Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη και μέλους του εποπτικού συμβουλίου

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1276/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών.

 

«… Από τη διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι η ύπαρξη νέων πραγματικών περιστατικών, δηλαδή γεγονότων που προέκυψαν μετά τη δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης, της οποίας ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση ή η μετά τη δημοσίευση αυτής μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες αυτή εκδόθηκε (ΑΠ 1003/2013). Θεσπίζεται, έτσι, σύμφωνα με την έννοια, τη φύση και τη λειτουργία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η δυνατότητα ανάκλησης ή μεταρρύθμισης των κατά τη διαδικασία αυτή εκδιδόμενων αποφάσεων, η οποία αναγορεύεται στο θεμελιώδες δόγμα του κατ' αρχήν μεταβλητού αυτών και της κατ' εξαίρεση μόνο απαγόρευσης μεταβολής τους, η δε αιτία που επιβάλλει τη μεταβολή των πραγμάτων μπορεί να συνίσταται, επί διαρκούς ρύθμισης, στη μη εκπλήρωση των όρων που τάχθηκαν με αυτή, ώστε η ρύθμιση να μη δικαιολογείται πλέον (ΕφΠειρ 859/2014 με τη σε αυτή παραπομπή στη νομολογία και θεωρία, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, από τα άρθρα 1639 και 1651 του ΑΚ, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1682 εδ. α του ίδιου Κώδικα έχουν ανάλογη εφαρμογή σε κάθε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης, είναι δυνατή η παύση και η αντικατάσταση των μελών του εποπτικού συμβουλίου και του δικαστικού συμπαραστάτη από το δικαστήριο, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος που επιβάλλει την αντικατάσταση των μελών του εποπτικού συμβουλίου συντρέχει όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε κάποιο μέλος του εποπτικού συμβουλίου και στον συμπαραστατούμενο, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, η οποία δικαιολογεί την αντικατάσταση από το δικαστήριο, όπως η απουσία ενός μέλους από τον τόπο διαμονής του συμπαραστατούμενου και η αδιαφορία του γενικώς για την προάσπιση των συμφερόντων του (ΕφΠειρ 859/2014 ο.π., ΕφΑθ 227/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη παύει αυτοδικαίως με δικαστική απόφαση, ιδίως αν κριθεί ότι η συνέχιση της άσκησης του λειτουργήματος του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, λόγω παραμέλησης των καθηκόντων του ή για άλλο λόγο, τα συμφέροντα του συμπαραστατουμένου. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει νέο πρόσωπο σε αντικατάσταση του προηγουμένου μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή σε αντικατάσταση του παυθέντος δικαστικού συμπαραστάτη (ΜονΠρΘεσ/νίκης 16315/2017, με την εκεί παραπομπή στη νομολογία και θεωρία, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση με το με αριθμό πρωτ. ./23.7.2019 έγγραφο του προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε την από 10.7.2019 αίτηση της …, με την οποία και για τους λόγους που με λεπτομέρεια εκτίθενται σε αυτή και που ανάγονται σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, η αιτούσα, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου της τελούσας υπό δικαστική συμπαράσταση …, ζητεί: α) την παύση της … από το λειτούργημα της δικαστικής συμπαραστάτριας της προαναφερθείσας συμπαραστατούμενης και την αντικατάσταση της από τη …, η οποία ζητείται να διορισθεί ως προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και στη συνέχεια να διορισθεί οριστική δικαστική συμπαραστάτρια αυτής, β)την παύση της … από μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ίδιας, υπό δικαστική συμπαράσταση τελούσας, … και την αντικατάσταση της από τον … και γ) τον ορισμό του …, ως νέου Προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της συμπαραστατούμενης. Με αφορμή την παραπάνω αίτηση εκδόθηκε η από 7.8.2019 πράξη του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η υπόθεση εισάγεται αυτεπαγγέλτως προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο. Εξάλλου, κατά την εκφώνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το πινάκιο, η υποβάλουσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 10.7.2019 αίτηση της, … παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της …και με δήλωση της, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου, την οποία (δήλωση)  επανέλαβε και στις από 19.11.2019 προτάσεις που κατέθεσε, δήλωσε ότι ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η από 10.7.2019 αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να τη δικάσει κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρα 739, 740, 796 παρ. 2, 801 παρ. 1, 804 και 805 του ΚΠολΔ), καθόσον ναι μεν η αιτούσα δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την υποβολή της (άρθρα 1651 και 1682 ΑΚ), πλην όμως το Δικαστήριο ενήργησε αυτεπαγγέλτως (άρθρο 747 παρ. 4 του ΚΠολΔ). Η αίτηση είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα 1639 και 1651 του ΑΚ, τα οποία τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 1682 ΑΚ καθώς και στα άρθρα 1669, 1672, 1673, 1681 ΑΚ και 69 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί και η νόμιμη προδικασία (άρθρο 748 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ) με την επίδοση της κλήσης του Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της από 7.8.2019 πράξης του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η 5.11.2019, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης (δηλαδή την 19.11.2019): α) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. το με αριθμό ./18.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης της …, Επιμελήτριας Δικαστηρίων, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών), β) στον ..  Τομέα Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου (βλ το με αριθμό ./23.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης του …, Ειδικού Φρουρού, που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής), γ) στην τελούσα υπό δικαστική συμπαράσταση (βλ. το με αριθμό ./23.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης του …, Αρχιφύλακα που υπηρετεί στο Α.Τ. Πεντέλης) και δ) στην αιτούσα (βλ. το με αριθμό ./26.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης του …, Αρχιφύλακα που υπηρετεί στο Α.Τ. Κηφισιάς).

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1674 ΑΚ έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στην ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης χωρίς τέτοια έκθεση, διότι στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2521/1997 ορίζεται ότι, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το δικαστήριο δικάζει χωρίς την έκθεση, η οποία άλλωστε δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλώς συνεκτιμάται, και συνεπώς η παράλειψη προσαγωγής της έκθεσης αυτής δε δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

Εξάλλου, η πρόσθετη παρέμβαση της … υπέρ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, παρότι ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 752 παρ. 2 ΚΠολΔ, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της …, καθόσον η τελευταία, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου της τελούσας υπό δικαστική συμπαράσταση …, δεν περιλαμβάνεται στην περιοριστική απαρίθμηση των προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 1667 και 1682 εδ. α του ΑΚ και 803 παρ. 2 του ΚΠολΔ δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και επομένως να ασκήσουν και πρόσθετη παρέμβαση σχετικά με την παύση ή την αντικατάσταση του δικαστικού συμπαραστάτη ή του μέλους του εποπτικού συμβουλίου του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση προσώπου (ΑΠ 1103/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Περαιτέρω, με το με αριθμό …/23.7.2019 έγγραφο του προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε την από 17.7.2019 πρόσθετη παρέμβαση της …, την οποία η τελευταία υπέβαλε με την ιδιότητα της ασκούσας τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας της …. Με την πρόσθετη αυτή παρέμβαση, η παρεμβαίνουσα, επικαλούμενη ότι η θυγατέρα της είναι μοναδικό τέκνο και εκ διαθήκης κληρονόμος του αποβιώσαντος πατέρα της …, αδελφού της τελούσας υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση …, καθώς και καταπιστευματοδόχος της περιουσίας της γιαγιάς της, …, μητέρας των …, ζητεί, για τους λόγους που εκθέτει, να γίνει δεκτή η από 10.7.2019 αίτηση της …. Επιπλέον, κατά την εκφώνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το πινάκιο, η υποβάλουσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 17.7.2019 πρόσθετη παρέμβαση, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της …, δια του οποίου δήλωσε και καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου ότι ασκεί πρόσθετη παρέμβαση και υπέρ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και την τελευταία δήλωση επανέλαβε και στις από 19.11.2019 προτάσεις που κατέθεσε.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η από 17.7.2019 πρόσθετη παρέμβαση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να τη συνεκδικάσει με την υπόθεση που εισήχθη αυτεπαγγέλτως και αφορά την από 10.7.2019 αίτηση της … (άρθρα 31, 80, 81, 739, 740, 741, 752, 796 παρ. 2, 801 παρ. 1, 802, 803 παρ.2, 804 και 805 του ΚΠολΔ), καθόσον ναι μεν η προσθέτως παρεμβαίνουσα δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την υποβολή της (άρθρο 803 παρ. 2 του ΚΠολΔ), πλην όμως το Δικαστήριο ενήργησε αυτεπαγγέλτως (άρθρο 747 παρ. 4 του ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα 1639 και 1651 του ΑΚ, τα οποία τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 1682 ΑΚ, καθώς και στα άρθρα 1669, 1672, 1673, 1681 ΑΚ και 69 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Επιπλέον, για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία (άρθρο 748 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ), με την επίδοση της κλήσης του Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της πρόσθετης παρέμβασης η 5.11.2019, οπότε η δίκη αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης (δηλαδή τη 19.11.2019): α) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. το με αριθμό ./17.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης της …, Επιμελήτριας Δικαστηρίων, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών), β) στην τελούσα υπό δικαστική συμπαράσταση … (βλ. το με αριθμό ./23.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης του …, Αρχιφύλακα που υπηρετεί στο Α.Τ. Πεντέλης) και γ) στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία … Χαλανδρίου για τη διενέργεια της απαιτούμενης κατά το άρθρο 1674 ΑΚ κοινωνικής έρευνας, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχει συνταχθεί και η οικεία έκθεση, γεγονός, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης. Πρέπει, επομένως, η υπόθεση να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

