Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Απόρριψη αίτησης παππού και γιαγιάς για επικοινωνία με το ανήλικο εγγόνι τους. Μητέρα, πρώην τοξικομανής.


 
Το δικαστήριο εκτίμησε ότι ο παππούς και η γιαγιά από την πατρική γραμμή επηρεάζουν δυσμενώς το παιδί σε βάρος της μητέρας, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα στο παιδί για αυτή, ώστε να μην είναι επωφελής για το ανήλικο παιδί η επικοινωνία του με αυτούς. Επίσης το δικαστήριο αναγνώρισε την δύσκολη συγκυρία που πέρασε η μητέρα ως τοξικομανής, καθώς η τελευταία με μεγάλη θέληση και χάριν του ανήλικου τέκνου της κατόρθωσε επιτυχώς να ξεπεράσει την κατάσταση αυτή και να επανενταχθεί υγιής πλέον στην κοινωνική ζωή εποικοδομώντας τη σχέση της με το ανήλικο τέκνο της. Το παιδί εξετάστηκε και από το Δικαστή.  

                                     ************

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 10278/2013 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

"...Με το άρθρο 1520 ΑΚ, ορίζεται ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι δικαίωμα επικοινωνίας δίνεται όχι μόνο στο γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, αλλά και στους απώτερους ανιόντες, παππούδες και γιαγιάδες. Η αρνητική διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του άνω άρθρου έχει την έννοια ότι η αυθυπαρξία του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος, είναι δυνατόν, κατ' εξαίρεση, να εμποδισθεί από τους γονείς ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια των τέκνων, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ενώ παρόμοιος αποκλεισμός δεν προβλέπεται σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα. Το δικαστήριο, προκειμένου να ρυθμίσει το δικαίωμα επικοινωνίας των άνω προσώπων με το ανήλικο τέκνο, πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του ανηλίκου. Κατά κανόνα, η επικοινωνία του τέκνου με τον παππού ή τη γιαγιά του έχει επωφελή γι' αυτό αποτελέσματα. Αντίθετα όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η άρνηση των γονέων να επιτρέψουν την επικοινωνία των απωτέρων ανιόντων με το παιδί είναι δυνατόν να εμφανίζεται δικαιολογημένη, όπως παραδειγματικά μπορούν να αναφερθούν οι περιπτώσεις που οι εκάστοτε συναντήσεις οδηγούν σε εντάσεις, ή που οι σχέσεις των γονέων με τους ανιόντες αυτών είναι σημαντικά διαταραγμένες, ή όταν οι τελευταίοι επεμβαίνουν στην ανατροφή του παιδιού παραβλέποντας το προβάδισμα των γονέων ή επηρεάζουν δυσμενώς το παιδί σε βάρος των γονέων (βλ και Πουλιάδης σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο Αστικός Κώδικας, τόμος VIII, σελ. 236).
Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες με την κρινόμενη αίτηση τους, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να ρυθμισθεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας τους με την ανήλικη εγγονή τους, ...., τέκνο του υιού τους ... και της καθ' ης η αίτηση, που αναγνωρίσθηκε από τον τελευταίο με τη με αριθμό ……../2007 πράξη αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου ..., και το οποίο διαμένει με την καθ' ης η αίτηση μητέρα του. Ζητούν επίσης να υποχρεωθεί προσωρινά η καθ' ης η αίτηση να παραλείπει κάθε παρεμπόδιση της επικοινωνίας αυτών με το ανήλικο εγγόνι τους, και να απειληθεί κατά της καθ' ης η αίτηση χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί καθώς και να καταδικαστεί η καθ' ης η αίτηση στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων τους. Η αίτηση παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (άρθρα 683 παρ. 1, 22 ΚΠολΔ) προς εκδίκαση της κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), είναι πλήρως ορισμένη και νόμιμη, ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 682 παρ. 1, 735» 950 παρ. 2 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Η καθ' ης η αίτηση με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της άσκησε, κατά δήλωση της στο ακροατήριο, ανταίτηση, με την οποία ζητεί σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση, η επικοινωνία των αιτούντων και παππούδων από την πατρική γραμμή της ανήλικης θυγατέρας της να γίνεται με την παρουσία της. Η ανταίτηση παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια αίτηση (άρθρα 683 παρ. 1, 31 παρ. 3 ΚΠολΔ) προκειμένου να εκδικασθεί κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Πλην όμως είναι απαράδεκτη ως τέτοια και για το λόγο αυτό απορριπτέα, διότι με αυτήν δεν υποβάλλεται αυτοτελές αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας έστω και προσωρινώς. Εξάλλου εάν ήθελε θεωρηθεί ότι με την ανταίτηση υποβάλλεται από την ανταιτούσα αίτημα ρύθμισης της προσωπικής επικοινωνίας των ανιόντων του ανήλικου τέκνου της από την πατρική γραμμή με το ανήλικο τέκνο της με την παρουσία κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και αυτής (ανταιτούσας - την μητέρας του), και πάλι η ανταίτηση θα ήταν απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθόσον ο γονέας που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του, και εν προκειμένω η ανταιτούσα-καθ'ης η αίτηση, δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς να ζητήσει ρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου της με τον άλλο γονέα που δεν διαμένει το ανήλικο ή με τους ανιόντες από τη μεριά του άλλου γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο (βλ. σχετικά Β. Βαθρακοκοίλη, Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Β' έκδοση, Αθήνα 2000, άρθρο 1520, πλάγια αρίθμηση 29). Επομένως πρέπει η ανταίτηση, συνεκδικαζομένη με την κύρια αίτηση (άρθρα 246, 31 παρ. 3 ΚΠολΔ), να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων της μάρτυρος των αιτούντων, ..., και του μάρτυρα της καθ' ης η αίτηση, ..., τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, και την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η καθ' ης η αίτηση από τις εκτός γάμου σχέσεις της με τον υιό των αιτούντων, ..., γέννησε στις ….2005 ένα θήλυ τέκνο, τη ..., την οποία ο πατέρας της, ..., αναγνώρισε με τη συναίνεση της καθ' ης η αίτηση, ως φυσικό του τέκνο δυνάμει της υπ' αριθ. .../2007 πράξης αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου ....

