Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Προϋποθέσεις καταβολής δαπανών τοκετού άγαμης μητέρας


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.ρ. 1166/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία έχει δημοσιευτεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. "…Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1503 ΑΚ σε περίπτωση που ένα τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτησή της, να καταδικάσει τον πατέρα που αναγνωρίστηκε δικαστικώς, ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε νεκρό: 1. στην καταβολή των δαπανών του τοκετού. 2. σε διατροφή της μητέρας, εφόσον αυτή αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό της, επί δύο μήνες πριν τον τοκετό και τέσσερις ύστερα από αυτόν, ή, αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το πολύ επί ένα έτος. Παρόλο που κατά το γράμμα της ως άνω διάταξης για την εφαρμογή του άρθρου 1503 ΑΚ ο πατέρας πρέπει να έχει αναγνωρισθεί δικαστικά, χωρεί, κατά την κρατούσα άποψη, αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1503 ΑΚ, σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, καθότι η διάταξη του άρθρου 1503 ΑΚ αναφέρει μόνο την περίπτωση της δικαστικής αναγνώρισης, διότι συνήθως τότε ανακύπτουν προβλήματα στις σχέσεις της μητέρας και του πατέρα, ενώ, αντίθετα, στην εκούσια αναγνώριση συνήθως λαμβάνει χώρα οικειοθελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πατέρα προς την μητέρα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών τοκετού και της κάλυψης των αναγκών διατροφής της μητέρας λόγω της εγκυμοσύνης. Οι δύο αξιώσεις που προβλέπει η ως άνω διάταξη για την άγαμη μητέρα, ήτοι η αξίωση για της δαπάνες του τοκετού και η αξίωση διατροφής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποτελούν, κατά την ορθότερη και κρατούσα άποψη ex lege αξιώσεις και δη ειδικές περιπτώσεις διατροφής από το νόμο, στις οποίες χωρεί εφαρμογή όλων των προστατευτικών ρυθμίσεων για τη διατροφή. Πάντως, επειδή η υποχρέωση διατροφής του άρθρου 1503 ΑΚ είναι ειδική περίπτωση, οι ρυθμίσεις των άρθρων 1485, 1500 ΑΚ εφαρμόζονται μόνο εφόσον συμβάλουν στην ορθή ερμηνεία του άρθρου 1503 ΑΚ, σύμφωνα με τον προστατευτικό για την μητρότητα σκοπό του. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1503, με συνέπεια η μητέρα να έχει αξίωση για δαπάνες τοκετού πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 1. Η μητέρα πρέπει να είναι άγαμη. 2. Η μητέρα πρέπει να γεννήσει τέκνο, ζωντανό ή νεκρό, εκτός γάμου με τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα. 3. Ο πατέρας πρέπει να αναγνωρίσει το τέκνο δικαστικά ή εκούσια.  Δεν απαιτείται η μητέρα να είναι άπορη. Οι δαπάνες τοκετού δεν συσχετίζονται με την απορία και την οικονομική κατάσταση της μητέρας. Εάν όμως η μητέρα δεν είναι άπορη, οι δαπάνες τοκετού θα πρέπει να βαρύνουν κατά το λόγο των οικονομικών τους δυνατοτήτων τόσο την άγαμη μητέρα όσο και τον πατέρα αναλόγως, καθότι γενικά η διάταξη του άρθρου 1503 ΑΚ που επιρρίπτει όλο το οικονομικό βάρος των δαπανών του τοκετού στον πατέρα είναι αντίθετη στην αρχή της ισονομίας και της ισότητας των δύο φύλων και εκτός του πνεύματος της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου με τον ν.1329/1983. Δεν απαιτείται όχληση για την υπερημερία του υπόχρεου πατέρα για τις δαπάνες του τοκετού, δηλαδή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1498 ΑΚ. Η υπερημερία άρχεται, όπως και στην περίπτωση της αξίωσης διατροφής, δύο μήνες πριν τον τοκετό, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1503 ΑΚ. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1503 ΑΚ, με συνέπεια η μητέρα να έχει αξίωση διατροφής για το συγκεκριμένο οριζόμενο στο νόμο χρονικό διάστημα, πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Η μητέρα πρέπει να είναι άγαμη. 2. Η μητέρα πρέπει να γεννήσει τέκνο, ζωντανό ή νεκρό, εκτός γάμου με τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα. 3. Ο πατέρας πρέπει να αναγνωρίσει το τέκνο δικαστικά ή εκούσια. 4. Η μητέρα πρέπει να είναι άπορη, δηλαδή να αδυνατεί να αυτοδιατραφεί επειδή δεν έχει εισοδήματα ή περιουσία και δεν είναι σε θέση να εργαστεί. Η διατροφική αξίωση αυτή έχει το χαρακτήρα της διατροφής από το νόμο και το μέτρο της και περιεχόμενό της είναι αυτό του άρθρου 1493 ΑΚ, πρόκειται δηλαδή για ανάλογη διατροφή. Η υποχρέωση διατροφής βαρύνει τον πατέρα για δύο μήνες πριν τον τοκετό και τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό. Εάν όμως συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το δικαίωμα διατροφής μπορεί να επιμηκυνθεί το πολύ έως ένα έτος. Ειδικές περιστάσεις συντρέχουν, όταν για παράδειγμα υπήρξαν επιπλοκές κατά τον τοκετό ή εάν, λόγω ασθένειας του τέκνου, η μητέρα αδυνατεί να εργαστεί. Πάντως, ο χρόνος διατροφής δεν μπορεί να επιμηκυνθεί πέραν του ενός έτους. Για την υπερημερία του πατέρα δεν απαιτείται όχληση, γιατί ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένα χρονικά σημεία έναρξης και λήξης της. Η αξίωση διατροφής άρχεται δύο μήνες πριν τον τοκετό. Τέλος, είναι δυνατό τόσο η αξίωση για έξοδα τοκετού, όσο και η αξίωση για διατροφή να ζητηθεί προσωρινά. Στη πράξη συνήθως το αίτημα για προσωρινή επιδίκαση διατροφής του τέκνου, κατ' άρθρο 1502 ΑΚ, σωρεύεται με το αίτημα για δαπάνες τοκετού της μητέρας και ασκούνται με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΘεσ 9088/2014 Δημοσίευση ΤΝΠΔΣΑ)..."
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Ανάθεσης οριστικά της άσκησης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου στον πατέρα τουΣύμφωνα με την υπ.αρ. 52/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως ορίζει, το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 του Α.Κ. και μετά στάθμιση του συμφέροντος του ανηλίκου, προς το οποίο πρωτίστως, κατά τα προεκτεθέντα, ενεργεί, να αναθέσει τη γονική του μέριμνα σε ένα μόνο των γονέων του ή και σε αμφοτέρους από κοινού, εάν οι ίδιοι συμφωνούν στη λύση αυτή και συγχρόνως καθορίζει τον τόπο διαμονής του ανηλίκου ή και να την κατανείμει μεταξύ των γονέων του (βλ. Α.Π. 634/1996 ΕλλΔνη 37, σελ. 1549, Γεωργιάδη Σταθόπουλου Α.Κ., κάτω από τα άρθρα 1513,1514, αριθ. 43 επ., 65 επ., 77 επ.)(ΕφΛαρ 575/2003, ΤρΝΠλ ΝΟΜΟΣ). Το Δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο, όταν υπάρχει κακή άσκηση, δηλαδή αν παραβαίνει τα καθήκοντα, που του επιβάλει το λειτούργημά του για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή ασκεί το λειτούργημα του καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό (άρθρο 1532 ΑΚ). Το θέμα αυτό καλείται να λύσει το Δικαστήριο, έχων προ αυτού, ως αποκλειστικό γνώμονα το αληθές συμφέρον του ανηλίκου. Ως συμφέρον του παιδιού νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και γενικότερα κάθε είδους συμφέρον. Για την ανάθεση της γονικής μέριμνας σε κάποιον γονέα λαμβάνεται επίσης υπόψη η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξής του ( Βλ. ΑΠ 425/1990 ΕλλΔνη 31,997, ΕφΑθ 9281/1986 ΕλλΔνη 28,1276,ΕφΑθ 1151/1986 ΕλλΔνη 27,153) και οι δεσμοί του με τρίτα πρόσωπα (και πέρα από τους συγγενείς του) ή πράγματα.