 

Σχετικά με τη δήλωση της προσθέτως παρεμβαίνουσας, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου και επαναλαμβάνεται στις από 19.11.2019 προτάσεις που κατέθεσε, πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση, αν και ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 752 παρ. 2 ΚΠολΔ, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της παρεμβαίνουσας, καθόσον και αυτή δεν περιλαμβάνεται στην περιοριστική απαρίθμηση των προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 1667 και 1682 εδ. α του ΑΚ και 803 παρ. 2 του ΚΠολΔ δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σχετικά με την αντικατάσταση της δικαστικής συμπαραστάτριας και του μέλους του εποπτικού συμβουλίου της τελούσας υπό δικαστική συμπαράσταση … (ΑΠ 1103/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Επιπλέον, με το με αριθμό πρωτ. ./13.9.2019 έγγραφο του προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε την από 2.9.2019 αίτηση των 1) …  και 2) …, με την οποία και για τους λόγους που με λεπτομέρεια εκτίθενται σε αυτή, οι αιτούσες, η πρώτη ως    δικαστική συμπαραστάτρια της υπό δικαστική συμπαράσταση … και η δεύτερη ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ίδιας συμπαραστατούμενης, ζητούν: α) τον ορισμό της … στη θέση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της προαναφερθείσας συμπαραστατούμενης, η οποία (θέση) είναι κενή λόγω του θανάτου του …, β) την αντικατάσταση της … από μέλος του εποπτικού συμβουλίου της προαναφερθείσας συμπαραστατούμενης  και γ) τη  συμπλήρωση του ίδιου εποπτικού συμβουλίου, από τους …. Με αφορμή την παραπάνω αίτηση εκδόθηκε η από 13.9.2019 πράξη του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η υπόθεση εισάγεται αυτεπαγγέλτως προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο. Εξάλλου, κατά την εκφώνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το πινάκιο η πρώτη αιτούσα (δηλαδή …) παραστάθηκε αυτοπροσώπως ως Δικηγόρος και η  δεύτερη αιτούσα (δηλαδή  η  …) παραστάθηκε με την πληρεξούσια Δικηγόρο της, …, και με δήλωση τους, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου, την οποία (δήλωση) επανέλαβαν και στις από 19.11.2019 προτάσεις που κατέθεσαν στο Δικαστήριο τούτο, δήλωσαν ότι ασκούν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Εισαγγελέα, με το έγγραφο του οποίου εισήχθη προς εκδίκαση η αίτηση τους και προς απόρριψη της από 10.7.2019 δια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών εισαχθείσας αίτησης της … και της από 17.7.2019 δια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών εισαχθείσας πρόσθετης παρέμβασης της …

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η από 2.9.2019 αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να τη δικάσει κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρα 739, 740, 796 παρ. 2, 801 παρ. 1, 804 και 805 του ΚΠολΔ), καθόσον ναι μεν οι αιτούσες, με την ιδιότητα της δικαστικής συμπαραστάτριας η πρώτη και με την ιδιότητα του μέλους του εποπτικού συμβουλίου η δεύτερη, δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά για την υποβολή της αίτησης, πλην όμως το Δικαστήριο ενήργησε αυτεπαγγέλτως (άρθρο 747 παρ. 4 του ΚΠολΔ). Η αίτηση είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα 1634 και 1639 του ΑΚ, τα οποία τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 1682 ΑΚ καθώς και στο άρθρο 69 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί και η νόμιμη προδικασία (άρθρο 748 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ) με την επίδοση της κλήσης του Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της από 13.9.2019 πράξης του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αναγραφόμενη στην αρχή της απόφασης δικάσιμος (δηλαδή η 19.11.2019): α) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. το με αριθμό ./29.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης της …, Επιμελήτριας Δικαστηρίων, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών), β) στην τελούσα υπό δικαστική συμπαράσταση (βλ. το με αριθμό ./29.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης του …, Αρχιφύλακα που υπηρετεί στο Α.Τ. Πεντέλης), γ) στις αιτούσες (βλ. τα με αριθμούς ./21.10.2019 και ./21.10.2019 αποδεικτικά επίδοσης της …, Επιμελήτριας Δικαστηρίων, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και δ) στον … Τομέα Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου (βλ το με αριθμό …./25.10.2019 αποδεικτικό επίδοσης του …, Ειδικού Φρουρού, που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής), για τη διενέργεια της απαιτούμενης κατά το άρθρο 1674 ΑΚ κοινωνικής έρευνας, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχει συνταχθεί και η οικεία έκθεση, γεγονός, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση υπόθεση να συνεκδικασθεί με την από 10.7.2019 αίτηση και την από 17.7.2019 πρόσθετη παρέμβαση, που προαναφέρθηκαν, καθώς όλες οι υποθέσεις υπάγονται στην εκουσία δικαιοδοσία και κατά την κρίση του δικαστηρίου διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 του ΚΠολΔ σε συνδ. με άρθρο 741 του ίδιου Κώδικα ) και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.

 

Σχετικά με την πρόσθετη παρέμβαση που άσκησαν οι αιτούσες με τη δήλωση τους που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, την οποία επανέλαβαν στις από 19.11.2019 προτάσεις που κατέθεσαν, πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση, αν και ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 752 παρ. 2 ΚΠολΔ, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης των αιτουσών,  καθόσον και αυτές, η πρώτη ως δικαστική συμπαραστάτρια και η δεύτερη ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου της τελούσας υπό δικαστική συμπαράσταση …, δεν περιλαμβάνονται στην περιοριστική απαρίθμηση των προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 1667 και 1682 εδ. α του ΑΚ και 803 παρ. 2 του ΚΠολΔ, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σχετικά με την αντικατάσταση άλλου μέλους του εποπτικού συμβουλίου και με τη συμπλήρωση των μελών του (ΑΠ 1103/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Από το συνδυασμό των άρθρων 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι στην εκουσία δικαιοδοσία ισχύει το σύστημα της ελεύθερης απόδειξης και το δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψη του και αποδεκτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΑΠ 131/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, το παρόν Δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη του και τη με αριθμό ./19.11.2019 ένορκη βεβαίωση του …, που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, την οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούσες …  και …, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς της προσθέτως παρεμβαίνουσας ….

