Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Νέος νόμος για την προστασία κύριας κατοικίας (Προϋποθέσεις αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας οφειλετών 2014)


Την 21η Δεκεμβρίου 2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, νομοσχέδιο,  για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς.

Το άρθρο 2, «Αναστολή Πλειστηριασμών», του νόμου 4224/2013, ΦΕΚ Α΄288, που φέρει τον τίτλο, «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», μεταξύ άλλων, ορίζει ότι:

·        Από 1/1/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000€) ευρώ.

·        Οι οφειλέτες για να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000€)  ευρώ, β) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000€) ευρώ, και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες(15.000€) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από  συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

·       Μέχρι την 31/1/2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή, με κάθε πρόσφορο μέσο, υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000€) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

·        Ο δανειστής, κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει: α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1/1/2007, β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9, δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, και όπου απαιτούνται, ε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας από τον ΟΑΕΔ, στ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ζ) πιστοποιητικό Α΄ /βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της.                      

·      Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές, μηνιαίως, ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές τους, μηνιαίως, ποσοστό 10%  στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000€) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νόμο και μεγαλύτερη προστασία για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, για άτομα με αναπηρία 67%  και άνω, και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 220.000€, το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 38.500€, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 297.000€ και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 16.500€. Για τις παραπάνω κατηγορίες οφειλετών προβλέπεται καταβολή μηνιαίας δόσης σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000€. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των20.000€ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 20.000€ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.  


Όσον αφορά τους οφειλέτες (ανέργους) με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, προβλέπεται αναστολή των πλειστηριασμών και παρέχεται δυνατότητα μηδενικών καταβολών.Σημείωση της 20ης Ιανουαρίου 2014: Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2, παρ.2α του ν. 4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.  
 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

 

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Δικαιούμαι διατροφή ως ανύπαντρη μητέρα; (Διατροφή άγαμης μητέρας)


Σύμφωνα με το άρθρο 1503 του Αστικού Κώδικα, με τίτλο "Δαπάνες τοκετού και διατροφής της άγαμης μητέρας",  Κεφάλαιο δέκατο, «Διατροφή από το νόμο», σε περίπτωση που ένα τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της μητέρας, να καταδικάσει τον πατέρα που αναγνωρίστηκε δικαστικώς, ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε νεκρό: 1) στην καταβολή των δαπανών του τοκετού και 2) σε διατροφή της μητέρας, εφόσον αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό της, επί δυο μήνες πριν από τον τοκετό και τέσσερις ύστερα από αυτόν, ή, αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το πολύ επί ένα έτος.

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει η υποχρέωση συμμετοχής του πατέρα στις ανάγκες που δημιούργησε στην άγαμη μητέρα η εγκυμοσύνη και ο τοκετός, δεδομένου ότι υπό το σύστημα του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου η άγαμη μητέρα δεν συνδέεται με οικογενειακή σχέση προς τον πατέρα του τέκνου, ακόμη και αν αναγνωριστεί το τέκνο με εκούσια ή με δικαστική αναγνώριση. 
Αν και ο νόμος αναφέρεται σε τέκνο που αναγνωρίστηκε δικαστικά, εντούτοις η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και στη μητέρα τέκνου που αναγνωρίσθηκε εκουσίως με συμβολαιογραφική πράξη. (Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο σελ 218, Βαθρακοκοίλης άρθρο 1503 αρ 2, σελ 830, Γ. -Σ. Α. κώδικας, τόμος VII, σελ 1084, σημ 2-3).

Περαιτέρω είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αξίωση διατροφής δεν έχει κάθε άγαμη μητέρα αλλά μόνο η άπορη, (βλ. ΜΠρΘεσ 8820/2010).  

Τέλος, όσον αφορά τις ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν διατροφή της άγαμης μητέρας μέχρι ένα έτος, αυτές συντρέχουν κυρίως όταν η μητέρα εξαιτίας επιπλοκών από τον τοκετό ή σοβαρής ασθένειας του τέκνου δεν είναι σε θέση να εργαστεί ( Γ.-Σταθόπουλου, σελ 1086 σημ. 16.).