Μετά τη γέννηση του ανήλικου τέκνου, οι γονείς του συμβίωσαν σε ελεύθερη ένωση σε μισθωμένο διαμέρισμα στην ……. Αττικής και επί της οδού .... Η καθ' ης η αίτηση, όπως και ο πατέρας του ανήλικου τέκνου και υιός των αιτούντων, ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από ναρκωτικές ουσίες και δεν μπορούσε να απεξαρτηθεί από αυτές με τις δικές της δυνάμεις. Με σκοπό την απεξάρτηση της ώστε να δύναται να ασκήσει την επιμέλεια και να μεγαλώσει το ανήλικο τέκνο της, η καθ' ης η αίτηση μετέβη στη Μαδρίτη της Ισπανίας στο, λειτουργούν ως σωματείο, κέντρο απεξάρτησης με την επωνυμία "RETO A LA ESPERANZA", όπου παρακολούθησε εσωτερική το πρόγραμμα απεξάρτησης από τις ......2008 έως και τις .........2010 (βλ. την από 4-7-20H βεβαίωση του ...., νομίμου εκπροσώπου του σωματείου "RETO A LA ESPERANZA"). Κατά το εν λόγω διάστημα που η καθ' ης η αίτηση παρακολουθούσε το πρόγραμμα στην Ισπανία, το ανήλικο τέκνο το ανέλαβαν οι γονείς της καθ' ης η αίτηση, με τους οποίους διέμενε αυτό, και ιδίως η μητέρα της, ..., ενώ με το ανήλικο τέκνο επικοινωνούσαν και οι παππούδες του από την πατρική γραμμή-νυν αιτούντες καθώς και η θεία του-αδελφή του πατέρα του, ..., κάποια Σαββατοκύριακα, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και κατά τις θερινές διακοπές. Κατά δε το διάστημα των σχολικών ετών 2008 μέχρι και το 2010, που το ανήλικο τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό της ... στο ......, τα δίδακτρα κατέβαλε η αδελφή του πατέρα του και θεία του, ...., η οποία είναι έγγαμη με ανήλικα τέκνα, και όχι οι αιτούντες παππούδες του από την πατρική γραμμή. Ή ίδια (...) και όχι οι αιτούντες είχε ασφαλίσει το ανήλικο και κατέβαλε τα ασφάλιστρα στην ασφαλιστική εταιρεία ING, όπως τούτο προκύπτει από την από 30.7.2010 βεβαίωση της ως άνω ασφαλιστική εταιρείας. Το μήνα Αύγουστο του έτους 2010 η καθ' ης η αίτηση επέστρεψε στην Ελλάδα, και έχοντας τη συγκατάθεση του πατέρα του ανήλικου τέκνου της, ο οποίος το συνόδεψε και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το ανήλικο τέκνο ταξίδεψε με την καθ' ης η αίτηση στην Ισπανία, προκειμένου η καθ' ης η αίτηση να παρακολουθήσει με την παρουσία του τέκνου της πρόγραμμα προσαρμογής και επανένταξης της στην οικογενειακή ζωή. Τον Οκτώβριο του 2010 η καθ' ης η αίτηση επέστρεψε στην Ελλάδα με το ανήλικο τέκνο της, έχοντας φέρει εις πέρας με επιτυχία το πρόγραμμα και όντας πλέον απόλυτα υγιής και χωρίς καμία εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες, και ανέλαβε αυτή την φροντίδα και το μεγάλωμα του ανήλικου τέκνου της, ..., ηλικίας τότε πέντε ετών. Επειδή η καθ' ης η αίτηση έπρεπε να εξασφαλίσει τα προς το ζην μόνη της και να διάγει πλέον τον βίο της χωρίς να εξαρτάται από κανέναν ούτε τους γονείς της (σύμφωνα και με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες των προγραμμάτων απεξάρτησης για την επανένταξη των ατόμων που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα), η καθ' ης η αίτηση μετέβη στη νήσο …….. μαζί με το ανήλικο τέκνο της, διότι εκεί βρήκε εργασία ως …………………… στην επιχείρηση τουριστικού γραφείου του ..., όπου εργάσθηκε από το μήνα ...... του 2010 μέχρι και το μήνα ...... του 2011. Έκτοτε επέστρεψε στην Αθήνα, το έτος, δε, 2012 τέλεσε νόμιμο γάμο με άλλον άνδρα (με τον πατέρα του ανήλικου τέκνου δεν έχει σχέσεις τουλάχιστον από το έτος 2008), με τον οποίον και με το ανήλικο τέκνο της, ..., κατοικούν στην ……. σε διαμέρισμα επί της οδού ………….. Με τον πατέρα του, ..., το ανήλικο τέκνο δεν είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις, τις οποίες άλλωστε ούτε οι αιτούντες επικαλούνται. Ο υιός των τελευταίων και πατέρας του ανήλικου είχε υποβάλλει, ως χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, το από ......2009 αίτημα στη Μονάδα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στο ............. περί ένταξης του στο πρόγραμμα υποκατάστασης, στην οποία έγινε δεκτός και συμμετέχει στο πρόγραμμα υποκατάστασης στην εν λόγω Μονάδα Υποκατάστασης από την .......... με χορήγηση οπιοειδών, ιατρική παρακολούθηση, ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχοκοινωνική στήριξη, από δε την 4.2.2013 μεταφέρθηκε, λόγω αλλαγής τόπου κατοικίας από το ....... στην ......, στο πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ ......., όπου συμμετέχει μέχρι σήμερα (βλ. την υπ' αριθ. πρωτ…. 1.3-2013 ιατρική βεβαίωση του ..., Ψυχίατρου και Υπεύθυνου Μονάδος Φαρμακευτικής Υποκατάστασης Γ. Ν. ....... του ΟΚΑΝΑ και την υπ' αριθ. πρωτ. /2012 ιατρική βεβαίωση του ..., Ψυχίατρου και Υπεύθυνου Μονάδας Υποκατάστασης ........ του ΟΚΑΝΑ).