 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα …, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με τα πρακτικά απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, της με αριθμό .../19.11.2019 ένορκης βεβαίωσης του …, που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, την οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούσες … και … και όλων των εγγράφων, τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και φωτογραφίες που επισκοπούνται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με τη με αριθμό …./1974 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) κηρύχθηκε σε κατάσταση δικαστικής απαγόρευσης η …, που γεννήθηκε το έτος 1937 και πάσχει από διαρκή πνευματική νόσο και συγκεκριμένα από έντονη διανοητική καθυστέρηση, που αποκλείει τη χρήση της λογικής της. Η … έκτοτε ζει και περιθάλπεται στην Εστία Περίθαλψης και Ειδικής Αγωγής του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καθυστερημένων Ατόμων - Αγία Φιλοθέη». Με τη με αριθμό …/1991 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -εκουσία δικαιοδοσία), διορίστηκε επίτροπος της τεθείσας υπό δικαστική συμπαράσταση η … (αδελφού και μόνου πλησιέστερου εν ζωή συγγενή της …), το γένος …. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 του ν. 2447/1996, η τεθείσα υπό δικαστική απαγόρευση εξομοιώνεται με πρόσωπο που βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, η δε διορισθείσα επίτροπος συνεχίζει το λειτούργημα της ως δικαστική συμπαραστάτρια αυτής. Με τη με αριθμό …./2000 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -εκουσία δικαιοδοσία), διορίστηκε εποπτικό συμβούλιο της τελούσας υπό δικαστική συμπαράσταση, που αποτελείτο από τον αδελφό της, … ως πρόεδρο και τις εξαδέλφες της … και …. Στη συνέχεια, με τη με αριθμό …/2008 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού  (Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -εκουσία δικαιοδοσία), διορίστηκε τρίτο μέλος του εποπτικού συμβουλίου η …, θυγατέρα της …, λόγω του ότι η τελευταία αποβίωσε.  Ακολούθως με τη με αριθμό 2801/2012 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -εκουσία δικαιοδοσία),  η … παύθηκε από τα καθήκοντα της δικαστικής συμπαραστάτριας της τελούσας υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση …  και διορίσθηκε νέα δικαστική συμπαραστάτρια αυτής η …  (πρώτη αιτούσα στην από 2.9.2019 αίτηση). Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι η τελούσα υπό δικαστική συμπαράσταση … έχει στην κυριότητα της μεγάλη ακίνητη περιουσία από κληρονομιά, με ποσοστό κυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου. Η ακίνητη αυτή περιουσία αποτελείται από τα τρία διαμερίσματα που είναι στους .° και .° ορόφους της πολυκατοικίας της οδού … στην Αθήνα, από το σύνολο των γραφείων και καταστημάτων της πολυκατοικίας επί της οδού … στην Αθήνα, από το οικόπεδο εμβαδού 1.000 τετρ. μέτρων περίπου, που βρίσκεται επί της οδού … στη Πεντέλη Αττικής και μέσα σε αυτό βρίσκεται ερειπωμένη πλέον και χωρίς στέγη κατοικία και από πολλά αγροτεμάχια εκατοντάδων στρεμμάτων, που βρίσκονται στην Κτηματική Περιφέρεια … του Νομού Μαγνησίας. Επιπλέον έχει στην κυριότητα της και σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου την πολυκατοικία επί της οδού … στην Αθήνα. Τα έτη 2018 και 2019 η πολυκατοικία επί της οδού …παρέμενε κλειστή και χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς τα χρέη της προς τη ΔΕΗ υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ. Επίσης, κλειστή παραμένει και η πολυκατοικία πέντε ορόφων που βρίσκεται επί της οδού … στην Αθήνα,  Εξαιτίας της παραπάνω μεγάλης ακίνητης περιουσίας, η τελούσα υπό δικαστική συμπαράσταση, …, βαρύνεται με μεγάλους φόρους, τους οποίους, όμως, η δικαστική της συμπαραστάτρια, …, δεν φρόντισε να καταβάλει, ή έστω να ρυθμίσει στην αρμόδια ΔΟΥ Αθηνών. Αντίθετα, αυτή αδιαφόρησε, με συνέπεια, όταν την 7.10.2019 υπέβαλε αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις του ν. 4611/2019, οι οφειλές της συμπαραστατούμενης προς το Δημόσιο, ανερχόμενες σε κεφάλαιο και λοιπά συνεισπραττόμενα σε 251.879,08 ευρώ, να επιβαρυνθούν και με συνολικές προσαυξήσεις από 190.575,26 ευρώ και το συνολικό πληρωτέο ποσό να διαμορφωθεί στο ιδιαίτερα μεγάλο ποσό των 442.454,34 ευρώ. Σημειωτέον, ότι η αίτηση ρύθμισης των οφειλών αυτών στην Α.Α.Δ.Ε. υποβλήθηκε ενώ είχαν ήδη κατατεθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών οι υπό κρίση αιτήσεις, δηλαδή η από 10.7.2019 αίτηση της … και η από 2.9.2019 αίτηση των … και …. Επιπλέον, εξαιτίας της αδράνειας της δικαστικής συμπαραστάτριας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της συμπαραστατούμενης, ασκήθηκε σε βάρος της τελευταίας ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, το οποίο έλαβε χώρα την 31.12.2013. Για το εν λόγω αδίκημα η συμπαραστατούμενη δικάσθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών χωρίς να εκπροσωπηθεί από τη δικαστική της συμπαραστάτρια, με αποτέλεσμα να καταδικασθεί σε φυλάκιση με τη με αριθμό …/1.3.2019 απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ενώ, όταν η … εκπροσώπησε την … ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αριθμό ./7-3-2019 έφεσης κατά της με αριθμό …/1-3-2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο με τη με αριθμό …./8.10.2019 απόφαση του κήρυξε αθώα την συμπαραστατούμενη. Επιπλέον, το διάστημα από το διορισμό της ως δικαστικής συμπαραστάτριας, δηλαδή από το Μάιο του έτους 2012 έως και πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, η … δεν φρόντισε να διατηρήσει τα εισοδήματα που είχε η συμπαραστατούμενη από την τακτική εκμετάλλευση (εκμίσθωση) της ακίνητης περιουσίας της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υποβληθείσες στην Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, το έτος 2010 η … είχε εισόδημα από μισθώματα ανερχόμενο συνολικά σε 44.397 ευρώ. Το εισόδημα, όμως, αυτό μειώθηκε σε 8.405,28 ευρώ το φορολογικό έτος 2016 και σε 7.236,00 ευρώ το φορολογικό έτος 2017. Εξάλλου, την 7.9.2015 αποβίωσε  ο …, αδελφός της συμπαραστατούμενης και πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, το οποίο, έκτοτε αποτελείτο μόνο από δύο μέλη και συγκεκριμένα από την ... συζ. .. και από την …. Μέχρι και την υπό κρίση, από 2.9.2019 αίτηση της, η … δεν επιμελήθηκε για την πλήρωση της κενής θέσης του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, το οποίο, άλλωστε, αποτελούμενο από δύο μέλη δεν είχε νόμιμη σύνθεση για την άσκηση του έργου της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης (άρθρο 1682 εδ. β του ΑΚ). Επιπρόσθετα, μετά το θάνατο του …  αναπτύχθηκε αντιδικία μεταξύ της δικαστικής συμπαραστάτριας … και της …, που ασκούσε τη γονική μέριμνα της …, τέκνου αυτής και του αποβιώσαντος …, το οποίο γεννήθηκε την 5.4.2002. Η αντιδικία αυτή αφορούσε στο κληρονομικό δικαίωμα του τέκνου επί της καταλειφθείσας κληρονομιάς του …, στην κυριότητα του οποίου ανήκε το υπόλοιπο 50%  εξ αδιαιρέτου της ακίνητης περιουσίας που έχει η συμπαραστατούμενη αδελφή του. Μία από τις συνέπειες της αντιδικίας ήταν η καθυστέρηση αποσφράγισης του διαμερίσματος, που βρίσκεται στον … όροφο της πολυκατοικίας της οδού …, με αποτέλεσμα στο διαμέρισμα αυτό να γίνουν διαρρήξεις, μία την 17.4.2017 και μία την 13.7.2017 και να αφαιρεθούν μέσα από αυτό κινητά πράγματα, η αξία των οποίων δεν προσδιορίστηκε.  Ειδικότερα, το συγκεκριμένο διαμέρισμα αποτελούσε την κατοικία του … μέχρι το χρόνο του θανάτου του και ανήκε σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου σε καθένα από τους αποβιώσαντα και συμπαραστατούμενη. Μετά το θάνατο του …το διαμέρισμα σφραγίστηκε. Η δικαστική συμπαραστάτρια, όμως, δε ζήτησε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών την αποσφράγιση του, στην αίτηση δε αποσφράγισης που υπέβαλε η …, ως ασκούσα τη γονική μέριμνα της θυγατέρας της …, η … άσκησε την από 23.2.2017 παρέμβαση της, με την οποία ζήτησε την αναβολή της συζήτησης για να κληθεί η ... ΔΟΥ Αθηνών και σε περίπτωση συζήτησης την αποσφράγιση. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με τη με αριθμό …/2017 απόφαση του, απέρριψε την παρέμβαση, δέχθηκε την αίτηση και διέταξε την αποσφράγιση της κατοικίας του … όρισε δε μεσεγγυούχο τη … Η  τελευταία, όμως, δε συνέπραξε για την πραγματοποίηση της αποσφράγισης, αν και κλήθηκε προς τούτο από τη … με την από 3.7.2017 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, η οποία της επιδόθηκε με τη με αριθμό ./3.7.2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή … Η καθυστέρηση δε της αποσφράγισης, είχε ως συνέπεια να κλαπούν κινητά πράγματα που υπήρχαν στο διαμέρισμα, τα οποία, πιθανόν, να ανήκαν και στην κυριότητα της συμπαραστατούμενης. Από τα προεκτεθέντα γεγονότα, τα οποία αποδεικνύονται από όλα τα προαναφερθέντα αποδεικτικά μέσα και τα οποία προέκυψαν μετά τη δημοσίευση της με αριθμό .../2012 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, συνάγεται ότι το διάστημα από το Μάιο του 2012 μέχρι και την υποβολή της από 2.7.2019 αίτησης της … παραμέλησε να ασκήσει τα καθήκοντα της ως δικαστική συμπαραστάτρια και έθεσε σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της τελούσας υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση …. Επομένως, σύμφωνα και με όσα εκτίθενται στην προηγηθείσα νομική σκέψη, συντρέχει νόμιμη περίπτωση παύσης αυτής και διορισμού νέου δικαστικού συμπαραστάτη, τόσο οριστικού, όσο και προσωρινού μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, το πλέον κατάλληλο πρόσωπο, που παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια το λειτούργημα του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη και στη συνέχεια, μετά την τελεσιδικία της απόφασης, του οριστικού συμπαραστάτη είναι η προταθείσα από την …, κάτοικος Αθηνών, οδός …, με Α.Φ.Μ. ….

