παιδί μας (δικαστική αναγνώριση του τέκνου)


Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η άγαμη μητέρα αρνείται σθεναρά να συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση του τέκνου της από τον βιολογικό πατέρα. Συνήθως αυτό συμβαίνει, όταν η μητέρα έχει διακόψει τη σχέση με τον πατέρα του τέκνου, κατά τη διάρκεια της κύησης, είτε επειδή αυτός κάνει χρήση ουσιών, μόνιμη ή περιστασιακή, είτε γιατί έχει υπάρξει εξαιρετικά βίαιος απέναντι και σε τρίτα πρόσωπα.    

Με αφορμή πρόσφατο email που έλαβα από άγαμη μητέρα, η οποία ζήτησε να ενημερωθεί, εάν υπάρχει Δίκαιο να προστατεύσει αυτήν και το τέκνο της, καθόσον δεν επιθυμεί την αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα του για τους άνω λόγους, έχω να επισημειώσω τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο, η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο της μητέρας με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.  Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα.

Όταν η μητέρα αρνείται να δώσει την συναίνεσή της, ο πατέρας έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την δικαστική αναγνώριση του τέκνου.


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

   

Όταν δεν υπογράφει το συναινετικό διαζύγιο (όταν δεν θέλει να δώσει διαζύγιο)


Ευελπίδων, Κτίριο 2, αίθουσα 202, μία βροχερή Πέμπτη του Ιανουαρίου, στην αίθουσα εκδίκασης των συναινετικών διαζυγίων.

Ώρα 8 και 15: Καθισμένη στα έδρανα των δικηγόρων, συζητώ με την συνάδελφο που κάθεται δίπλα μου και περιμένει τους πελάτες της.     
Ώρα 8 και 45: Η αίθουσα έχει αρχίσει να γεμίζει από κόσμο. Έρχεται η σύζυγος και ρωτάει τη δικηγόρο της, εάν ήρθε ο σύζυγός της. Την ενημερώνει ότι τον έχει πάρει από το πρωί 10 τηλέφωνα και αυτός δεν απαντάει. Η γυναίκα είναι πολύ ανήσυχη και λέει στην δικηγόρο της ότι ο σύζυγός της δεν θα εμφανιστεί. Η συνάδελφος προσπαθεί να την καθησυχάσει. Η γυναίκα κοιτάει συνέχεια την πόρτα της αίθουσας.  

Ώρα 8 και 55: Η αίθουσα του δικαστηρίου είναι κατάμεστη από δικηγόρους και κάποιους διαδίκους. Ο σύζυγος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Η  συνάδελφος τον καλεί στο κινητό. Ο σύζυγος απαντάει. Ο σύζυγος ενημερώνει την δικηγόρο του, ότι έχει κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητό του, κάτι έχει συμβεί της λέει… κάποιο τροχαίο, κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο (πολύ μπερδεμένα πράγματα) και έχει κολλήσει στην Μεσογείων, στο ύψος της ΕΡΤ. «Είσαστε πολύ μακριά…»  του λέει η συνάδελφος και επαναλαμβάνει όσα της λέει ο σύζυγος για να τα ακούσει η σύζυγος. Ο σύζυγος ενημερώνει ότι θα προσπαθήσει να φτάσει έγκαιρα. Ο σύζυγος ρωτάει την δικηγόρο του, εάν μπορεί να κρατήσει την υπόθεση. Η σύζυγος δείχνει πολύ θυμωμένη. Η σύζυγος τον καλεί πάλι στο κινητό του. Ο σύζυγος δεν απαντάει.
Ώρα 9 και 10: Έχει ήδη ξεκινήσει η εκδίκαση των υποθέσεων. Η σύζυγος συνεχίζει να καλεί επίμονα τον σύζυγό της στο κινητό. Καμία απάντηση.

Ώρα 9 και 45: Η αίθουσα αδειάζει σιγά-σιγά. Έχουμε μείνει λιγοστοί μέσα στην αίθουσα. Η σύζυγος συνεχίζει να τηλεφωνεί στον σύζυγό της....


                                                ****

Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο σύζυγος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και η υπόθεση ματαιώθηκε. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν εμφανίζεται η σύζυγος. Το συμπέρασμα είναι ότι εάν κάποιος/κάποια δεν θέλει να δώσει διαζύγιο θα το κάνει με τον πιο άκομψο τρόπο και θα ταλαιπωρήσει τον/την σύζυγό του.  

Οι ενδείξεις συνήθως της «απροθυμίας» του μέρους να συνεργαστεί για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο υπάρχουν από την αρχή ή διαφαίνονται στην πορεία μέχρι και την συζήτηση. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες από αυτές:  

·        Άρνηση του/της συζύγου να αναλάβει μέρος των δικαστικών εξόδων ή της δικηγορικής αμοιβής του συναινετικού διαζυγίου.

·        Σθεναρή πίεση να αναλάβει η άλλη πλευρά όλα τα δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου, ακόμα και όταν αυτή η πλευρά έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

·         Ηθική και ψυχολογική πίεση στο μέρος που θέλει το διαζύγιο και υποβολή παράλογων απαιτήσεων, ως τιμωρία του.  