Με τη μητέρα του καθ' ης η αίτηση το ανήλικο τέκνο δέθηκε πολύ μετά την επιστροφή της τελευταίας από την Ισπανία, η οποία, απόλυτα υγιής πλέον, το φροντίζει, το αγαπά πολύ και ασχολείται με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη της ομαλής ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης του, προσφέροντας σε αυτό ένα ήρεμο περιβάλλον και αναπληρώνοντας την έλλειψη της κατά το διάστημα από το 2008 μέχρι και το 2010 που ήταν στο κέντρο απεξάρτησης. Είναι αληθές ότι οι αιτούντες παππούδες του από την πατρική γραμμή, εκ των οποίων η μεν πρώτη έχει σταματήσει να εργάζεται εδώ και πέντε χρόνια στην επιχείρηση ……που διατηρεί στο ...... και την οποία εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας την σε τρίτα άτομα, ο δε δεύτερος είναι συνταξιούχος του ΗΛΠΑΠ, αγαπούν το ανήλικο εγγόνι τους, όμως μη πιστεύοντας ότι η καθ' ης η αίτηση θα κατάφερνε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, μετέφεραν την αμφισβήτηση τους στο πρόσωπο της στο ανήλικο εγγόνι τους, το οποίο ήταν ευάλωτο τόσο λόγω της μικρής ηλικίας του όσο και λόγω της έλλειψης της μητέρας του, με αποτέλεσμα να του δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα για την καθ' ης η αίτηση μητέρα του και αμφισβήτηση για το πρόσωπο της και κυρίως για το ενδιαφέρον της και την αγάπη της απέναντι σε αυτό, καθόσον της έλεγαν ότι η μητέρα της δεν την αγαπάει και ότι θα την πάρει μακριά για να της κάνει κακό. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας της καθ' ης η αίτηση, ο οποίος το γνωρίζει από τα λεγόμενα της ίδιας της ανήλικης ... σε αυτόν, και του οποίου η κατάθεση δεν αναιρείται από κάποιο άλλο αποδεικτικό μέσο. Και ναι μεν μπορεί όσα έλεγαν οι αιτούντες στο ανήλικο εγγόνι τους να εδικαιολογούντο εν μέρει από το φόβο τους ότι η καθ' ης η αίτηση δεν θα απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, όμως η εν λόγω στάση των παππούδων από την πατρική γραμμή και νυν αιτούντων απέναντι στην καθ' ης η αίτηση εξακολουθεί και σήμερα να παραμένει η ίδια και επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι τελευταίοι (οι οποίοι, ας σημειωθεί, ότι από το έτος 2010 που επικαλούνται ότι η καθ' ης η αίτηση παρεμποδίζει την επικοινωνία τους με το ανήλικο εγγόνι τους, δεν έκαναν καμία ενέργεια προς τούτο μέχρι τον Ιούνιο του 2012 που άσκησαν την υπό κρίση αίτηση), άσκησαν την από …..(αρ. κατ. …./2012) αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία, στρεφόμενοι κατά της νυν καθ' ης η αίτηση, και εφορμούμενοι από την επικαλούμενη παρεμπόδιση της επικοινωνίας τους με το ανήλικο εγγόνι τους με την ιστορουμένη από αυτούς παραβίαση εκ μέρους της εκεί εναγομένης της από ……2012 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, κ. κ. ..., ζητούν να της αφαιρεθεί η γονική μέριμνα και να ανατεθεί σε αυτούς, επικαλούμενοι ότι η ιστορούμενη συμπεριφορά της εκεί εναγομένης και νυν καθ' ης η αίτηση δεν τους εκπλήσσει διότι είχε αυτή και στο παρελθόν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά και «είχε υποπέσει σε πλείστες ποινικώς κολάσιμες πράξεις στη σφαίρα των εγκλημάτων κατά των ηθών» και είχε καταδικασθεί με την υπ' αριθ. ………. απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η επίκληση του εν λόγω περιστατικού στην από 14.12.2012 αγωγή τους το οποίο αφορά σε παρελθόντα χρόνο και σχετίζεται με τη δύσκολη συγκυρία που πέρασε η καθ' ης η αίτηση ως τοξικομανής, και παρότι η τελευταία με μεγάλη θέληση και χάριν του ανήλικου τέκνου της κατόρθωσε επιτυχώς να ξεπεράσει την κατάσταση αυτή και να επανενταχθεί υγιής πλέον στην κοινωνική ζωή εποικοδομώντας τη σχέση της με το ανήλικο τέκνο της καταδεικνύει την αρνητική στάση των αιτούντων απέναντι στην τελευταία και την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει η προσωπική επικοινωνία τους με το ανήλικο εγγόνι τους στον ψυχισμό του τελευταίου αναφορικά με την καθ' ης η αίτηση μητέρα του….