 

Συγκεκριμένα η … είναι ηλικίας 62 ετών, είναι καθηγήτρια του … Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και δικηγόρος, είχε προσωπική γνωριμία με τον αποβιώσαντα αδελφό της συμπαραστατούμενης …, ο οποίος τη συμβουλευόταν σε πολλές υποθέσεις του, έχει πολυετή εμπειρία δικηγορίας και έχει τις γνώσεις να λάβει τις πρέπουσες και άμεσες αποφάσεις που θα εισηγηθεί στο εποπτικό συμβούλιο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της δικαστικής συμπαράστασης. Επιπλέον, αναγκαία είναι και η συμπλήρωση του εποπτικού συμβουλίου με το διορισμό νέου προέδρου, η θέση του οποίου κενώθηκε μετά τον επισυμβάντα την 7.9.2015 θάνατο του …. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου το πλέον κατάλληλο πρόσωπο είναι ο …, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός ., με Α.Φ.Μ. …, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος του αποβιώσαντα …. Αντιθέτως, δεν κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση της … και της … από μέλη του εποπτικού συμβουλίου της τελούσας υπό δικαστική συμπαράσταση …. Ειδικότερα, η …, παρά την προχωρημένη ηλικία της (έχει γεννηθεί το έτος 1932), επιδεικνύει ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της συμπαραστατούμενης, την οποία επισκέπτεται και φροντίζει. Τέλος, δεν κρίνεται αναγκαία η αύξηση των μελών του ίδιου εποπτικού συμβουλίου από τρία σε πέντε μέλη…»

 

 

Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

Πράξη επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - Μέτρα και Πρόστιμα Covid -19- Αίτηση αναστολής

 


Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 52/2020 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, (Σε Συμβούλιο) δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. 

  

«…1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής . ηλεκτρονικό παράβολο σε συνδυασμό με την από 3-8-2020 απόδειξη ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης), ο αιτών παραδεκτώς ζητεί την αναστολή εκτέλεσης: α) της ./27-7-2020 πράξης επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία επιβλήθηκε σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ουζερί - σνακ μπαρ - μεζεδοπωλείο), που διατηρεί, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, κατ' επίκληση των διατάξεων της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π, ΦΕΚ Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104) και β) της ./28-7-2020 απόφασης του Δημάρχου Θηβαίων, με την οποία αποφασίστηκε η σφράγιση του ως άνω καταστήματος για το χρονικό διάστημα από 3-8-2020 έως τις 17-8-2020. Η αναστολή εκτέλεσης ζητείται μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της με αρ. πράξης καταχώρισης ΠΡ./3-8-2020 προσφυγής του αιτούντος, κατά των παραπάνω αποφάσεων, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

 

2. Επειδή, στην από 1-5-2020 Π.Ν.Π. [«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90/1-5-2020)], που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104/30-5-2020), ορίστηκε στο ΜΕΡΟΣ ΙΑ, με τίτλο «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» και στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο ότι: « 1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού: α) υποχρεωτική χρήση μάσκας, β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας. 2. ... Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. 3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της Ιπαρ. 2 είναι (...) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α1 133). 4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 

3. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο πρώτο της από 25-02-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76), ορίζεται ότι: «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. 2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α) ... (ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, (η) ... (θ) ... . Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. 3. ... 4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης: α) ... ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή των μέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η), στ) ... . Κάθε μία εκ των ανωτέρω αποφάσεων, εκτός από το επιβαλλόμενο μέτρο, πρέπει να αναφέρει ρητά τη συγκεκριμένη ανάγκη δημόσιας υγείας που επιβάλλει τη λήψη του ml να ορίζει τη διάρκεια ισχύος του, τα όργανα επιβολής του, τυχόν χώρους και καταστήματα υλοποίησης, τον τρόπο γνωστοποίησης της, καθώς και κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της. Στις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη και ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων διαχείρισης υποχρεώσεων των φορέων ή και φυσικών προσώπων που τίθενται, αντιστοίχως, σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινού περιορισμού, όπως ρυθμίσεις για την αναστολή προθεσμιών υπόχρεων, για τυχόν μερική ή πλήρη αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων έναντι τρίτων και κάθε συναφές ζήτημα. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να αποφασίζεται παράταση της ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων. ... 5. ...».

 

4. Επειδή, στη συνέχεια, κατ' επίκληση, μεταξύ άλλων, και των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. εκδόθηκε η ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο Δ1α/ΓΠ.οικ.44076/11-7-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών- Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β' 2798/11-7-2020). Στην εν λόγω Κ.Υ.Α. και, ειδικότερα, στο άρθρο 1 παρ. 1 αυτής («Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων») ορίζονται, οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, στο ως άνω άρθρο ορίζεται ότι: «1. Επιχειρήσεις / Κ.Α.Δ ... Υπηρεσίες παροχής ποτών / 56.30: Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τυχερών παιχνιδιών σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο ... -Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ). -Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος. -ΣΩΕΕΛ=ΥΕ+ΗΕ. Η υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (HE) είναι το εμβαδόν εντός του καταστήματος όπου δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα ... Ειδικές διατάξεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής: α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μ. (Παράρτημα 4). β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μ. (Παράρτημα 5). γ, Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μ. (Παράρτημα 6). Εξάλλου, στο άρθρο 3 («Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων-Κυρώσεις») της ίδιας Κ.Υ.Α., ορίζεται, στην παρ. 1, ότι: «Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Παράβαση. Μη τήρηση της αναλογίας ατόμων/τ.μ. - διάταξη τραπεζοκαθισμάτων - κάλυψη επιφάνειας - χρήση μπαρ. ...Πα επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.: 1η παράβαση -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής: 1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ... Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες... ». Περαιτέρω, στο άρθρο 22 ορίστηκαν οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων, στο δε άρθρο 23 της ως άνω Κ.Υ.Α. ορίστηκαν τα εξής: «1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται). 2. ... 3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση,    συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας... εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 3 .... Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.....Με εξαίρεση τις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές...».