Σημείωση: Εάν είσαι άγαμη μητέρα και αντιμετωπίζεις οικονομικό πρόβλημα, μπορείς να απευθυνθείς στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας σου και να ζητήσεις νομική βοήθεια για να προχωρήσεις σε δικαστικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες για την νομική βοήθεια μπορείς να διαβάσεις εδώ.    
 
  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 

 

Παρένθετη μητέρα (Παρένθετη μητρότητα - Νομοθεσία)


 
Η παρένθετη μητρότητα, δηλαδή η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα άλλης γυναίκας και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική απόφαση που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί.  


Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να δοθεί η δικαστική άδεια;

Καταρχάς θα πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις:  

·        Η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί να μην μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, πλην όμως να βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής

·        Η γυναίκα που αναλαμβάνει να κυοφορήσει πρέπει να είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.

·        Θα πρέπει να προσκομίζεται στο δικαστήριο έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ των μερών, δηλαδή των προσώπων που επιθυμούν το παιδί και της κυοφόρου γυναίκας, καθώς και του συζύγου της τελευταίας, αν αυτή είναι έγγαμη, για τη διενέργεια της πράξης.

·        Τα μέρη θα πρέπει να δηλώνουν στην έγγραφη συμφωνία τους ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια, που θα εμφυτευθούν στη μήτρα της κυοφόρου, δεν θα ανήκουν στην ίδια (κυοφόρο).

·        Η αιτούσα (η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί) και η κυοφόρος γυναίκα θα πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα.                              
  (βλ. σχετ. Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη,«Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο»,Ο νόμος 3089/2002 για την ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 39 επ., Τ.Κ Βιδάλης. Το πρόταγμα της οικογενείας:Η συνταγματικότητα του νόμου για την «ιατρική υποβόηθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» ΝοΒ 51 σελ. 832, Νόμος 3089/2002 Εισηγητική Έκθεση, Κώδικας Νομικού Βήματος, τόμος 50, σελ. 2622, ΜΠΑ 1320/2004 Αρμ 2004, 374, ΜΠΗρακλ 678/2003 ΝοΒ 2004, 274, ΜΠρΚορ.224/2006). 

Εδώ μπορείς να διαβάσεις απόσπασμα δικαστικής απόφασης.   

Σημείωση: Ο δικαστής διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, εάν κρίνει ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.  
                                                                  

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Παραχώρηση οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διακοπής της ελεύθερης συμβίωσης (Προστασία άγαμης μητέρας και ανήλικου τέκνου)


Στη συμβίωση χωρίς γάμο μπορεί να δημιουργηθούν ανάλογες με την έγγαμη συμβίωση σχέσεις σύννομης ή συγκατοχής. Δεδομένου του χαρακτήρα επιείκειας που διέπει την ρύθμιση (1393 ΑΚ), ειδικά μετά τον ν.3089/2002, αν η ένωση είχε μεγάλη διάρκεια, με την έννοια της συνοίκησης ή αν υπάρχουν τέκνα που προήλθαν από αυτήν, είναι σκόπιμο και επιεικές σε περίπτωση λύσης της να αντιμετωπίζεται το αίτημα ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης με τα ίδια κριτήρια της έγγαμης συμβίωσης (Απ. Γεωργιάδης - Μ Σταθόπουλος τόμος VII, άρθρο 1393 αριθ. 12-13).