Περαιτέρω από την επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο εγγόνι των αιτούντων, ..., ηλικίας σήμερα επτά (7) ετών, το οποίο συνόδευσε μέχρι το Δικαστήριο η μητέρα του, ώστε να διεξαχθεί η προσωπική του Δικαστηρίου με το ανήλικο επικοινωνία, χωρίς την παρουσία της μητέρας του, προέκυψε ότι το ανήλικο ζει σε ήρεμο και αρμονικό περιβάλλον με την μητέρα του, ότι δεν αναζητά τους αιτούντες και δεν επιθυμεί να επικοινωνεί μαζί τους, χωρίς να φαίνεται, τουλάχιστον στο στάδιο αυτό, ότι επηρεάζεται από την καθ' ης η αίτηση μητέρα του. Ενόψει όλων των ανωτέρω, και με κύριο γνώμονα το συμφέρον της ανήλικης ..., το οποίο πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να προκριθεί, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες παππούδες της από την πατρική γραμμή δεν θα είναι προς το παρόν τουλάχιστον και στα πλαίσια της προσωρινής δικαστικής προστασίας επωφελής για αυτήν και ότι προέχει να διαφυλαχθεί η ψυχική και συναισθηματική ηρεμία της ανήλικης. Επομένως σύμφωνα με όσα ανωτέρω πιθανολογήθηκαν πρέπει να απορριφθεί η αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων, κατ' άρθρο 178 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ.

