Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Πρόστιμο στη ΔΕΗ Α.Ε για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 2/2020 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«…Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. …/06-08-2019 καταγγελία της στην Αρχή, η Α καταγγέλλει τη ∆.Ε.Η Α.Ε. για µη ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασής της σε δεδοµένα που την αφορούν.

Όπως, ειδικότερα, αναφέρει στην καταγγελία της προς την Αρχή, η καταγγέλλουσα είχε υποβάλει αίτηµα πρόσβασης στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της ∆ΕΗ Α.Ε. ζητώντας αντίγραφο της φυσικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους για τη χρονική περίοδο από το 2015 έως σήµερα, αλλά δεν έλαβε σχετική απάντηση.

Κατόπιν αυτών η Αρχή απέστειλε, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας το υπ’ αριθ. πρωτ. ……/15-10-2019 έγγραφο προς παροχή διευκρινίσεων στη ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία στην από … και µε αριθµό πρωτοκόλλου … απάντησή της προς την Αρχή, ανέφερε ότι α) έλαβε από την καταγγέλλουσα το από … ηλεκτρονικό µήνυµα µε το οποίο ζητούσε αντίγραφο της φυσικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους για τη χρονική περίοδο από το 2015 έως σήµερα, β) έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών της διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει φυσική και ηλεκτρονική επικοινωνία από και προς την καταγγέλλουσα, γ) η παροχή υπ’ αρ. … αφορά επαγγελµατικό τιµολόγιο και ηλεκτροδοτεί ατοµική επιχείρηση, εστιατόριο …, που ανήκει στην καταγγέλλουσα, φέρει την επωνυµία «Χ» και βρίσκεται στη … στην οδό … αρ. …, ii. προέβη ύστερα από αίτηση της καταγγέλλουσας σε ρύθµιση των µέχρι τότε οφειλών της από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, iii. η καταγγέλλουσα κατήγγειλε τη σύµβαση ηλεκτροδότησης και άλλαξε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τον αριθµό της ως άνω παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, iv. παρά τον διακανονισµό, η καταγγέλλουσα εξακολουθούσε να οφείλει προγενέστερες ληξιπρόθεσµες οφειλές της και δεν προέβη σε καµία καταβολή για εξόφληση για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών, v. σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες « Ο παλαιός Προµηθευτής, σε περίπτωση µη τήρησης, από µεριάς του Πελάτη, των όρων του διακανονισµού των ληξιπρόθεσµων οφειλών, διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει στον αντίστοιχο ∆ιαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόµη και εάν έχει συναφθεί σύµβαση προµήθειας µε νέο προµηθευτή». Η ∆ΕΗ Α.Ε. ως προηγούµενος προµηθευτής υπέβαλε αίτηµα στον διαχειριστή (….  Α.Ε.), για απενεργοποίηση της παροχής, καθώς η καταγγέλλουσα δεν τηρούσε τους όρους του διακανονισµού. Ο διαχειριστής πράγµατι προέβη σε απενεργοποίηση της παροχής. vi. την ηµέρα της διακοπής η καταγγέλλουσα επικοινώνησε µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. και ζήτησε να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύµα στην ως άνω παροχή. Για αυτή την επικοινωνία έχει συνταχθεί και γραπτό σηµείωµα από την υπηρεσία του 11770. Η ∆ΕΗ Α.Ε. γνωστοποίησε στην καταγγέλλουσα ότι η επανασύνδεση θα πραγµατοποιηθεί µόλις εξοφληθεί η οφειλή, δ) για το έτος 2015 έως και σήµερα δεν υπάρχει αλληλογραφία φυσική και ηλεκτρονική από τη ∆ΕΗ Α.Ε. προς την καταγγέλλουσα και αντίστροφα, εκτός από τους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και το γραπτό σηµείωµα του αριθµού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 11770, έγγραφα τα οποία δεν συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία.

Κατόπιν τούτου, η Αρχή µε την υπ’ αριθ. πρωτ. …../15.01.20 κλήση της κάλεσε τη ∆ΕΗ Α.Ε. να παραστεί στη συνεδρίαση του Τµήµατος της Αρχής την 29.01.20, προκειµένου να λάβει χώρα ακρόαση της εταιρίας επί του ενδεχοµένου παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά την ακρόαση της 29.01.20 παρέστη ο …, δικηγόρος, …, ο οποίος, ανέπτυξε προφορικά τις απόψεις του σχετικά µε την υπόθεση και ειδικότερα ανέφερε ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. έλαβε από την καταγγέλλουσα το από … ηλεκτρονικό µήνυµα µε το οποίο ζητούσε αντίγραφο της φυσικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους για τη χρονική περίοδο από το 2015 έως σήµερα, και έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών της διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει φυσική και ηλεκτρονική επικοινωνία από και προς την καταγγέλλουσα, εκτός από τους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και το γραπτό σηµείωµα του αριθµού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 11770, έγγραφα τα οποία δεν συνιστούν αλληλογραφία ή επικοινωνία.

Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, την ακροαµατική διαδικασία και αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγητή, η οποία αποχώρησε µετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης, µετά από διεξοδική συζήτηση

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

1. Ο Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων –εφεξής ΓΚΠ∆), ο οποίος αντικατέστησε την Οδηγία 95/56 ΕΚ είναι σε εφαρµογή από τις 25 Μαΐου 2018.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ΓΚΠ∆, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να λαµβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συµβαίνει τούτο, το δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και στις πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στις υποπεριπτώσεις της εν λόγω παραγράφου, ενώ από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείµενο των δεδοµένων και αντίγραφο των προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για την ικανοποίηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης και πρόσβασης δεν απαιτείται η επίκληση έννοµου συµφέροντος, αφού αυτό ενυπάρχει και αποτελεί βάση του δικαιώµατος πρόσβασης του υποκειµένου προκειµένου να λάβει γνώση πληροφοριών που το αφορούν και έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο, το οποίο τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έτσι ώστε να πραγµατώνεται η βασική αρχή του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, που συνίσταται στη διαφάνεια της επεξεργασίας ως προϋπόθεση κάθε περαιτέρω ελέγχου της νοµιµότητάς της εκ µέρους του υποκειµένου των δεδοµένων (βλ. ΑΠ∆ΠΧ 16/2017). Οµοίως, δεν απαιτείται η επίκληση των λόγων για τους οποίους το υποκείµενο των δεδοµένων επιθυµεί την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήµατος του υποκειµένου των δεδοµένων, ενηµερώνει εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος το υποκείµενο των δεδοµένων για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής (άρθρο 12 παρ. 4 ΓΚΠ∆). Η εν λόγω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων (άρθρο 12 παρ. 3 του ΓΚΠ∆). Επισηµαίνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ακόµη και όταν δεν τηρεί αρχείο µε δεδοµένα του υποκειµένου, δεν απαλλάσσεται εκ του λόγου αυτού από την υποχρέωσή του να απαντήσει ακόµη και αρνητικά (ΣτΕ 2627/2017). Ακόµη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 στοιχ. θ’ του ΓΚΠ∆, κάθε εποπτική αρχή έχει µεταξύ άλλων την αρµοδιότητα να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του άρθρου 83, ανάλογα µε τις περιστάσεις κάθε µεµονωµένης περίπτωσης.

2. Από τα στοιχεία του φακέλου και την ακροαµατική διαδικασία προέκυψαν τα εξής:

Η καταγγέλλουσα Α µε ηλεκτρονική επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της ∆ΕΗ Α.Ε., είχε υποβάλει αίτηµα πρόσβασής της στη φυσική και ηλεκτρονική επικοινωνία τους για τη χρονική περίοδο από το 2015 έως σήµερα, αλλά δεν έλαβε σχετική απάντηση. Η ∆ΕΗ δια του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων µέσω του εγγράφου παροχής διευκρινήσεων (υπ’ αριθ. ...) προς την Αρχή, απάντησε ότι δεν υπάρχει η φυσική και ηλεκτρονική αλληλογραφία που ζήτησε η καταγγέλλουσα από το έτος 2015 έως σήµερα. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο διαχειριστής (… ΑΕ) προέβη σε απενεργοποίηση της παροχής, ύστερα από αίτηµα της ∆ΕΗ Α.Ε., καθώς η καταγγέλλουσα δεν τήρησε τους όρους του διακανονισµού και δεν προχώρησε σε εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών.

Πλην όµως, η ∆ΕΗ Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απάντησε στην καταγγέλλουσα εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος και δεν ενηµέρωσε, ως όφειλε, την καταγγέλλουσα εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος, για την αδυναµία άµεσης ανταπόκρισης και ικανοποίησης του αιτήµατός της καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης, ζητώντας περαιτέρω παράταση της προθεσµίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠ∆. Η ίδια παράβαση, δηλαδή της καθυστερηµένης απάντησης της ∆ΕΗ Α.Ε. ως υπευθύνου επεξεργασίας µετά την παρέλευση ενός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος διαπιστώθηκε µε την προγενέστερη απόφαση 15/2019 της Αρχής.

3. Ενόψει της συγκεκριµένης παράβασης ότι δηλαδή, µετά την παρέλευση ενός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος, η ∆ΕΗ ΑΕ., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν απάντησε προς την καταγγέλλουσα σχετικά µε την αδυναµία άµεσης ικανοποίησης του αιτήµατός της, και λαµβάνοντας υπόψη την υποτροπή της λόγω της προηγούµενης ίδιας παράβασης που διαπιστώθηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση της Αρχής 15/2019, η Αρχή κρίνει οµόφωνα ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση τις περιστάσεις που διαπιστώθηκαν, θα πρέπει κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 εδ. θ’ ΓΚΠ∆ να επιβληθεί αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηµατικό πρόστιµο κατ’ άρθ. 83 ΓΚΠ∆ για την τιµωρία της παράνοµης αυτής συµπεριφοράς.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αρχή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

Επιβάλλει στη ∆ΕΗ Α.Ε το αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηµατικό πρόστιµο που αρµόζει στη συγκεκριµένη περίπτωση σύµφωνα µε τις ειδικότερες περιστάσεις αυτής, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ…»

 


Στεφανία Σουλή

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.