Τα ως άνω δέχτηκε η υπ.αρ 179/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία διέταξε την μετοίκηση του καθού - συντρόφου από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του, και επιδίκασε διατροφή για το ανήλικο τέκνο. Όσον αφορά το αίτημα της μητέρας να της επιδικασθεί διατροφή απορρίφθηκε ως μη νόμιμο καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι μεταξύ της ενάγουσας και του εναγομένου δεν υπήρξε γάμος αλλά μόνο ελεύθερη συμβίωση, για τη θεμελίωση της αξίωσης της θα απαιτείτο η ύπαρξη στο ελληνικό δίκαιο παρόμοιας διάταξης με εκείνη του άρθρου 1442 περ.2 ΑΚ, η οποία μάλιστα ερμηνεύεται, σύμφωνα με την πρόθεση του νομοθέτη, κατά το δυνατό στενά (Απ. Γεωργιάδης - Μ. Σταθόπουλος τόμος VII, άρθρο 1444 αριθ. 76) στα πλαίσια δε της 1503 ΑΚ η εξώγαμη συμβίωση θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως βιοτικό γεγονός που θα επέτρεπε απλώς να επιδικαστεί διατροφή μακρύτερης διάρκειας και να υπαχθεί η περίπτωση αυτή στις ειδικές περιστάσεις του εν λόγω άρθρου, δηλαδή το πολύ για ένα έτος (βλ. Απ. Γεωργιάδης - Μ. Σταθόπουλος τόμος VII, άρθρο 1444 αριθ.31).

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (Προστασία της οικογενειακής στέγης)


Σύμφωνα με το άρθρο 1393, εδάφιο α΄ του Α.Κ., «Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του…»

Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με βάση τις ειδικές συνθήκες του καθενός συζύγου, το συμφέρον των τέκνων και τις αρχές της επιείκειας, οι οποίες είναι δυνατόν να επιβάλλουν, κατά περίπτωση, η παραχώρηση αυτή να γίνεται και προς το σύζυγο που δεν έχει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα στο ακίνητο, όπως επίσης να γίνεται με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο είναι δυνατόν να υπολογισθεί ή και να μην υπολογισθεί κατά τον καθορισμό της διατροφής, που οφείλει ο υπόχρεος και κύριος της παραχωρούμενης οικογενειακής στέγης στον άλλο σύζυγο ή στα τέκνα του (Α.Π. 792/2000, αδημοσίευτη).

Η παραχώρηση χρήσης της οικογενειακής στέγης μπορεί να επιτευχθεί είτε δικαστικά είτε συμβολαιογραφικά, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό είτε με προφορική συμφωνία. Ισχύει για όσο διάστημα βρίσκεται το ζευγάρι σε  διάσταση και διαρκεί έως την αμετάκλητη απόφαση του διαζυγίου. Με τη λύση του γάμου (με αμετάκλητη απόφαση), ο/η σύζυγος  μπορεί να ζητήσει την έξωσή του άλλου συζύγου ή να ζητήσει να του καταβάλλει μίσθωμα (ενοίκιο).

Σύμφωνα με τη νομολογία, η απόφαση που εκδίδεται κατά το άρθρο 1393 του Α.Κ. «Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης» παύει να ισχύει αυτοδικαίως, αν δε ζητηθεί η τροποποίησή της, μετά τη διά αμετακλήτου αποφάσεως λύση ή ακύρωση του γάμου, οπότε οι σχέσεις των συζύγων αναφορικά με την κυριότητα, τη νομή ή τη χρήση του ακινήτου, που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη, διέπονται πλέον από τις γενικές διατάξεις του εμπράγματου και ενοχικού δικαίου (Εφ. Αθ. 335/93, Ελλ. Δνη., Τόμος 35, σελ. 485). Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία, η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, στον έναν από τους συζύγους με δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 1393 του Α.Κ., αποτελεί περίπτωση παροχής διατροφής σε είδος (Ειρ. Αθ. 1185/1996, Νομικό Βήμα, Έτος 1998, Τόμος 46, σελ. 541).

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Πως μπορώ να αλλάξω το επώνυμό μου. (Αλλαγή επωνύμου)


Η αλλαγή του επωνύμου δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά γίνεται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι, ικανοί  να δικαιολογήσουν την μεταβολή του επωνύμου.   
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται ενώπιον του αρμοδίου Δημάρχου.   