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Διαμεσολάβηση - Μεσολάβηση σε συγκρούσειςΤο γερμανικό Best seller της διαμεσολάβησης, του Cristoph Besemer "Διαμεσολάβηση - Μεσολάβηση σε συγκρούσεις", είναι τώρα διαθέσιμο και στην Ελλάδα σε μετάφραση του δικηγόρου, Θεοχάρη Αγγελίδη. Ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία των κλάδων της Νομικής, της Ψυχικής Υγείας, των Κοινωνικών και των Παιδαγωγικών Επιστημών. 

Πρόκειται για ένα πλήρες εγχειρίδιο, που έχει πουλήσει πάνω από 40.000 αντίτυπα στη Γερμανία. 

 «Οι άνθρωποι έχουν παραδώσει την ευθύνη για τις συγκρούσεις τους σε ειδικούς – από την μια πλευρά είναι οι ψυχοθεραπευτές και τα παρόμοια επαγγέλματα, που ενδιαφέρονται για αυτά και από την άλλη πλευρά,  οι συγκρούσεις παραδίδονται στους δικηγόρους. Και αυτοί είναι βέβαια υποχρεωμένοι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα μονομερώς και να παίρνουν το καλύτερο για τους εντολείς του ή για τους πελάτες τους, αν είναι δυνατόν και με την μορφή του χρήματος. Και αν κανείς προσεγγίσει ταυτόχρονα τον αντίπαλο, βρίσκεται ήδη ως δικηγόρος κοντά στην προδοσία του πελάτη του. Στην πραγματικότητα, η δομή του δικαιϊκού μας συστήματος, με την επιτακτικής εντολής που δίδεται προς το δικηγόρο  προς υπηρέτηση τουεντολέα του,  είναι πολύ εχθρική στη συναίνεση. Αυτό είναι στην πραγματικότητα δυσάρεστο, διότι δια του τρόπου αυτού καταστρέφεται η δυνατότητα ανάπτυξης – καθώς επίσης και η δυνατότητα ανθρώπινης ανάπτυξης – η οποία εμπεριέχεται σε μια σύγκρουση και μετατρέπεται σε μια καθαρή διένεξη ισχύος. Και όλοι οι συμμετέχοντες υποφέρουν από αυτό και κοστίζει απλά πολύ, πάρα πολύ σε ενέργεια... Αυτό, που στην περίπτωση αυτή μου φαίνεται σπουδαιότερο, είναι ότι  ξαναδίνεται η κυριαρχία σχετικά με τη σύγκρουση στους ανθρώπους, που συγκρούονται. Διότι, τους ανήκει η διαδικασία της ανάπτυξης τους και αυτήν πρέπει να την βιώνουν επίσης», αναφέρει ο διάσημος διαμεσολαβητής και νομικός Christoph Hatlapa.