·       Το μέρος εξαφανίζεται, δεν απαντάει στις κλήσεις, email  του/της  συζύγου ή του δικηγόρου και δεν εμφανίζεται σε προκαθορισμένες συναντήσεις.

·        Αρνείται να υπογράψει ειδικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο, ακόμα και όταν αυτός/ή δεν θα επιβαρυνθεί το έξοδο και την αμοιβή του/της συμβολαιογράφου.

·       Παραβιάζει ουσιώδεις όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού επιμέλειας και επικοινωνίας και διατροφής των τέκνων που έχει υπογραφεί, ενόψει του συναινετικού διαζυγίου.

·        Άσκηση ψυχολογικής βίας στον/στην σύζυγο ή στα παιδιά, κ.λ.π.  


Κανένας δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο, όταν δεν θέλει, ακόμα και όταν έχει υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου και το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των τέκνων, ενόψει της κατάθεσης της αίτησης του συναινετικού. 

Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα απευθυνθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφασίσει για την επιμέλεια και την διατροφή των τέκνων του.

Όσον αφορά το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί απλά και «χωρίς αντιδικία», όταν συμπληρωθεί η διετής διάσταση, της οποίας ο χρόνος υπολογίζεται ως συμπληρωμένος κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής.   

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών)


        

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
       Αθήνα, 27   Ιανουαρίου   2014
       Αριθ.  Πρωτ: οικ. 4763
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Ευαγγελιστρίας 2
105 63

 
      Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
                χώρας
               Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
 
 
                      

 

    

    Εγκύκλιος αριθ. 2

    Θέμα : Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

 

     Σχετ: α)  Η αριθ. 1/2014 εγκύκλιος του Υπουργείου  Εσωτερικών

              β)  Το με αριθ. πρωτ. 2878/2014 έγγραφό μας                 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α) Δικαιούχοι

 
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση, οι διατάξεις της οποίας προβλέπουν την παράταση της ισχύος των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί  από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και  30.04.2014.

Οι εν λόγω άδειες διαμονής παρατείνονται επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την επιβολή προστίμου. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης της παράτασης των αδειών διαμονής που λήγουν εντός του παραπάνω ορισθέντος διαστήματος, δεν είναι κοινή αλλά αφορά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (λ.χ. άδεια διαμονής που λήγει 31.01.2014 παρατείνεται έως την 30.06. 2014, ενώ άδεια διαμονής που λήγει 30.04.2014, παρατείνεται έως 30.09.2014).

 

B) Υποβολή αίτησης ανανέωσης

 
Η αίτηση ανανέωσης των αδειών διαμονής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο των προωθούμενων διατάξεων, υποβάλλεται υποχρεωτικά δύο μήνες πριν τη λήξη τους, συνυπολογιζόμενης της παράτασης (λ.χ. κάτοχος άδειας διαμονής που λήγει 31.01.2014 και παρατείνεται έως 30.06.2014, υποβάλλει το αίτημα ανανέωσης μετά την 01.04.2014).

Επισημαίνουμε ότι και στην περίπτωση των αδειών διαμονής που παρατείνονται, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ανανέωσης μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της παράτασης. Σ’ αυτή την περίπτωση επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3386/2005, πρόστιμο.


Γ) Εξαιρέσεις 
 
Η παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και η υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων αιτημάτων δύο μήνες πριν τη λήξη της παραταθείσας άδειας διαμονής, καταλαμβάνει όλη την επικράτεια. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι προωθούμενες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας στα χωρικά όρια της αρμοδιότητάς του μπορούν να γίνονται δεκτά  όλα τα αιτήματα ανανέωσης καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, είναι αυτονόητο ότι η υποβολή ή μη του αιτήματος εναπόκειται στην ευχέρεια του πολίτη τρίτης χώρας.
Συνεπώς, τα αναφερόμενα, στην παράγραφο (Β) του παρόντος, αφορούν σε εκείνες τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τις οποίες δεν θα έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα παραλαμβάνουν αιτήματα ανανέωσης  των ως άνω αδειών διαμονής καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, μόνον, εφ’ όσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, χωρίς να θεωρηθούν  δεσμευτικοί, ως σπουδαίους, λόγους που συναρτώνται με άμεση ανάγκη ταξιδιού (λ.χ. έκδοση εισιτηρίου), ασθένειας του ενδιαφερόμενου ή συγγενικού του προσώπου (λ.χ. ανάγκη νοσηλείας), εύρεσης εργασίας σε άλλο κράτος – μέλος ( λ.χ. υποβολή αιτημάτων για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος), σπουδές στο εξωτερικό, ERASMUS,  συμμετοχή σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,  κ.λ.π.
Σπουδαίος λόγος, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται η ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ισχύς των οποίων, ως γνωστό, δεν παρατείνεται, η ανανέωση των οποίων διενεργείται από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (λ.χ. μέλη οικογένειας Έλληνα, γονείς ημεδαπών, ενήλικοι που φοίτησαν σε ελληνικά σχολεία, κ.λ.π.).  
 