Με το υπ.αρ. πρωτ. Φ131360/4335/12 Της 24ης  Φεβρουαρίου 2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως σοβαροί λόγοι νοούνται για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα α) κακόηχα, β) προκαλούν τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου,  ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.  Αντίθετα η επίκληση και απόδειξη κοινωνικών λόγων (επαγγελματικών, πολύ διαδεδομένου επωνύμου ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης, επώνυμο που προκαλεί την απαρέσκεια αυτού που το έχει, κακές σχέσεις με τον φυσικό πατέρα κτλ) που προβάλλονται για αλλαγή επωνύμου δεν βρίσκουν έρεισμα στο Νομοθετικό Διάταγμα και στην, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκτελεστική του απόφαση…

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσβάλλει την απορριπτική απόφαση του Δημάρχου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ενδικοφανής προσφυγή) και εάν και αυτή είναι απορριπτική δύναται να καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι λόγοι αναφερόμενοι στην επαγγελματική κατάσταση του αιτουμένου την αλλαγή του επωνύμου του, είναι κατ’ αρχήν ικανοί να δικαιολογήσουν την αλλαγή αυτή (βλ.  ΣτΕ 43 17/2011, Τμήμα Δ΄) και ακύρωσε τις 2 απορριπτικές αποφάσεις, παραπέμποντας στον αρμόδιο Δήμο την υπόθεση για να προβεί στην αλλαγή του ονόματος του αιτούντος.   

Όσον αφορά το θέμα της αλλαγής του επωνύμου έγγαμης γυναίκας και απόκτησης απ’ αυτής του επωνύμου του συζύγου της,  το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν αποκλείεται στην έγγαμη γυναίκα, μετά την τέλεση γάμου, να ζητήσει, κατά την διαδικασία και υπό τα προαπαιτούμενα του Ν.Δ/τος 2573/1953, την μεταβολή του επωνύμου της και την πρόσκτηση παρ αυτής ως επωνύμου εκείνου του συζύγου της. (ΣτΕ 1044/2010).

Η ερμηνεία αυτή μάλιστα παρίσταται επιβεβλημένη εν όψει και της συνταγματικής κατοχυρώσεως του δικαιώματος της ελευθέρας αναπτύξεως της προσωπικότητος (άρθρ. 5 παρ. 1), καθώς και της προστασίας του γάμου και της οικογενείας (άρθρ. 21 παρ. 1) (ΣτΕ 2906/96).

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Θέλω να πάρω το επώνυμο του συζύγου μου (Επώνυμο των συζύγων)


Σύμφωνα με το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα, (Οικογενειακό Δίκαιο – Σχέσεις των συζύγων από το γάμο) ως ορίζει, με το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων, ως προς τις έννομες σχέσεις τους. Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σ’ αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να χρησιμοποιεί το επώνυμο του τελευταίου ή να το προσθέτει στο δικό του. Με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου.

 
  • Πως γίνεται η προσθήκη του επωνύμου του/της συζύγου;                                                                                          Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.   
  • Πότε θεωρείται ότι υπάρχει ανάκληση της δήλωσης των συζύγων;                                                                                         Αν ο γάμος λυθεί με διαζύγιο (αμετάκλητη απόφαση), παύει η συμφωνία των συζύγων και η δήλωση θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Αν ο γάμος λυθεί λόγω θανάτου, η προσθήκη εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν ο επιζών συνάψει νέο γάμο ή προβεί σε ανακλητική δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου.


Σημείωση: Η ανωτέρω διαδικασία αφορά μόνο την περίπτωση της προσθήκης επωνύμου του /της συζύγου, με την υποβολή κοινής δήλωσης βούλησης από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον του Ληξιάρχου, και όχι τη διαδικασία της αλλαγής του επωνύμου με αυτό του συζύγου. Περισσότερες πληροφορίες για την αλλαγή του επωνύμου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.  


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Χριστουγεννιάτικες διακοπές κατόπιν συνεννόησης