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από σήμερα στην τιμή των 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξόδων αντικαταβολής. Για παραγγελίες επικοινωνήστε στο 2382020299 και στο www.diamesolavisi.weebly.com

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου


                  
Επειδή αρκετοί νέοι γονείς αγχώνονται με την διαδικασία της αναγνώρισης τέκνου και συχνά ρωτάνε τι περίπου γράφει το χαρτί του/της συμβολαιογράφου, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε στο μαιευτήριο που γέννησε η μητέρα.          
 
 
 
 
                                        ΑΡΙΘΜΟΣ -       -

                       ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΕΚΝΟΥ 

                   ---------------------------------------
 
Στην …………  Αττικής σήμερα …… του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα ……… στο Μαιευτήριο ……………………… όπου με κάλεσαν για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας με έδρα την Αθήνα (οδός … και αριθμ….), ………………… και με αριθμό φορολογικού μητρώου ………………της Δ.Ο.Υ. .....Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1)   …………………… και  2) ……… ……………………, οι οποίοι ζήτησαν να συντάξω την πράξη αυτή με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Στις … γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στο μαιευτήριο ………… από τις σχέσεις της… με τον…… και εκτός γάμου, ένα …………  το οποίο ο ………. αναγνωρίζει ως δικό του τέκνο σύμφωνα με τα άρθρα 1475 και 1476 του Αστικού Κώδικα με τα αποτελέσματα της εκούσιας αναγνωρίσεως και παραγγέλλει τον αρμόδιο ληξίαρχο να καταχωρίσει τις δηλώσεις του πατέρα σε όλο το περιεχόμενό τους. Η μητέρα του  ...............  αποδέχεται τις δηλώσεις του πατέρα.

Και οι δύο γονείς δηλώνουν ότι το τέκνο τους θα εγγραφεί στα Δημοτολόγια του Δήμου ………Αττικής, θα φέρει το επώνυμο του πατέρα δηλαδή ……………, ο δε πατέρας είναι γραμμένος στο Δήμο  …… .

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζομένους, οι οποίοι την επιβεβαίωσαν και υπέγραψαν αυτοί και εγώ νόμιμα.
Θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα  … € εκ των οποίων 1 € για ΤΑΧΔΙΚ και     …€ για Φ.Π.Α.

 
ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ            Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

 
 
Σημείωση: Η αναγνώριση μπορεί να γίνει και στο μαιευτήριο όπου οι γονείς θα πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως και να έχουν τις αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήριο μαζί τους.
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Πρακτικό Συμβιβασμού (άρθρο 208 και 209 ΚΠολΔ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ…../2014

 

                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
                             (Άρθρα 208 και 209 Κ.Πολ.Δ)

 

Στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών σήμερα την …../6/2014, ημέρα ……… και ώρα ………… ενώπιον του Ειρηνοδίκη ……………………και τ…… Γραμματέα ………………, μετά από αίτησή τους εμφανίστηκαν οι: 1) …………………… του ………………. και της ………………, γεννηθείς στην ……………………  το ……., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………. αρ …  κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό …………… που εκδόθηκε από το Α.Τ ………………… και 2) ……………….. του …………… και της ……….., γεννηθείσης στην …………….. το ……………, κατοίκου Αθηνών, οδός ……….. κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ………… που εκδόθηκε από το Α.Τ ………….., οι οποίοι ζήτησαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 208 και 209 Κ.Πολ.Δ συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αφού εξέθεσαν αυτή συνομολόγησαν, συναποδέχθηκαν και δήλωσαν τα κάτωθι: « Γράφουμε συνοπτικά το ιστορικό »  
Οι αιτούντες αποφάσισαν σήμερα να ρυθμίσουν δια του παρόντος και προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου τους τα θέματα επικοινωνίας και διατροφής του, ως εξής: Ειδικότερα:

1. Η επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο, (γράφουμε αναλυτικά και συγκεκριμένα την επικοινωνία)
2. Διατροφή ανήλικου τέκνου    