 

5. Επειδή, από την επισκόπηση του πλέγματος των ανωτέρω εξαιρετικού και έκτακτου χαρακτήρα διατάξεων, συνάγεται ότι σκοπός θεσμοθέτησης τους ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 49, 60/2020), αφού ελήφθησαν υπ' όψιν, κατά τα κοινώς γνωστά, αφ’ ενός μεν ο χρόνος εμφάνισης του εν λόγω ιού το Δεκέμβριο του 2019, η μετέπειτα ραγδαία εξάπλωση του παγκοσμίως, ο γεωμετρικά αυξανόμενος αριθμός των νοσούντων αλλά και των θανάτων, η μεγάλη μεταδοτικότητα του, η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του καθώς και η έλλειψη ειδικής θεραπείας ή εμβολίου, σε συνάρτηση πάντοτε με τα κρατούντα στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα, αφ’ ετέρου δε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μολυσματική νόσος αξιολογήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, με κριτήριο την απειλή επιβάρυνσης των εθνικών συστημάτων υγείας των κρατών ανά την υφήλιο σε βαθμό εξουθένωσής τους κατά το χρόνο έξαρσης της.

 

6. Επειδή, στο άρθρο 69 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α' 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) ορίζεται ότι: «Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 2. ... 3. Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205». Εξάλλου, στο άρθρο 200 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής», στο άρθρο 202 ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. ... 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, γ) ...» και, τέλος, στο άρθρο 205 ότι: «1. Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αντίστοιχη προσφυγή πράξης. Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διαταχθεί και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς δέσμευση από τις προτάσεις των διαδίκων. 2. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει ως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης για την προσφυγή. 3. Με την απόφαση, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο μέτρο, το Δικαστήριο, ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα, λαμβάνει και κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος όπως: α) την κατάθεση στο καθ' ου η αίτηση, μέσα σε τακτή προθεσμία εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό που καθορίζεται με την απόφαση αυτή ή β) την εγγραφή από το καθ' ου προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος, για ποσό που καθορίζεται με την ίδια απόφαση ή γ) την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου ήθελε κρίνει αναγκαίο το ίδιο για την προστασία των συμφερόντων του καθ' ου από την αναστολή. ...».

 

7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε στις 25-7-2020 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος («ουζερί - σνακ μπαρ -μεζεδοπωλείο» με Κ.Α.Δ. 56.30), που διατηρεί ο αιτών στη Θήβα (οδός ...), εκδόθηκε η .../27-7-2020 πράξη επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την πράξη αυτή επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 εργάσιμες ημέρες, κατ' επίκληση των διατάξεων της από 1-5-2020 Π.Ν.Π., λόγω της αποδιδόμενης σ' αυτόν μη τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών στον υπαίθριο χώρο (απόσταση 1,28 εκ. και 1,25 εκ. αντί της προβλεπόμενης 1,70 εκ.). Ακολούθως, με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις του ελέγχου εκδόθηκε η .../28-7-2020 απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων, με την οποία αποφασίστηκε να λάβει χώρα η σφράγιση του ως άνω καταστήματος κατά το χρονικό διάστημα από 3-8-2020 έως τις 17-8-2020. Κατά των ανωτέρω πράξεων, ο αιτών υπέβαλε τις .../31-7-2020 αντιρρήσεις του, οι οποίες εξετάσθηκαν και απορρίφθηκαν με το από 3-8-2020 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων ως προς την τήρηση των υγειονομικών μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού (covid-19) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εν συνεχεία, ο αιτών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου τη με αρ. καταχώρησης ΠΡ./3-8-2020 προσφυγή του, προβάλλοντας ως λόγους: α) την αναρμοδιότητα του Δημάρχου Θηβαίων για την έκδοση της δεύτερης προσβαλλόμενης απόφασης, β) την παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, γ) την έλλειψη πλήρους αιτιολογίας και δ) τη μη τήρηση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

8. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής εκκρεμούς προσφυγής κατ' αυτών. Ειδικότερα, προβάλλεται, κατ' αρχάς, ως λόγος αναστολής, η πρόδηλη βασιμότητα των λόγων που περιέχονται στην οικεία προσφυγή. Ακολούθως, ο αιτών υποστηρίζει ότι από την άμεση εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου και εφόσον το κατάστημα του σφραγισθεί, αυτός θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Τούτο δε, διότι θα επέλθει στην επιχείρηση του οικονομικός κλονισμός, λόγω της αποστέρησης σχετικών εσόδων και της αδυναμίας εκπλήρωσης των ανειλημμένων οικονομικών του υποχρεώσεων, που συνίστανται στη δαπάνες μισθίου και μισθοδοσίας προσωπικού και στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής έγγραφα σε φωτοτυπικά αντίγραφα: α) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2019, από τα οποία προκύπτουν, σύνολο ακαθαρίστων εσόδων ύψους 99.253,95 ευρώ, ζημία χρήσης ύψους 16.526,65 ευρώ και σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν ύψους 8.090,02 ευρώ, β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2018, από την οποία προκύπτουν, σύνολο ακαθαρίστων εσόδων ύψους 55.932,88 ευρώ, ζημία χρήσης ύψους 34.508,48 ευρώ και σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν ύψους 8.090,02 ευρώ, γ) πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), κατατεθειμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 15-7-2020, από τον οποίο προκύπτει ότι στην επιχείρηση του αιτούντος απασχολούνταν κατά τον κρίσιμο χρόνο πέντε εργαζόμενοι, δ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την οποία, ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα ακινήτου, επιφάνειας 109,25 τ.μ., επί οικοπέδου επιφάνειας 133,30 τ.μ. κειμένου εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων, ε) εκτύπωση από την ιστοσελίδα taxisnet, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση των φορολογικών του οφειλών και ότι έχει υπόλοιπο ποσό οφειλής ύψους 1.587,02 ευρώ και στ) την ./18-6-2020 πράξη συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνων της Συμβολαιογράφου Θήβας …, από την οποία προκύπτει η υποχρέωση του αιτούντος να προκαταβάλλει στην πρώην σύζυγο του, κάθε μήνα, το ποσό των 500,00 ευρώ για τις ανάγκες διατροφής των δύο ανήλικων τέκνων τους. Εξάλλου, το πρώτο καθ' ου ν.π.δ.δ., με την από 5-8-2020 έκθεση απόψεων του, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναστολής, υπεραμυνόμενο της νομιμότητας των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

9. Επειδή, κατ' αρχάς, οι προβαλλόμενοι με τη σχετική προσφυγή λόγοι, δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου (σε Συμβούλιο), προδήλως βάσιμοι, διότι απαιτούν ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης, ενώ, εξάλλου, δεν ερείδονται σε σχετική παγιωμένη νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 496/2011), με αποτέλεσμα να μην καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης, ο σχετικός δε ισχυρισμός του αιτούντος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα προσκομιζόμενα στοιχεία του αιτούντος, προκύπτει ότι αυτός εμφάνισε σημαντική ζημία κατά τα δύο τελευταία έτη λειτουργίας της επιχείρησης του και ότι έχει τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, ιδίως, δαπάνες μισθοδοσίας, καταβολής μισθώματος και διατροφής των δύο ανήλικων τέκνων του. Επιπροσθέτως, η προαναφερθείσα δραστηριότητα του με Κ.Α.Δ. 56.30 ανήκει στις πληττόμενες από τη λήψη των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) δραστηριότητες, για την οποία του επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος του για χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κ.Υ.Α. Εξάλλου, το ποσό του επιβληθέντος με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση προστίμου (3.000,00 ευρώ) κρίνεται υψηλό εν όψει των προεκτεθέντων οικονομικών δεδομένων του. Κατόπιν των ανωτέρω, η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων και η, συνεπεία αυτών, σφράγιση του καταστήματος του για 15 ημερολογιακές ημέρες ή η άμεση καταβολή του ανωτέρω ποσού του προστίμου, θα προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής του, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση του. Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας, επιπλέον, υπ' όψιν την αποδιδόμενη στον αιτούντα παράβαση, όπως περιγράφεται στην προαναφερθείσα πράξη επιβολής προστίμου, στην οποία δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη αριθμού θαμώνων καθ' υπέρβαση της επιτρεπόμενης αναλογίας ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά μόνο το γεγονός ότι, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε μικρότερη της επιτρεπόμενης απόσταση μεταξύ των τραπεζιών 0,28 εκ. και 1,25 εκ. αντί της προβλεπόμενης 1,70 εκ.), και κατόπιν στάθμισης της ανωτέρω βλάβης του αιτούντος με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνίσταται στην προστασία της δημόσιας υγείας με τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο του αιτούντος, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της προαναφερθείσας προσφυγής του, η οποία, άλλωστε, δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη. Η αναστολή χορηγείται υπό τον όρο ότι το κατάστημα του αιτούντος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη γνωστοποίηση της ίδρυσης του καταστήματος του και την κατεχόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και τηρώντας τα εκάστοτε θεσπιζόμενα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).