Ποιος θα πίστευε ότι μία τόσο όμορφη περίοδος του χρόνου, όπως τα Χριστούγεννα, θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία σύρραξης και έντονης διαμάχης ανάμεσα σε γονείς που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και επιθυμούν να περάσουν αυτή την συγκεκριμένη γιορτή με τα παιδιά τους.
Γενικότερα οι διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι) δημιουργούν πρόβλημα στις σχέσεις των γονέων καθώς διεκδικούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους ή διεκδικούν συγκεκριμένες ημέρες και γιορτές. Το ανωτέρω πρόβλημα αναφύεται συχνά όταν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και δεν έχει ρυθμιστεί η επικοινωνία και η επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή και οι 2 γονείς έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια και δεν τίθεται θέμα επικοινωνίας, εκτός και εάν η διάσταση είναι πολυετής και έχει δημιουργηθεί de facto κατάσταση που δύσκολο είναι να ανατραπεί στην πράξη.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο και έχει επικυρωθεί η συμφωνία των γονέων για την ρύθμιση της επιμέλειας και της επικοινωνίας των τέκνων, πλην όμως η τελευταία είναι τόσο γενική που δεν βοηθάει ούτε στην εφαρμογή της, αλλά  που και η τήρησή της επαφίεται στην καλή διάθεση των γονέων.
Πολλοί γονείς λένε ... ας γράψουμε «Μία εβδομάδα τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά  και θα τα βρούμε μεταξύ μας... θα συνεννοηθούμε»,   «Μία εβδομάδα την Μεγάλη Εβδομάδα ο ένας και μία εβδομάδα την Μεγάλη Εβδομάδα ο άλλος, δεν θα υπάρξει πρόβλημα»,  «20 μέρες το καλοκαίρι και στο μήνα θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας ποιος θα είναι ... μπορεί να είναι 20 μέρες χ 2 μήνες »
Πολύ συχνά οι γονείς επηρεασμένοι από το καλό κλίμα που επικρατεί συνήθως στο στάδιο ολοκλήρωσης των συμφωνιών και στο τελικό στάδιο των υπογραφών, δείχνουν μία διάθεση γενναιοδωρίας προς την άλλη πλευρά κυρίως όσον αφορά τα θέματα της επικοινωνίας με τα τέκνα και το δικαίωμα του γονέα που θα το ασκεί, με αποτέλεσμα να επιθυμούν να αφήσουν το στοιχείο αυτό γενικό, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες ημέρες ή εβδομάδες κατ’ έτος, πιστεύοντας ότι θα μπορέσουν να συνεργαστούν.   
Δυστυχώς η εμπειρία δείχνει ότι ελάχιστα ζευγάρια μπορούν και μπόρεσαν να κρατήσουν μία καλή σχέση για χάρη των παιδιών, χωρίς προστριβές και χωρίς παρεξηγήσεις, με πραγματική γενναιοδωρία που συνεχίστηκε και μετά το διαζύγιο και δεν περιορίστηκε στα λόγια.
Επειδή τελικά τα παιδιά είναι και πάλι τα θύματα και αυτής της ασυνεννοησίας των γονέων είναι σκόπιμο και προς το συμφέρον των παιδιών η αυστηρή οριοθέτηση του χρόνου επικοινωνίας του γονέα με τα παιδιά του, προς αποφυγή εντάσεων και προστριβών.   

 


 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 
 
 
 

Θέλω να αλλάξει το συμφωνητικό του διαζυγίου 
Πολύς κόσμος ρωτάει εάν μπορεί να αλλάξει το ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει την επιμέλεια, την διατροφή και την επικοινωνία των παιδιών και που έχει υπογράψει στα πλαίσια έκδοσης συναινετικού διαζυγίου.  


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του ν. 4055/12, για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία αυτή επικυρώνεται από το δικαστήριο με την απόφαση που λύει το γάμο.

Η ανωτέρω συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των τέκνων είναι προσωρινή και δεσμεύει μέχρι την οριστική ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων κατά το άρθρο 1513 ΑΚ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθένας από τους συζύγους μετά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου μπορεί να ζητήσει διαφορετική ρύθμιση της επιμέλειας και διατροφής των τέκνων και της επικοινωνίας με αυτά ( βλεπ. σχετ. Δεληγιάννη ΟικογΔ ΙΙ, 1987,  παρ. 285, σελ. 277, Σπυριδάκη αρ. 75 ε σ. 192, αρ.77 στ σ.196-197, Κουμάντο, σ.97, Γαζή σ.1294,   ΕΦΑθ 7974/1990 ΝοΒ 39,412 ΕφΑθ 10273/1984 ΝοΒ 33, 475) όταν συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν  τούτο, με αγωγή που απευθύνεται στο αρμόδιο δικαστήριο.  