Αμφότεροι οι αιτούντες συμφωνούν ότι και οι δύο γονείς οφείλουν να συμβάλλουν στις ανάγκες του τέκνου τους, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Για το λόγο αυτό ο α’ αιτών - πατέρας θα καταβάλλει κάθε μήνα στη δεύτερη αιτούσα-  μητέρα, ως διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, το ποσό  των ………… ευρώ. Η ως άνω συμφωνηθείσα διατροφή θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από 1.07.2014 έως 30.06.2016. Το ποσό των ………. ευρώ θα προκαταβάλλεται στην μητέρα του ανήλικου, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με κατάθεση στον υπ.αρ. ………. λογαριασμό της μητέρας στην Τράπεζα …………. και τα αποκόμματα καταθέσεως θα αποτελούν πλήρη απόδειξη για την καταβολή της διατροφής. Μετά την πάροδο της διετίας το ως άνω ποσό της διατροφής που αφορά το ανήλικο τέκνο θα αναπροσαρμοσθεί κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας των αιτούντων, βάσει το τότε εισοδημάτων των γονέων και των αναγκών του ανήλικου τέκνου τους. Περαιτέρω για την περίπτωση που απαιτηθούν έκτακτες δαπάνες υγειονομικής περιθάλψεως του ανήλικου τέκνου, ρητά συμφωνείται ότι η κάλυψη των ως άνω δαπανών θα γίνεται εξ ημισείας από τους αιτούντες- γονείς.
Κατεβλήθη το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου. (αριθμ. παραβόλου ……)

Δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής του παρόντος το οποίο αναγνωρίζουν τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο. Παραιτούνται επίσης από το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος κατά του παρόντος συμβιβασμού ακόμη και εκείνου της αίτησης αναστολής εκτελέσεως και της λήψης προσωρινής διαταγής για αναστολή εκτέλεσης του παρόντος.
Το παρόν διαβάστηκε, επιβεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Ο Ειρηνοδίκης   Ο Γραμματέας    Οι Εμφανισθέντες     

 Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 

Αίτηση για συμβιβασμό (άρθρα 208 & 209 ΚΠολΔ)


 
            ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

                               Α Ι Τ Η Σ Η

 

1) Του ……, του …. και της …., κατοίκου Αθηνών, οδός …………. αρ. ……

2) Της ….. του …. και της ……., κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αρ. ….

 

                                   *****
 
Με την παρούσα ζητούμε κατ΄εφαρμογή των άρθρων 208 και 209 Κ.Πολ.Δ, συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για το παρακάτω ζήτημα:
(Σύντομη ανάπτυξη ιστορικού και αναφορά στην συμφωνία που επιτεύχθηκε):

α) Η επικοινωνία του α’ των αιτούντων - πατέρα με το τέκνο, (λεπτομερής και αναλυτική περιγραφή στο πως και πότε θα ασκείται) και β) Διατροφή ανήλικου τέκνου: Αμφότεροι οι αιτούντες συμφωνούμε, ως γονείς, ότι οφείλουμε να συμβάλλουμε στις ανάγκες του τέκνου μας, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Για το λόγο αυτό ο α’ των αιτούντων- πατέρας θα καταβάλλω κάθε μήνα στη δεύτερη εξ ημών μητέρα, ως διατροφή του ανήλικου τέκνου μας, το ποσό των …… ευρώ. Η ως άνω συμφωνηθείσα διατροφή θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από 1.07.2014 έως 30.06.2016. Το ποσό των ……. ευρώ θα προκαταβάλλεται στη δεύτερη των αιτούντων, μητέρα του ανήλικου, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με κατάθεση στον υπ.αρ …. με ΙΒΑΝ GR…. λογαριασμό της β’ εξ ημών  στην  Τράπεζα ………… και τα αποκόμματα καταθέσεως θα αποτελούν πλήρη απόδειξη για την καταβολή της διατροφής. Μετά την πάροδο της διετίας το ως άνω ποσό της διατροφής που αφορά το ανήλικο τέκνο μας θα αναπροσαρμοσθεί κατόπιν νεωτέρας συμφωνίας μας, βάσει των τότε εισοδημάτων μας και των αναγκών του ανήλικου τέκνου μας. Περαιτέρω για την περίπτωση που απαιτηθούν έκτακτες δαπάνες υγειονομικής περιθάλψεως του ανήλικου τέκνου μας, ρητά συμφωνείται ότι η κάλυψη των ως άνω δαπανών θα γίνεται εξ ημισείας από τους αιτούντες γονείς.