Δ. Δικαιώματα
 
Μέχρι την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων και κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι υπηρεσίες μπορούν να συναλλάσσονται με τους πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω διάταξης και  να προβαίνουν στις οφειλόμενες ενέργειες, ανεξαρτήτως της λήξης της άδειας διαμονής τους.

Κατά το ως άνω διάστημα οι πολίτες τρίτων χωρών έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η άδεια διαμονής που κατέχουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, να συνάπτουν σύμβαση εργασίας, να υποβάλλουν αίτημα για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, να αιτούνται την απόδοση Α.Φ.Μ., να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να νοσηλεύονται, να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων, κ.λ.π..

Αυτονόητο είναι ότι υποχρεούνται να ασφαλίζονται και να τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.


Ε. Έξοδος και επανείσοδος

Λαμβανομένου υπόψη ότι η παράταση είναι αυτοδίκαιη και δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προς διασφάλιση των πολιτών τρίτων χωρών, δεν επιτρέπεται η έξοδος και επανείσοδος στη χώρα κατά το ως άνω διάστημα. Σε περιπτώσεις που  κρίνεται απαραίτητο, όπως προαναφέραμε, θα υποβάλλονται αιτήματα ανανέωσης των αδειών διαμονής.

Σε κάθε περίπτωση, εάν  κριθεί αναγκαίο, θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, βάσει της οποίας θα ορισθούν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα  δεν εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής, εκ μόνου του λόγου  της λήξης της άδειας διαμονής.

 
Στ. Διάρκεια ισχύος της  άδειας διαμονής 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των αδειών διαμονής που υποβάλλονται σε Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από το Γενικό Γραμματέα ή έχει παραληφθεί αίτηση ανανέωσης λόγω επίκλησης σπουδαίου λόγου,  θα είναι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Τυχόν μεσοδιάστημα, θεωρείται νόμιμη διαμονή.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα είναι η ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την παράταση.


Ζ. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών


Για το διάστημα της ισχύος της παράτασης των αδειών διαμονής δεν θα αναζητούνται επιπλέον ημέρες ασφάλισης. Τυχόν ημέρες ασφάλισης  που θα πραγματοποιηθούν  στο διάστημα  της παράτασης θα προσμετρούνται θετικά για το διάστημα της κανονικής  ισχύος της άδειας διαμονής.


Η. Ειδικά ζητήματα


Η1. Σε όσες περιπτώσεις έχουν παραληφθεί αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής που λήγουν μετά την  01.01.2014 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας αυτά θα εξετασθούν και θα εκδοθούν κανονικά, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την επομένη της λήξης της κανονικής ισχύος της άδειας διαμονής.


Η2. Εάν τα αιτήματα έχουν ήδη εξετασθεί και έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες διαμονής,  δεν θα προβείτε σε επανεκδόσεις αλλά θα επιδοθούν κανονικά στους δικαιούχους.


Η3. Εάν στις υπηρεσίες σας εκκρεμούν  αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής που λήγουν μετά την 01.01.2014 και παραλήφθηκαν, ως εκπρόθεσμα, εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης τους, δεν θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σε όσες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί τα αντίστοιχα πρόστιμα και έχουν ήδη εκδοθεί οι άδειες διαμονής, δεν θα προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες. 

 

                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
 

                                                                                      Α. Συρίγος

                                                                                       

 

 

 


Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκ. Διακυβέρνησης

    Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

    Βασ. Σοφίας 15           

2.  Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη

     Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

      Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης

      Δ/νση Αλλοδαπών     

3. Υπουργείο  Οικονομικών

      Δ/νση Μητρώου

 4. Υπουργείο Εξωτερικών

         α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων

         & Schengen

          β) Δ/νση Εθιμοτυπίας

5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας

         α) Δ/νση Απασχόλησης

         Τμήμα ΙΙΙ

          Πειραιώς 40

          β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων   

            Σταδίου 29

6.  Υπουργείο Υγείας

7.  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8.   ΟΑΕΔ

9.   ΟΓΑ

10.  ΙΚΑ

       Δ/νση Ασφάλισης- Εσόδων 

       Τμήμα Ειδικών Θεμάτων

 11.    ΣΕΠΕ

12.    ΟΑΕΕ

13.    Συνήγορο του Πολίτη

 14.     ΔΑΕΜ

 15.     Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

 16.     ΕΔΑΜ

       
 
Εσωτερική Διανομή

1.    Γραφείο κ. Υπουργού

2.    Γραφείο κ Αναπληρωτή Υπουργού

3.    Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

4.    Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου

5.    Γραφεία Γενικών Διευθυντών

6.    ΔΜΗΕΣ

7.    Δ/νση Ιθαγένειας

8.    Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής

      (όλα τα Τμήματα της Δ/νσης )
 

 

   Πηγή: http://www.nbonline.gr