 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Συναινετικό διαζύγιο ή διαζύγιο με αντιδικία; (Το περιβάλλον επιρροής)


Και ενώ η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί λόγο διαζυγίου (μαχητό τεκμήριο κλονισμού του γάμου- άρθρο 1439 ΑΚ και άρθρο 3 του ν. 3500/2006), ελάχιστα θύματα, όταν αποφασίσουν να χωρίσουν, επιλέγουν το δρόμο της αντιδικίας.

Ακόμα και όταν υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία της κακοποίησης (παλιές και πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις, ιατροδικαστική έκθεση μετά από κατάθεση μήνυσης κ.λ.π) και έχει κατατεθεί και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για μετοίκηση του ή της συζύγου, η πλειονότητα των θυμάτων καταλήγει, στο τέλος, να συμφωνήσει στην πρόταση που υποβάλλεται από την άλλη πλευρά: λύση του γάμου και ρύθμιση όλων των θεμάτων με συναινετικό διαζύγιο.

Συχνά το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος δεν κατανοεί αυτή την αλλαγή πλεύσης και αντιδράει στην  απόφαση «οπισθοχώρησης», «παραίτησης» ή «συμβιβασμού», όπως πολλοί αποκαλούν το συναινετικό διαζύγιο και σιγοντάρουν το θύμα για εκδίκηση και τιμωρία του δράστη με κύριο επιχείρημα την επίτευξη ηθικής δικαίωσης.  

Το «Να βγει το διαζύγιο εις βάρος του/της» ακούγεται πολύ συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ούτε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση, ούτε τι νομικές συνέπειες έχει μία απόφαση που λύει το γάμο υπαιτιότητα της εναγομένης ή του εναγομένου. Αρκεί που το διαζύγιο εις βάρος του ή εις βάρος της, δεν θα χρεώσει το αγαπημένο τους πρόσωπο με την αποτυχία του γάμου.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να τηλεφωνούν και στο δικηγόρο του θύματος και να ρωτάνε ή να ζητάνε συνάντηση, θέλοντας να μάθουν εάν η απόφαση του θύματος για συναινετικό διαζύγιο είναι απόφαση δική του ή είναι προϊόν προσηλυτισμού και παρέμβασης του δικηγόρου.

Κλείνοντας θέλω να αναφέρω ότι, όταν τα θύματα αποφασίζουν να απεμπλακούν, το κάνουν μετά από πολλή σκέψη και περισυλλογή, γνωρίζοντας ότι η πολυπόθητη ηρεμία και γαλήνη που επιζητούν διακαώς για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί με σκληρές δικαστικές διαμάχες.


Στεφανία Σουλή
ΔικηγόροςΠέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Προσβολή πατρότητας τέκνου

               
  • Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο).

  • Η ιδιότητα του τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβληθεί δικαστικώς και ως εκ τούτου το τεκμήριο πατρότητας να ανατραπεί, εάν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν συνέλαβε πράγματι από το σύζυγό της ή ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από αυτόν, ιδίως εξαιτίας ανικανότητας ή αποδημίας του ή επειδή δεν είχαν σχέσεις.

  • Το τέκνο χάνει την ιδιότητα τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο, αναδρομικά από την γέννησή του, μόλις γίνει αμετάκλητη η απόφαση που δέχεται την προσβολή αυτής της ιδιότητάς του.

  

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4945/2013

                                                      5122/2012 εξαίρεση: 350 

                                   ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές ***************, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ********************, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια και *********************,  Πρωτοδίκη και τη Γραμματέα ****************************.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 11 Ιανουαρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ****************************, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Στεφανίας Σουλή

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1. ******************************, ο οποίος ήταν απών στο ακροατήριο και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 2. ****************************, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της **********************.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ……..…………… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ……………………… αγωγή της επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό …………………………….μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να ορισθεί ειδική επίτροπος για το ανήλικο τέκνο, ήδη δε επαναφέρεται προς συζήτηση με την από …………………. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης εξαίρεση: 350 κλήση της , η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.