 
Οι αιτούντες δηλώνουμε ότι παραιτούμεθα από το δικαίωμα προσβολής όσων βεβαιώνονται με την ένορκη βεβαίωση την οποία αναγνωρίζουμε τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο.
Παραιτούμεθα επίσης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά του παρόντος συμβιβασμού ακόμη και εκείνου της αίτησης αναστολής εκτελέσεως και της λήψης προσωρινής διαταγής για αναστολή εκτελέσεως του παρόντος. Κατεβλήθη το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου, επί του ποσού της διατροφής δυο ετών, ως προκύπτει από το με αριθμό ….. παράβολο.      
 
  
 Εδώ μπορείς να διαβάσεις το Πρακτικό Συμβιβασμού  
 
 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 
 

Απόπειρα συμβιβασμού (άρθρα 208 & 209 ΚΠολΔ)


 
Σύμφωνα με το άρθρο 208 Κ.Πολ.Δ ο ειρηνοδίκης είναι υποχρεωμένος κατά την συζήτηση στο ακροατήριο οποιασδήποτε υπόθεσης που δικάζει και πριν από κάθε συζήτηση να προσπαθήσει να συμβιβάσει τους διαδίκους. Η συζήτηση της υπόθεσης προχωρεί μόνο αν αποτύχει η απόπειρα συμβιβασμού. Η παράλειψή της δεν προκαλεί απαράδεκτο ή ακυρότητα. Επίσης ο ειρηνοδίκης μπορεί να ζητήσει να γίνει η απόπειρα του συμβιβασμού από άλλον ειρηνοδίκη άλλης περιφέρειας, αν κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την επιτυχία του συμβιβασμού.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 209 Κ.Πολ.Δ, όποιος έχει την πρόθεση να ασκήσει αγωγή μπορεί πριν από την κατάθεσή της να ζητήσει τη συμβιβαστική επέμβαση τού κατά τόπο αρμόδιου για την εκδίκαση της αγωγής ειρηνοδίκη, έστω και αν αυτός είναι καθ’ ύλην αναρμόδιος. Για το σκοπό αυτόν ή υποβάλλεται αίτηση προς τον ειρηνοδίκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της διαφοράς, ή εμφανίζονται αυθόρμητα οι ενδιαφερόμενοι ενώπιόν του.  Ο ειρηνοδίκης, όταν υποβληθεί αίτηση συμβιβασμού καλεί ενώπιόν του το συντομότερο σε ορισμένη ημέρα και ώρα όλους τους ενδιαφερομένους. Η πρόσκληση του ειρηνοδίκη πρέπει να αναφέρει με συντομία τη διαφορά. Αν προσέλθουν αυθόρμητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ο ειρηνοδίκης μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε συμβιβαστική επέμβαση. Η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη δεν είναι ανάγκη να γίνεται δημόσια, όμως για την επέμβαση αυτή τηρούνται πρακτικά.  Αν αυτός που υπέβαλε την αίτηση δεν εμφανιστεί, η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ και καταδικάζεται αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αν δεν εμφανιστεί κάποιος από αυτούς που κλήθηκαν, αναφέρεται αυτό στα πρακτικά και η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη θεωρείται ότι απέτυχε.

 
Θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας τέκνων εντός και εκτός γάμου αναγνωρισμένων, μπορούν να ρυθμιστούν και με αυτόν τον τρόπο. Όταν οι γονείς συμφωνήσουν στην ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, δύναται να επιλεγεί αυτή η διαδικασία η οποία συμφέρει οικονομικά καθώς έχει λιγότερα δικαστικά έξοδα από ένα δικαστήριο. Είναι άξιο αναφοράς ότι το Πρακτικό Συμβιβασμού που θα συνταχθεί και θα υπογραφεί από όλους (ειρηνοδίκη, γραμματέα και εμφανισθέντες γονείς) έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. 

Μπορείς να διαβάσεις αίτηση (υπόδειγμα) εδώ
Μπορείς να διαβάσεις πρακτικό συμβιβασμού (υπόδειγμα) εδώ  


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/