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Για τον λόγο αυτό κρίνεται ως ακατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της, ενώ και η ίδια δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό και αποποιείται κάθε ευθύνης για την επιμέλεια και την ανατροφή του. Συνεπώς αποδείχθηκε ότι το συμφέρον του ανηλίκου, και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό αλλά και το σύνολο της διαμορφώσεως της παιδικής του προσωπικότητας, υπαγορεύει την ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειάς του στον πατέρα του, ο οποίος είναι και ο μόνος άξιος και ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα της επιμέλειας, ενώ η μητέρα του έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και ακατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της. Επομένως, πρέπει, με βάση και με όσα σχετικώς ανωτέρω αναφέρονται, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή, που αποδείχθηκε ουσιαστικά βάσιμη και να ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων , που γεννήθηκε στις …. -2012 από τις εκτός γάμου σχέσεις τους, στον ενάγοντα πατέρα του…». Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Μεταβολή συνθηκών επιμέλειας – Απόρριψη αιτήματος μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρωνΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ.αρ. 36/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, απορρίφθηκε αίτημα πατέρα να ανατεθεί σε αυτόν η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου (λόγω μεταβολής συνθηκών), επειδή η μητέρα ανέθεσε προσωρινά τη φροντίδα του, στη μητέρα της τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να εργαστεί σε επικερδέστερη εργασία (πλοιοσυνοδός), εξαιτίας του ότι ο πατέρας δεν κατέβαλλε την διατροφή η οποία είχε οριστεί με δικαστική απόφαση.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«...Με βάση τα ανωτέρω ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι έλαβαν χώρα τα ουσιώδη και επικαλούμενα από τον αιτούντα πραγματικά περιστατικά μετά την έκδοση της υπό μεταρρύθμιση απόφασης και δη ότι η καθής επιδείκνυε αδιαφορία για το τέκνο της, ώστε να χρήζει μεταρρύθμισης η υπαριθμ. …./2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού κατά το σκέλος της περί της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην μητέρα τουκαθής, χωρίς η κρίση αυτή να αναιρείται από τη μη συχνή τηλεφωνική επικοινωνία της καθής με το τέκνο της, ενόσω απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους κατά τα προαναφερόμενα, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό μεμονωμένα δεν συνιστά κακή άσκηση της επιμέλειας, ώστε να τίθεται εν αμφιβολία η καταλληλότητα της καθής  για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου της, όπως τούτο κρίθηκε με την απόφαση της οποίας ζητείται η μεταρρύθμιση.
Συνακόλουθα, πρέπει η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να απορριφθεί ως ουσιαστικά βάσιμη και να καταδικαστεί ο αιτών, ως ηττηθείς διάδικος στα δικαστικά έξοδα της καθής (176 και 191 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά το διατακτικό αναφερόμενα…»  Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου "Λιβιάχοβο λένε το μοιρολόγι"Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου "Λιβιάχοβο λένε το μοιρολόγι" της Στεφανίας Ι. Σουλή, στις 21/11/2016 και ώρα 7.00 μ.μ στο βιβλιοπωλείο Άπειρος Χώρα στα Βριλήσσια (οδός Σισμανογλείου 10). 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Αντώνιος Γρ. Φούσας,
Δικηγόρος Αθηνών, πρώην Υπουργός
Αντώνης Ν. Βγόντζας,
Δικηγόρος Αθηνών, πρώην νομικός σύμβουλος Ανδρέα Παπανδρέου
Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα,
επιμελήτρια της εκδόσεως
Συντονίζει ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Αθηνών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Προσωρινή επιδίκαση διατροφής στο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του και πριν ακόμη ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητάς τουΚατά τη διάταξη του άρθρου 1502 του ΑΚ, σε περίπτωση που ένα τέκνο έχει γεννηθεί χωρίς γάμο της μητέρας του και η πατρότητα του είναι πολύ πιθανή, η δε μητέρα του βρίσκεται σε απορία, το Δικαστήριο μπορεί, ακόμη και πριν ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση του, να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προκαταβολή από τον πατέρα στο τέκνο, κάθε μήνα, εύλογου ποσού έναντι της οφειλόμενης σε αυτό διατροφής. Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα επιδίκασης προσωρινής διατροφής στο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του και πριν ακόμη ασκηθεί η αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητας (πολύ περισσότερο δε κατ` αυτήν και μετ` αυτήν) και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν συντρέχουν οι περιοριστικά οριζόμενοι σε αυτήν όροι, ήτοι α) η πατρότητα του πατέρα να είναι πολύ πιθανή, που συμβαίνει όταν η σαρκική συνάφεια με τη μητέρα του τέκνου κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης είτε αποδεικνύεται είτε πιθανολογείται ιδιαίτερα έντονα, από τις συχνές σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα, από τη συμβίωση με αυτήν και την ανυπαρξία άλλου εραστή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και β`) η μητέρα να είναι άπορη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με το τέκνο, η ηλικία του οποίου είναι αδιάφορη στην προκείμενη περίπτωση. Θα πρέπει δηλ. να έχουν ανάγκη από ξένη βοήθεια, είτε διότι δεν έχουν περιουσία, είτε διότι δεν έχουν εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία ή εργασία, λόγω π.χ. ανηλικότητας του τέκνου ή απασχόλησης της μητέρας με τη φροντίδα του τέκνου. Η αίτηση προσωρινής διατροφής μπορεί να ασκηθεί και μετά την άσκηση της αγωγής για την αναγνώριση της πατρότητας, αλλά πριν από την έκδοση απορριπτικής απόφασης γι` αυτήν. Μπορεί να υποβληθεί η αίτηση μόνο μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό της προσωρινής διατροφής πρέπει να είναι εύλογο, δηλαδή να ικανοποιεί τις άμεσες ανάγκες του τέκνου, με βάση το ποσό της οριστικής διατροφής του, δηλαδή να προσδιοριστεί με βάση τα άρθρα 1485 επ. του ΑΚ και κυρίως το άρθρο 1495 του ΑΚ (στοιχειώδης διατροφή). Η διάρκεια της προσωρινής διατροφής δεν είναι ανάγκη να προσδιορίζεται χρονικά, διότι το τέλος της συμπίπτει με το χρόνο της αμετάκλητης απόφασης για την αναγνώριση της πατρότητας, από τον οποίο και παύει η ισχύς της απόφασης για την προσωρινή διατροφή. Το δικαστήριο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, υποχρεούται να επιδικάσει προσωρινή διατροφή, χωρίς να αποκλείεται η ρύθμιση αυτή από τη λεκτική διατύπωση της διάταξης «Το δικαστήριο μπορεί... να διατάξει». 

Εξάλλου, για να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της προσωρινής επιδίκασης χρηματικής απαίτησης, πρέπει να συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος στην εν λόγω περίπτωση, από τη φύση του ασφαλιστικού μέτρου, που σκοπό έχει τη θεραπεία και συντήρηση του δικαιούχου ή των υπ` αυτού διατρεφομένων προσώπων, συνδέεται αναγκαία με την απορία του ( ΜονΠρΘεσ 16169/2010 Αρμ 2011 -426, ΜονΠρΑμφ 86/1991 ΑρχΝ 1992.543).

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Τρίτη 16 Αυγούστου 2016

Προσβολή προσωπικότητας - Γνωστοποίηση άρνησης γάμου κατά την ορισθείσα ημερομηνία - Εγκυμοσύνη υποψηφίας συζύγουΚρίση για προσβολή προσωπικότητας και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη 8.000 ευρώ, σε βάρος εκείνου ο οποίος, γνωστοποίησε τηλεφωνικά στην υποψήφια σύζυγό του το πρωί της ημέρας τέλεσης του γάμου την άρνησή του για το γάμο και η οποία ευρισκόταν ήδη σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, διέκοψε τη συμβίωσή του μαζί της και την εγκατέλειψε, χωρίς να ενδιαφερθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης της και για τον τοκετό.


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 259/2016 απόφασης του Εφετείου Πειραιά , δημοσιευμένη την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.    


"... Μετά δε από μία σύντομη συνομιλία που είχε ο εναγόμενος με την ενάγουσα, για το θέμα αυτό, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην τέλεση του μυστηρίου, γεγονός που γνωστοποίησε τηλεφωνικώς στην ενάγουσα, το πρωί της ημέρας τέλεσης του γάμου…. Το γεγονός αυτό υπήρξε ιδιαιτέρως σκληρό για την ενάγουσα, η οποία ευρισκόμενη σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, είχε την επιπλέον υποχρέωση να ενημερώσει το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της (να σημειωθεί ότι μεταξύ των καλεσμένων ήταν και στενοί συγγενείς της, κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι είχαν έλθει στη Ελλάδα) για την ξαφνική ματαίωση του γάμου της. Έκτοτε δε, ο εναγόμενος διέκοψε τη συμβίωσή του με την ενάγουσα και την εγκατέλειψε, χωρίς να ενδιαφερθεί για την πορεία της εγκυμοσύνης της και για τον τοκετό, ο οποίος έλαβε χώρα στις …..2007, ενώ, μερικούς μήνες αργότερα έλαβε χώρα και η γέννηση ενός τρίτου τέκνου του εναγομένου, από τη γυναίκα με την οποία είχε αποκτήσει το πρώτο τέκνο του. Γνώριζε δε, ότι η ενάγουσα δεν εργαζόταν, δεν είχε οικονομικούς πόρους για να συντηρηθεί, ούτε ήταν δυνατόν να εργασθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα αναγκάσθηκε να προβεί στην άσκηση αγωγής αναγνώρισης της πατρότητας του άρρενος τέκνου της, το οποίο, τελικώς αναγνωρίσθηκε ως τέκνο του εναγομένου, μετά τη διεξαγωγή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης,  δυνάμει της ……/2012 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ενάγουσα υπέστη από τη συμπεριφορά του εναγομένου ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να της επιδικασθεί το ποσό των 8.000€. Το ποσό αυτό κρίνεται εύλογο, ενόψει των προαναφερθεισών συνθηκών τελέσεως της αδικοπραξίας, της ηλικίας των διαδίκων και της οικονομικής και κοινωνικής τους καταστάσεως…"
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια 

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης»." ... Με τις κοινοποιούμενες οδηγίες (το με αριθ. Φ.80000/οικ.3127/117/1-3-16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) που αφορούν τις διατάξεις του Ν. 4356/2015, γίνεται δεκτό ότι μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το σύμφωνο αυτό έχει καταρτιστεί στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από 24/12/2015.

Τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία βάσει του Ν.3719/2008, θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
Ως έναρξη ισχύος του συμφώνου συμβίωσης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρησης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας των προσώπων που αφορά.

Για το χαρακτηρισμό μέλους οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.4256/15..."
(Αριθ. Πρωτ. ΑΡ. 10, Α11/ 25/11-4-2016  Εγκύκλιος του ΙΚΑ) 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/