 

10. Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων, υπό τον ανωτέρω όρο, και να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον αιτούντα (άρθρο 277 παράγραφος 9 του Κ.Δ.Δ.). Τέλος, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγούν τα καθ' ων από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος (άρθρο 275 παράγραφος 1 του Κ.Δ.Δ.)…»

 

 

Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση τέκνου.

 

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 658/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

 

«…Σύμφωνα με το άρθρο 1682 ΑΚ "σε κάθε περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης έχουν, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων". Κατά δε το άρθρο 1594 ΑΚ "Το δικαστήριο διορίζει για τον ανήλικο έναν επίτροπο, εκτός αν ιδιαίτεροι λόγοι που αναφέρονται στο συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλουν τον διορισμό περισσοτέρων (συνεπίτροποι)". Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι, είναι δυνατός ο διορισμός συνεπιτρόπων και προκειμένου περί δικαστικών συμπαραστατών περισσότεροι του ενός δικαστικοί συμπαραστάτες, αν το επιβάλλουν ιδιαίτεροι λόγοι, ιδίως αν υφίσταται μεγάλη περιουσία του συμπαραστάτουμένου ή ανάγκη της διαχειρίσεως της περιουσίας και επιμέλειας (βλ. σχετικά Ρ. Παντελίδου σε Α. Γεωργιάδη-Μ. Σταθόπουλο, "Ερμηνεία Αστικού Κώδικα-Οικογενειακό Δίκαιο", υπό άρθρο 1594, αρ. 17, σελ. 423). Ο κανόνας όμως, είναι ο διορισμός ενός προσώπου, ο δε διορισμός περισσοτέρων του ενός προσώπου, γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι απλώς προς διευκόλυνση των προσώπων που προτείνονται στην αίτηση ως κατάλληλοι δικαστικοί συμπαραστάτες, διότι το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη είναι προσωποπαγές, δεδομένου ότι ανατίθενται σε αυτόν προσωπικά η επιμέλεια του προσώπου και των υποθέσεων του συμπαραστατούμενου υπό την εποπτεία του διοριζόμενου από το δικαστήριο (εποπτικού) συμβουλίου, των κοινωνικών υπηρεσιών και του Δικαστηρίου. Εξ' αυτού του λόγου, άλλωστε, σε περίπτωση "διορισμού περισσοτέρων του ενός δικαστικού συμπαραστάτη, θα πρέπει να καθοριστεί ταυτόχρονα και ο τομέας δράσης εκάστου (λ.χ. επιμέλεια-διαχείριση περιουσίας ή διαχείριση' συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων) καθώς ο δικαστικός συμπαραστάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε στον συμπαραστατούμενο από υπαιτιότητα του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άρθρα 1604,1632 και 1682 AK).

 

Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες ζητούν να τεθεί η καθ' ης η αίτηση θυγατέρα τους … σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι πάσχει από ψυχωτική διαταραχή σε έδαφος νοητικής υστέρησης, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να φροντίζει η ίδια τον εαυτό της και τις υποθέσεις της και να διοριστούν οι αιτούντες γονείς της, προσωρινοί δικαστικοί συμπαραστάτες και, μετά την τελεσιδικία της παρούσας, οριστικοί δικαστικοί «συμπαραστάτες, και να οριστεί εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τα αναφερόμενα στην κρινόμενη αίτηση πρόσωπα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτά και αρμοδίως, καθ' ύλην και κατά τόπο, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασίαν της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ., 740 παρ.1, 801 παρ.1 ΚΠολΔ, 121 ΕισΝΑΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1666, 1667, 1669, 1672 έως 1676, 1678, 1680, 1681,1682, 1684 παρ. 1α ΑΚ και 802, 804 και 805, όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του ν. 12447/1996, πλην του αιτήματος περί διορισμού δύο δικαστικών συμπαραστατών, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο καθόσον οι αιτούντες, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δεν επικαλούνται κάποιον, εξαιρετικό λόγο που κατά το, συμφέρον της συμπαραστατούμενης να επιβάλλει, τον διορισμό περισσοτέρων του ενός προσώπου, ως δικαστικών συμπαραστατών. Σημειώνεται ότι τηρήθηκε η, προδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 748 §§ 1, 2 και 5 ΚΠολΔ για το παραδεκτό της συζήτησης, αφού αντίγραφα της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκαν νομότυπα α), στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την υπ' αρ. …/13-1-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, …, β) στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Π. Φ. που εδρεύει στο Π. Φ. Αττικής επί της οδού … (βλ. την υπ' αρ. …/14-1-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής, επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών …) και γ) στην …, κατ' άρθρον 802 § 2 ΚΠολΔ, (βλ. την υπ' αρ. …/14-1-2020 έκθεση επίδοσης της ως άνω δικαστικής επιμελήτριας), με αποτέλεσμα η απουσία των υπό στοιχεία (α) και (β) κληθέντων να μην επιδρά στην πρόοδο της διαδικασίας, η οποία θα προχωρήσει σαν να είχαν αυτοί εμφανιστεί (άρθρα 741, 750, 754 εδ. α' σε συνδ. με 271 του ΚΠολΔ). Κατόπιν τούτων, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας …, που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δικαστηρίου και από όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της αρχής της ελεύθερης απόδειξης και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΑΠ 228/1999 ΕλλΔνη ,40. 1309, ΕφΠατρ, 149/2006 ΔΕΕ 2006.53), μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, καθώς και από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με την καθ' ης η αίτηση, όπως αυτή περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:1. Η … πάσχει από επιπωματική ψύχωση, ήτοι ψυχωτική διαταραχή σε έδαφος νοητικής υστέρησης. Ειδικότερα, από το ιστορικό και από την κλινική εξέταση, σύμφωνα με την από 17-12-2019 ιατρική γνωμάτευση της Διευθύντριας της Ψυχιατρικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Ψυχίατρου …, προέκυψε ότι η 1 καθ' ης εμφανίζει ψυχωσικές εκδηλώσεις (παραληρητικές ιδέες δίωξης, παρακολούθησης, συσχετίσεις) και επομένως σοβαρή διαταραχή αντίληψης της πραγματικότητας σε έδαφος ήδη διαταραγμένης κριτικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να χρήζει συστηματικής ψυχιατρικής παρακολούθησης και λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Εξαιτίας αυτής της μόνιμης διαταραχής της βούλησης και της κριτικής της ικανότητας δεν είναι σε θέση να κρίνει για το συμφέρον της, να διαχειρίζεται τα οικονομικά της και τις εν γένει υποθέσεις της. Σύμφωνα δε με την από 4-2-2020 ιατρική γνωμάτευση του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής … της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ή καθ' ης διαπιστώθηκε να εμφανίζει μανιακόμορφη συμπεριφορά με ψυχωτικά στοιχεία σε έδαφος ήπιας νοητικής υστέρησης, εκδηλούμενη κυρίως με ακραίες και επικίνδυνες συμπεριφορές σεξουαλικού τύπου. Εξαιτίας της ανωτέρω ψυχοπαθολογίας η καθ' ης εμφανίζει έντονη και ουσιαστική υποβολιμότητα από τρίτους σε θέματα τα οποία αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις κάνοντας την ιδιαίτερα ευάλωτη σε χειρισμούς άλλων προσώπων. Τα παραπάνω επιρρωνύονται από το γεγονός ότι η καθ’ ης στις 22-10-2017 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω εσκεμμένης λήψης 10 tabs Buscopan plus και νοσηλεύθηκε στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Γενικό «Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ». Η κατάσταση αυτή της υγείας της είναι μη αναστρέψιμη και επιβάλλει τη συνεχή φροντίδα και προστασία της από άλλο άτομο για τις καθημερινές και στοιχειώδεις ανάγκες της αφού εξαιτίας της πιο πάνω πάθησης της αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί τα του εαυτού της και της περιουσίας της. Επομένως, η … πρέπει να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, για το χρόνο από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1672 εδ. γ', 1673 ΑΚ και 805 §5 ΚΠολΔ, και οριστικός, για το μετέπειτα χρονικό διάστημα.

 

Σημειώνεται δε ότι δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, καθόσον από τα προαναφερθέντα δημόσια έγγραφα, προκύπτει με σαφήνεια, η μορφή και ο βαθμός της πνευματικής νόσου, από την οποία πάσχει, ενώ έλαβε χώρα η προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με τη συμπαραστατούμενη (άρθρο 804 ΚΠολΔ). Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη κρίνεται, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της συμπαραστατουμένης, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες της, η μητέρα της (δεύτερη των αιτούντων), … με Α.Δ.Τ. ΑΕ … (Τ.Α. Ε), η οποία παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα, που της ανατίθεται, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της θυγατέρας της δεδομένου ότι την φροντίζει και την περιποιείται, περιβάλλοντας την με αισθήματα αγάπης και στοργής.

Περαιτέρω, πρέπει να διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1682 εδ. β’ ΑΚ, συμβούλιο, το οποίο θα ασκεί το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης για το χρονικό διάστημα μετά την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης και θα απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα: (1) …, κάτοικο Ε, οδός …, με ΑΔΤ: …, πατέρα της συμπαραστατούμενης, ως Πρόεδρο, (2) …, κάτοικο Ε, οδός …, με ΑΔΤ: …, AT Ε, αδελφό της συμπαραστατούμενης, ως Μέλος, , και (3) … κάτοικο Β, οδός …, ΑΔΤ ΑΙ …, Τ.Α.. Μ Η, φίλη της συμπαραστατουμένης, ως Μέλος. Τα πρόσωπα αυτά, που κρίνοντας κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό, συνδέονται με την πάσχουσα με στενούς οικογενειακούς, συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς, μπορούν να βοηθήσουν το έργο της, ανωτέρω δικαστικής  συμπαραστάτριας, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της συμπαράστασης. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Δικαστήριο προβαίνει στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του, άρθρου 1674 ΑΚ, καθόσον στο άρθρο 19 §4 του Ν. 2125/1997 ορίζεται ότι αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη της προσκόμισης της να μην δημιουργεί εμπόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης (ΑΠ 1953/2006 ΝοΒ 2007.938). Συνεπώς, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Περαιτέρω, πρέπει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1675 ΑΚ, 802 §4 και 805 §4 ΚΠολΔ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, και να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας απόφασης στα «πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό…»

 

Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

 

Η συνεπιμέλεια δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά για το τέκνο όταν αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης των γονέων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαράδεκτη η άσκηση της αγωγής ρύθμισης επιμέλειας από το γονέα ως ασκούντα προσωρινά τη συνεπιμέλεια. Ακρόαση του τέκνου. Ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου στη μητέρα, επειδή, παρότι με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είχε ρυθμισθεί χρονική κατανομή της άσκησής της ανά μήνα, αποδείχθηκε ότι οι σχέσεις των γονέων δεν είναι αρμονικές, ερίζουν και ανταγωνίζονται να κερδίσουν την αγάπη του τέκνου.

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ 261/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

"...Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι, μετά τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, η ορισθείσα από το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων κοινή επιμέλεια του τέκνου τηρήθηκε από αμφότερους τους διαδίκους, χωρίς να ανακύψουν ιδιαίτερα πρακτικά προβλήματα, ενώ υπήρξε η ελάχιστη απαιτούμενη επικοινωνία ανάμεσα στους διαδίκους, ώστε να ασκηθεί ομαλά από αμφοτέρους το κοινό αυτό καθήκον. Εντούτοις, αποδείχθηκε ότι η σχέση ανάμεσα στους διαδίκους δεν είναι αυτή που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει ο θεσμός της συνεπιμέλειας, με τη μορφή που καθόρισε το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων και ζητείται από τον πατέρα του ανηλίκου τέκνου, ήτοι με τη μορφή της εναλλάξ ανά μήνα διαμονής του ανηλίκου τέκνου με έκαστο των διαδίκων, προς το σκοπό της προαγωγής του πραγματικού συμφέροντος του τέκνου, κατά την έννοια του άρθρου 1511 § 1 ΑΚ. Συγκεκριμένα, σε πραγματικό - βιωματικό επίπεδο, για να εφαρμοστεί η συνεπιμέλεια, διασφαλίζοντας κυρίαρχα το συμφέρον του τέκνου, απαιτείται, αφενός μεν, να υπάρχουν κοντινοί τόποι διαμονής των γονέων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του παιδιού και στις δύο χωριστές κατοικίες και από αυτές στο σχολείο και τις λοιπές δραστηριότητές του, αφετέρου δε να τηρούν οι γονείς μεταξύ τους καλές και αρμονικές σχέσεις, έτσι ώστε, η παράλληλη ύπαρξη δυο κέντρων ζωής του παιδιού να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή του, ούτε να δημιουργεί σε αυτό έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας, όπως θα συμβαίνει αν συνεχίζει να ζει σε κλίμα συνεχών εντάσεων και τριβών μεταξύ των γονέων του, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των γονέων στις επιλογές και στη διαχείριση του ανηλίκου κατά τρόπο παραγωγικό. (ΕφΑθ 504/2019, ΝΟΜΟΣ). Τόσο, όμως, από την εξέταση των ίδιων των διαδίκων και του μάρτυρα αποδείξεως και ανταποδείξεως, όσο και από τα αναφερόμενα από αμφότερους τους διαδίκους στις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις τους, δεν αποδείχθηκε το κλίμα της αρμονίας που απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να λειτουργήσει ωφέλημα προς το τέκνο η συνεπιμέλεια, όπως αυτή καθορίστηκε με την ως άνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι οι διάδικοι, χωρίς να φτάνουν στο σημείο να διαρρήξουν παντελώς τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, συνεχώς ερίζουν για διάφορα σημαντικά ή ασήμαντα ζητήματα, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα, ενώ φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε ένα ιδιότυπο μεταξύ τους ανταγωνισμό για να κερδίσουν την αγάπη και αφοσίωση του ανηλίκου τέκνου τους. Κατά την κρίση δε του παρόντος Δικαστηρίου, ο θεσμός της συνεπιμέλειας, όπως αυτός, εν προκειμένω, προτείνεται από τον πατέρα του τέκνου, απαιτεί οι διαπροσωπικές σχέσεις των εν διαστάσει γονέων να διακατέχονται από το μέγιστο δυνατό επίπεδο αμοιβαίας αγάπης, εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγαστής συνεργασίας, ώστε το τέκνο, το οποίο θα καλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταβαίνει από τη μία οικία στην άλλη και είναι ήδη επιφορτισμένο με την έλλειψη μόνιμης εγκατάστασης και τη συνεχή εναλλαγή οικιακού περιβάλλοντος, να μην επιφορτώνεται και με το βάρος των ανακυπτουσών αυτών συγκρούσεων. Η συνεπιμέλεια ενδεχομένως να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το ανήλικο τέκνο, μόνο εφόσον λειτουργήσει υπό την ανωτέρω προϋπόθεση (της αρμονικής διαπροσωπικής σχέσης των γονέων), η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπάρξει, αν αυτή δεν αποφασιστεί συναινετικά από τους γονείς, κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Το αίτημα να ορισθεί από το δικαστήριο, κατόπιν εκδίκασης σχετικών αγωγών με τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, ο καταμερισμός του τόπου διαμονής του τέκνου στις οικίες των εν διαστάσει γονέων αυτού, έχει ως προαπαιτούμενο την αντιδικία των ίδιων των γονέων, η οποία συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, όπως εν προκειμένω, είναι σφοδρή. Τίθεται, επομένως, εν αμφιβόλω εάν η απαραίτητη προϋπόθεση της αγαστής συνεργασίας των γονέων στην άσκηση της κοινής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, είναι δυνατόν να επέλθει, όταν η έναρξη της προσπάθειας αναζήτησης λύσης επί του ζητήματος αυτού, λαμβάνει χώρα με αντιδικία ενώπιον του δικαστηρίου. Συνεπώς, κατά τη γνώμη του παρόντος Δικαστηρίου, ο θεσμός της συνεπιμέλειας, υπό τη μορφή της εναλλασσόμενης διαμονής του ανηλίκου τέκνου στην οικία του κάθε γονέα, δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του τέκνου, όταν καλείται ο φυσικός δικαστής να τον επιβάλει, κατόπιν άσκησης σχετικών αγωγών από τους δύο γονείς, καθώς δεν στηρίζεται στα αισθήματα αμοιβαίας αγάπης, εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στους διαδίκους, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την ορθή άσκηση του καθήκοντος της συνεπιμέλειας. Αντίθετα, η συνεπιμέλεια, υπό την ανωτέρω της μορφή, δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά για το τέκνο όταν αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης των γονέων. Τέλος, το παρόν Δικαστήριο δεν θεωρεί ότι η διαμονή του ανηλίκου τέκνου με τον ένα γονέα, έχει ως συνέπεια να αποκοπούν οι δεσμοί του με τον έτερο γονέα. Οι διαμορφωθείσες σχέσεις του μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα με το ανήλικο τέκνο του δύνανται να είναι εξίσου ισχυρές, εφόσον ο γονέας αυτός, αφενός επιδεικνύοντας την αληθινή και άδολη αγάπη του προς το τέκνο, απομπλέκοντας από τη σχέση του αυτή τα τυχόν αρνητικά αισθήματα που τρέφει για τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα ή τις αρνητικές σκέψεις του για τα τυχόν οικονομικά βάρη που θα προκύψουν από την υποχρέωση διατροφής του τεκνού, και αφετέρου, αξιοποιώντας εποικοδομητικά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, επιδιώξει να διαμορφώσει μία υγιή γονεϊκή σχέση.

Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι η μητέρα της ανήλικης …. φροντίζει και επιβλέπει με αφοσίωση και επιμέλεια το ανήλικο τέκνο τους και επιδεικνύει αμέριστο ενδιαφέρον για αυτό, τις διατροφικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές του ανάγκες, αλλά και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει. Η ίδια έχει δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον, κατάλληλο για τη διαβίωση της ανήλικης, και κρίνεται ικανή να συμβάλει θετικά στην υπεύθυνη και με κοινωνική συνείδηση ανάπτυξη της προσωπικότητάς της. Παράλληλα και ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου αναμφισβήτητα αγαπά και ενδιαφέρεται για αυτό, έχει σταθερή χρονικά και ποιοτική παρουσία στη ζωή του, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, την εκπαίδευσή του, την υγεία και την διαβίωσή του, ενώ προσπαθεί να δαπανά εποικοδομητικά το χρόνο που περνούν μαζί, γεγονός που ικανοποιεί ιδιαίτερα το ίδιο το ανήλικο τέκνο (όπως ανέφερε κατά την προσωπική της επικοινωνία με τον Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου) και γενικά επιδιώκει να διατηρεί μια συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, το Δικαστήριο χωρίς να παραβλέπει την αγάπη και των δύο γονέων προς την ανήλικη θυγατέρα τους, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον της τελευταίας, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές της ανάγκες, η ηλικία της και οι προσωπικές ιδιότητες των διαδίκων, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της οριστικά στη μητέρα της, η οποία διαθέτει τα προσόντα και κρίνεται κατάλληλη και ικανή να ασκήσει το λειτουργικό αυτό καθήκον, ενόψει και του δεσμού της ανήλικης με αυτήν και της ανάγκης σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξής της. Το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση του αυτή μετά από συνεκτίμηση και της γνώμης της  ανήλικης ..., κατά την προσωπική της επικοινωνία με το Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου κατ’ άρθρα 612 ΚΠολΔ και 1511 § 3 ΑΚ, διότι λόγω της ηλικίας της και της εν γένει προσωπικότητάς της έχει την απαιτούμενη ωριμότητα να αντιληφθεί το συμφέρον της (βλ. ΑΠ 317/2015, Νόμος). Περαιτέρω, ενόψει της χωριστής διαβίωσης των διαδίκων, ο εναγόμενος - ενάγων έχει αυτονόητο δικαίωμα για προσωπική επικοινωνία με την θυγατέρα του, η οποία είναι αναγκαία για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας της, τη συναισθηματική της πληρότητα και τη διατήρηση της ψυχικής της ισορροπίας. Ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου τυγχάνει ..., χωρίς να έχει σταθερό ωράριο εργασίας, υπηρετεί στο .... της πόλης της ..., ενώ διαμένει σε μικρή απόσταση από την κατοικία της μητέρας του τέκνου, σε πολυώροφη οικοδομή, στην οποία διαμένουν, επίσης, οι γονείς του και ο αδερφός του με τη σύζυγο και τα τέκνα του. Μετά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας του, την ηλικία της ανήλικης, τον τόπο κατοικίας της ανήλικης σε σχέση με τον τόπο κατοικίας του πατέρα της, την ανάγκη επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τους στενούς συγγενείς του πατέρα του και τις αγαστές σχέσεις μεταξύ του πατέρα και του τέκνου, το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του τελευταίου με την ανήλικη θυγατέρα του πρέπει να ρυθμιστεί κατά τον παρακάτω αναλυτικά εκτιθέμενο τρόπο, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη της εβδομάδος και από ώρα 17.00 μέχρι και ώρα 21.00. 2) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 20.00 της Παρασκευής και μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κατά τα μονά έτη, από την 23η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μέχρι την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, και κατά τα ζυγά έτη, από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μέχρι την 6η Ιανουαρίου και ώρα 18.00. 4) Κατά τις διακοπές του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 11.00 μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 20.00, και κατά τα ζυγά έτη, από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 11.00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 18.00. 5) Κατά τις θερινές διακοπές, κατά τα μονά έτη, από την 15η Ιουνίου και ώρα 10.00 μέχρι την 30η Ιουνίου και ώρα 20.00, από την 16η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου και ώρα 20.00, και από την 17η Αυγούστου και ώρα 10.00 μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, και κατά τα ζυγά έτη, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10.00 μέχρι την 15η Ιουλίου και ώρα 20.00, από την 1η Αυγούστου και ώρα 10.00 μέχρι την 16η Αυγούστου και ώρα 20.00 και από την 6η Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00. 6) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο πατέρας της ανήλικης θα επικοινωνεί μαζί της κατά τα μονά έτη κατά την ημέρα των γενεθλίων της (16η Μαΐου) από ώρα 15.00 μέχρι και ώρα 23.00, και κατά τα ζυγά έτη κατά την ημέρα της ονομαστικής της εορτής (21η Μαΐου) από ώρα 15.00 μέχρι και ώρα 23.00, εκτός αν οι ημέρες αυτές συμπίπτουν με κάποια από τις προαναφερθείσες ημέρες επικοινωνίας, οπότε η παρούσα διάταξη δεν θα εφαρμόζεται. 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο τελευταίος θα παραλαμβάνει την κόρη του κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία από την κατοικία της μητέρας της, όπου και θα την επαναφέρει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καταληκτικά χρονικά σημεία. 8) Ο πατέρας διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη θυγατέρα του, η οποία θα γίνεται καθημερινά επί ένα τέταρτο της ώρας από ώρα 20.00 μέχρι και ώρα 21.00 σε συγκεκριμένη γραμμή σταθερού ή κινητού τηλεφώνου είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων λογισμικού (FACETIMESKYPEMESSANGERVIBERWHATSAPP κλπ). Η ανωτέρω ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα του ανηλίκου με τη θυγατέρα του, δυνάμει της οποίας το ανήλικο τέκνο θα διαμένει με τον πατέρα του συνολικά άνω του 30 % των ημερών κάθε έτους, κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ως η πλέον κατάλληλη, η οποία ανταποκρίνεται στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου και στις ειδικότερες συνθήκες της ζωής του, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζεται η ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη και λαμβάνει υπόψη τις σχολικές και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες, οι οποίες δεν παρεμποδίζονται, ενώ κρίνεται ικανή να διαμορφώσει στο μέλλον μία υγιή γονειϊκή σχέση μεταξύ του πατέρα και του ανηλίκου τέκνου…»  

 

Στεφανία Σουλή 

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

https://stefaniasouli.gr/