                                      ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  
  
                                    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό ……………………….. έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……………………………, την οποία η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίσης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον πρώτο εναγόμενο (άρθρο 126 παρ. 1 α’ ΚΠολΔ), ο οποίος συνδέεται με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας με τη δεύτερη των εναγομένων, δεδομένου ότι συντρέχει περίπτωση κοινής παθητικής νομιμοποίησης, καθώς οι εναγόμενοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 619 παρ.1 ΚΠολΔ μπορούν να εναχθούν μόνο από κοινού ( άρθρα 619 παρ. 1 και 76 παρ. 1 γ’ ΚΠολΔ, βλ. Ποδηματά σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμεύς/ Κονδύλης/ Νίκας άρθρο 619 αρ. 6, Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, τόμος Α’ άρθρο 76 αρ. 3, 5 και Β. Βαθρακοκοίλη, Οικογενειακό Δίκαιο, άρθρο 1469 αρ. 14 και 15). Ακολούθως, αν και αυτός δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, δεν θα δικαστεί ερήμην διότι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από την αναγκαία ομόδικό του- δεύτερη εναγόμενη, η οποία παρέστη κανονικά.

Με την …………………….. και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου …………………..αγωγή της, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό ……………………….μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να οριστεί ειδική επίτροπος για το ανήλικο τέκνο και ήδη επαναφέρεται προς συζήτηση με την ως άνω κλήση, η ενάγουσα ζητεί να κηρυχθεί το εκπροσωπούμενο στη δίκη από τη δεύτερη εναγομένη, υπό την ιδιότητά της ως ειδικού επιτρόπου του, ανήλικο άρρεν τέκνο της, που γεννήθηκε στις ……………………………… και κατά της διάρκεια του γάμου της με τον πρώτο εναγόμενο, μη γνήσιο τέκνο του τελευταίου, καθόσον είχε διακόψει οριστικά την έγγαμη συμβίωσή της με τον πρώτο εναγόμενο και πριν το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του άνω τέκνου της δεν είχε καθόλου σαρκικές σχέσεις με το σύζυγό της.
Η αγωγή με το ανωτέρω περιεχόμενο παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου τούτου καθ’ύλη και κατά τόπον Δικαστηρίου ( άρθρα 18 αρ. 1, 22 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 615 έως 622 ΚΠολΔ ( άρθρο 614 παρ. 1 α’ ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1465 παρ.1, 1467, 1468, 1469 αρ. 4, 1470 αρ. 4, 1472 ΑΚ, 76 παρ. 1 γ’ , 619 παρ. 1 γ’ και 620 ΚΠολΔ. Επομένως η ένδικη αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ενάγουσας, που εξετάστηκε ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, την ομολογία της δεύτερης των εναγομένων, η οποία εκτιμάται ελεύθερα (άρθρα 614 παρ. 1 και 600 ΚΠολΔ), καθώς και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται ……………………………………………………..……… αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα και ο πρώτος εναγόμενος τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου - και συγκεκριμένα στις …………………….- γεννήθηκε ένα άρρεν τέκνο που έλαβε το όνομα ……………………., όπως προκύπτει από το με ημερομηνία ……………………….. πιστοποιητικό βάπτισης της Ιεράς Μητροπόλεως ………………………………… Οι σύζυγοι συμβίωσαν έως τις αρχές του έτους …….., οπότε και επήλθε οριστική διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ των συζύγων, ούτε και περιστασιακή, αντιθέτως δε η ενάγουσα συνήψε μόνιμη και σταθερή σχέση με πλήρη σαρκική επικοινωνία με τον ………………………………………, από την οποία, στις ……………………, έτεκε στο Μαρούσι το άρρεν τέκνο, που εκπροσωπείται από τη δεύτερη των εναγομένων, δυνάμει  της με αριθμό …………………. απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την ως άνω απόφαση, που εκδόθηκε κατόπιν της από …………………. και με αριθμό κατάθεσης …………………… αιτήσεως της καλούσας –ενάγουσας προκειμένου να ορισθεί η ……………………………………………, ως ειδικός επίτροπος του τέκνου της λόγω συγκρούσεως συμφερόντων, στη σχετική δίκη προσβολής πατρότητας, διορίσθηκε ειδικός επίτροπος του τέκνου η ως άνω αναφερόμενη …………………………………………………………….., προκειμένου να εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας –καλούσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά στη δίκη περί προσβολής πατρότητας………………………………………………………………………………………………………….

Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η ενάγουσα με το σύντροφό της έχουν ήδη τελέσει νόμιμο γάμο στις …………………………………, όπως προκύπτει από τη με αριθμό………………………………….. ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιαρχείου ………………… Αττικής, ενώ ο τελευταίος έχει αναγνωρίσει το τέκνο ως φυσικό του τέκνο, όπως προκύπτει από τη με αριθμό………………………….. πράξη αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου της συμβολαιογράφου ……………………………………………………………. 

Το τέκνο αυτό καταλαμβάνεται μεν από το τεκμήριο καταγωγής από το γάμο της μητέρας του με το σύζυγό της ( άρθρο 1465ΑΚ), καθώς γεννήθηκε πριν από τη λύση του γάμου της με τον πρώτο εναγόμενο, πλην, όμως από τα προεκτεθέντα καθίσταται προφανές ότι η ενάγουσα ήταν φανερά αδύνατο να έχει συλλάβει από το σύζυγό της και τεκμαιρόμενο πατέρα αυτού, αφού κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του τέκνου της, που περιλαμβάνεται ανάμεσα στην τριακοστή (300η) και στην εκατοστή ογδοηκοστή (180η) ημέρα πριν από τον τοκετό, ήτοι ανάμεσα στις …………………………….. και τις ……………………………., αυτοί τελούσαν σε διάσταση και δεν είχαν σαρκικές μεταξύ τους σχέσεις, επιπλέον δε η μητέρα – ενάγουσα είχε νωρίτερα, από τις αρχές του έτους ........... και εξακολουθεί να έχει μέχρι σήμερα, συνεχώς και αδιαλείπτως, σταθερή και μόνιμη σχέση με πλήρη σαρκική συνάφεια με τον ήδη σύζυγό της ………………….      
Όλα τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν ιδίως από τη σαφή και μετά λόγου γνώσεως κατάθεση του εξετασθέντος με επιμέλεια της ενάγουσας, μάρτυρα αλλά και την ομολογία της δεύτερης εναγομένης, η οποία κρίνεται ειλικρινής. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή και ως ουσία βάσιμη και να κηρυχθεί το εκπροσωπούμενο από τη δεύτερη των εναγομένων, υπό την ιδιότητα της ειδικής επιτρόπου αυτού, ανήλικο άρρεν τέκνο της ενάγουσας με το όνομα ………………, που γεννήθηκε στις ………………… στο Αμαρούσιο Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου και να οριστεί το παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον απολιπόμενο εναγόμενο (άρθρα 501 επ. ΚΠολΔ).

                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων, του απολειπομένου πρώτου εναγομένου θεωρουμένου ως αντιπροσωπευομένου από την παραστάσα δεύτερη εναγομένη- αναγκαία ομόδικο.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ το εκπροσωπούμενο από τη δεύτερη των εναγομένων, υπό την ιδιότητα της ειδικής επιτρόπου αυτού, ανήλικο άρρεν τέκνο της ενάγουσας, που γεννήθηκε στις …………………………… στο Αμαρούσιο Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου …………………………………………..

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 13 Ιουλίου 2013, δημοσιεύτηκε δε στις 20 Σεπτεμβρίου 2013, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου …………………………………………………………………………………………….

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

            **********                                                                           *************   


Σημείωση: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει γνωμοδοτήσει (Γνωμοδότηση αρ.2/2006) ότι η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ύστερα από ανωνυμοποίηση των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ως προς τις τελευταίες κατηγορίες προσώπων υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους κατά τη διεξαγωγή της δίκης και επίσης, η αναφορά του ονοματεπωνύμου δεν συνδέεται με περαιτέρω πληροφορίες όπως στην περίπτωση των διαδίκων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών.Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος